ekonomipoesi

 

Nationalekonomin och de poetiska landskap som träder fram.

—–

 

nationalekonomins roll för människan är dominerande

starkt och dominerande paradigm för analys av ekonomi och liv

neoklassisk teori

generellt och universalbarhet

matematiskt förfinade ekvationer över samhället och livet

ekonomiska fenomen

fenomen, påtagligt uppträdande inför sinnena och det medvetandets processer

mätbarhet

rationellt

formaliseringsprocess av preferenser och beslut

genusforskning inom nationalekonomi är redo att bryta ned konceptet the economic man

ifrågasätta rationalitet, utgå från en ny institutionell teori

utgå från divider och konstruerande divider

socialiseringen inom nationalekonomin är stark

man tror på det man läser

man tror på tekniken

man tror på de vackra fromulerade formaliserade relationer man studerar

konformism och vilsna idéer som går förlorade till intet

ekonomiska betingelser och erfarenheter som ligger till grund för genusstrukturer

den ekonomiska empirin eller den vackra tänkandets filosofi,

 

——–

 

samhällets tillgångar är ändliga

de politiska idéerna kring genus skär genom ändliga tillgångar

resurser fördelas utifrån privata och kollektiva sfärer

sfärer som vill äta upp varandra

individer som inte kan antas vara vare sig rationella eller konstituerande som en agent

men med rösträtt och pengar

kapitalismen som tillhandahåller ekonomiska hierarkier

idéer som vill bli materialiserade i handling över de ändliga resurser vi tänker oss förfoga över

logiska matematiska modeller som letar efter stöd i empiriska undersökningar

teori för makt söker evidens, målsökande teorier som söker upp sin egen bekräftelse

precisionen i de evidenssökande empiriskt utformade studierna övertrumfar alla humanistiska kritikstormar till mojnande vindar

vi tror och erbjuder evidens

den positiva analysen eller den beskrivande handen rör vid det som man vill äta, det beskrivande blir det normativa

det normativa formaliseras som universellt och formerar kroppar och sinnen som berör disciplinens fält

renderas i vackra matematiska holistiska formler

 

—–

 

kvinnor och män möter olika ekonomiska institutionella strukturer och restriktioner, de könsskillnader som studiet i empirin utifrån mäns och kvinnors utfall genererar genusskillnader, de val som kvinnor och män gör ger upphov till genusskillnader, genus i sig studeras inte eller ifrågasätts

 

ekonomiska, social och institutionella strukturer är olika för män och kvinnor och ger upphov till genusskillnader

kön och genus blir utbytbara inom nationalekonomin

användande av ekonomisk-statistisk information om kvinnor och män för att försvara genusskillnader, när det kanske är genusskillnader som ger upphov till olika ekonomiska utfall mellan män och kvinnor för att män och kvinnor är konceptuella, performativa och under rörelse.

nationalekonomin är stillasittande med sina begrepp och sitt studie, den kan inte ge sig på institutioner som är rörliga och där begreppen är i fluxus

med statistik så ser vi skillnader mellan män och kvinnor

i statistiken så finner vi feministisk och maskulin institutionaliserade köns – och genusmönster som reproducerar ekonomiska utfall och i studien så vederlägger nationalekonomin genusmönstrena som valida och riktiga.

 

——–

 

neoklassisk teori med genusinriktning

economic vs economic woman

grundläggande antagande om kvinnor och män desamma

genus och kön

friktioner i identitet inte så viktiga

beslut baserat på kultur och sociala normer

institutionella formella och informella aspekter bryts ned till att bara bli det materialistiska och den ekonomiska aspekten av beslutet, allt annat fördelas till ointresse, en slags residual som är obetydlig

är arbetsmarknaden en funktion av hushållet eller hemmets vrår

är hemmets sfär en funktion av arbetsmarknaden

hur förhåller sig den privata sfären gentemot marknadens sfär

den politiska sfären förhåller sig på ett mera konkret sätt gentemot marknaden och individen

formella institutioner genomsyrar förhållandet mellan den politiska sfären och marknaden respektive individen

informella institutioner mellan marknad och den personliga sfären

kringskurna och under påverkan, förutsätter varandras nuvarande funktion

the economic woman vill göra karriär och ta hand om barnen

bli the bread-winner

ekonomiska beslut vs beslut, när är det ekonomi respektive kulturell och social kontext kring besluten

evidensen i beslutsskapande genom att se på de maximerande ekonomiska utfallen för individen och familjen

analysenheter svävar och är inte fasta i sin konstitution

ekonomiska beslut utgår från olika konstituerande enheter som familjen, individen, dividen eller gruppen man vill projicera sina beslut genom, vilken spegel man tänker sig sina beslut ska konsumeras i

i konsumtionen så skapas det en egenskap som vi vill se oss projicera i det andra

——

 

makt och språk-sammanflätat

det biologiska ursprung som inte kan existera med alla kulturella lager- det biologiska en slags teoretisk kontext för diskurs-avvikelserna är där trots det diskursiva inslag som det målas fram med

asymmetriska begär och identiteter

När subjektet blir till i mötet med den symboliska strukturen

tillblivelse i struktur

jaget möter strukturen

när jaget tillbliver sig i duet och strukturen som omger du och jag

jaget i en existensmöjlighet

kärleken mellan du och jag i en existensmöjlighet

din nakna kropp i min famn

vi kan inte träda in i en utopisk värld utan bara ha idéer om den, kropparna och genus befinner sig framför våra ögon

din nakna kropp i min famn befinner sig i en slags existentiell utopi om hur tingen borde vara beskaffade

ditt vita blanka behåband skär vacker mot din axels vackra linje

mina läppar och tunga kysser dig fjäderlätt mellan halsen och det vita behåbandet, din hud knottrar och du vill ta av dig dina kläder

det bultar och våra kroppar dansar till tonerna av fjäderlätta fingrar och tungor

tillblivelse av erotiken

möter älskandet, begäret och kroppar som vill slicka och suga i den erotiska strukturen

romantiska vandringar sammanflätat med språkliga inviter och kroppsliga begär

makten över kropparna i tillblivelsen av erotiken och begäret

dt förväntade och det åtrådda tillsammans erövrar kropparnas öppningar och sammanlänkningar till enhetliga kroppsrörelser som gynnar erotikens fingrar och tungor

gräver med ena handen innanför dina trosor

du tränger igenom med din hand innanför mina boxershorts och känner och greppar min lem samtidigt som jag smeker dina läppar och penetrerar dig med mina älskande fingrar

 

——-

preferenser är inte stabila utan de skapas under socialisering, tradition, historia, sociala strukturer och maktstrukturer

träning är en skapad preferens

man vill uppnå något och med träning så möjliggör vi det vi vill uppnå

finns det några preferenser som finns utanför dessa strukturer som är givna för sig själva, intrinsic values

konstruerade preferenser

icke konstruerade preferenser eller identiteter

 

formalisering, matematik och stora datamaterial Vs verbal framställning, och argumentering, intervjuundersökningar med kvalitativ karaktär

begrepp, metoder och modeller skapade av män och för män; brist i vetenskaplig objektivitet

finanspolitiken och fördelningspolitikens effekter med avseende på skillnader i män och kvinnors beslutsfattande

genusorienterade beslut till följd av ekonomiska incitament

genuskonstruktioner som följer ekonomiska incitament både på kort sikt och lång sikt, och direkt och indirekt

indirekta konsekvenser på lång sikt verkar genom informella institutioner

direkta och på kort sikt påverkar ekonomiska beslut genom formella institutioner

krav och påbud på kort sikt för att få effekt

incitamentsstrukturer för indirekt verkande effekter på lång sikt för dem informella institutionerna

 

Kommentera