ekonomipoesi

 

Nationalekonomin och de poetiska landskap som träder fram.

—–

 

nationalekonomins roll för människan är dominerande

starkt och dominerande paradigm för analys av ekonomi och liv

neoklassisk teori

generellt och universalbarhet

matematiskt förfinade ekvationer över samhället och livet

ekonomiska fenomen

fenomen, påtagligt uppträdande inför sinnena och det medvetandets processer

mätbarhet

rationellt

formaliseringsprocess av preferenser och beslut

genusforskning inom nationalekonomi är redo att bryta ned konceptet the economic man

ifrågasätta rationalitet, utgå från en ny institutionell teori

utgå från divider och konstruerande divider

socialiseringen inom nationalekonomin är stark

man tror på det man läser

man tror på tekniken

man tror på de vackra fromulerade formaliserade relationer man studerar

konformism och vilsna idéer som går förlorade till intet

ekonomiska betingelser och erfarenheter som ligger till grund för genusstrukturer

den ekonomiska empirin eller den vackra tänkandets filosofi,

 

——–

 

samhällets tillgångar är ändliga

de politiska idéerna kring genus skär genom ändliga tillgångar

resurser fördelas utifrån privata och kollektiva sfärer

sfärer som vill äta upp varandra

individer som inte kan antas vara vare sig rationella eller konstituerande som en agent

men med rösträtt och pengar

kapitalismen som tillhandahåller ekonomiska hierarkier

idéer som vill bli materialiserade i handling över de ändliga resurser vi tänker oss förfoga över

logiska matematiska modeller som letar efter stöd i empiriska undersökningar

teori för makt söker evidens, målsökande teorier som söker upp sin egen bekräftelse

precisionen i de evidenssökande empiriskt utformade studierna övertrumfar alla humanistiska kritikstormar till mojnande vindar

vi tror och erbjuder evidens

den positiva analysen eller den beskrivande handen rör vid det som man vill äta, det beskrivande blir det normativa

det normativa formaliseras som universellt och formerar kroppar och sinnen som berör disciplinens fält

renderas i vackra matematiska holistiska formler

 

—–

 

kvinnor och män möter olika ekonomiska institutionella strukturer och restriktioner, de könsskillnader som studiet i empirin utifrån mäns och kvinnors utfall genererar genusskillnader, de val som kvinnor och män gör ger upphov till genusskillnader, genus i sig studeras inte eller ifrågasätts

 

ekonomiska, social och institutionella strukturer är olika för män och kvinnor och ger upphov till genusskillnader

kön och genus blir utbytbara inom nationalekonomin

användande av ekonomisk-statistisk information om kvinnor och män för att försvara genusskillnader, när det kanske är genusskillnader som ger upphov till olika ekonomiska utfall mellan män och kvinnor för att män och kvinnor är konceptuella, performativa och under rörelse.

nationalekonomin är stillasittande med sina begrepp och sitt studie, den kan inte ge sig på institutioner som är rörliga och där begreppen är i fluxus

med statistik så ser vi skillnader mellan män och kvinnor

i statistiken så finner vi feministisk och maskulin institutionaliserade köns – och genusmönster som reproducerar ekonomiska utfall och i studien så vederlägger nationalekonomin genusmönstrena som valida och riktiga.

 

——–

 

neoklassisk teori med genusinriktning

economic vs economic woman

grundläggande antagande om kvinnor och män desamma

genus och kön

friktioner i identitet inte så viktiga

beslut baserat på kultur och sociala normer

institutionella formella och informella aspekter bryts ned till att bara bli det materialistiska och den ekonomiska aspekten av beslutet, allt annat fördelas till ointresse, en slags residual som är obetydlig

är arbetsmarknaden en funktion av hushållet eller hemmets vrår

är hemmets sfär en funktion av arbetsmarknaden

hur förhåller sig den privata sfären gentemot marknadens sfär

den politiska sfären förhåller sig på ett mera konkret sätt gentemot marknaden och individen

formella institutioner genomsyrar förhållandet mellan den politiska sfären och marknaden respektive individen

informella institutioner mellan marknad och den personliga sfären

kringskurna och under påverkan, förutsätter varandras nuvarande funktion

the economic woman vill göra karriär och ta hand om barnen

bli the bread-winner

ekonomiska beslut vs beslut, när är det ekonomi respektive kulturell och social kontext kring besluten

evidensen i beslutsskapande genom att se på de maximerande ekonomiska utfallen för individen och familjen

analysenheter svävar och är inte fasta i sin konstitution

ekonomiska beslut utgår från olika konstituerande enheter som familjen, individen, dividen eller gruppen man vill projicera sina beslut genom, vilken spegel man tänker sig sina beslut ska konsumeras i

i konsumtionen så skapas det en egenskap som vi vill se oss projicera i det andra

——

 

makt och språk-sammanflätat

det biologiska ursprung som inte kan existera med alla kulturella lager- det biologiska en slags teoretisk kontext för diskurs-avvikelserna är där trots det diskursiva inslag som det målas fram med

asymmetriska begär och identiteter

När subjektet blir till i mötet med den symboliska strukturen

tillblivelse i struktur

jaget möter strukturen

när jaget tillbliver sig i duet och strukturen som omger du och jag

jaget i en existensmöjlighet

kärleken mellan du och jag i en existensmöjlighet

din nakna kropp i min famn

vi kan inte träda in i en utopisk värld utan bara ha idéer om den, kropparna och genus befinner sig framför våra ögon

din nakna kropp i min famn befinner sig i en slags existentiell utopi om hur tingen borde vara beskaffade

ditt vita blanka behåband skär vacker mot din axels vackra linje

mina läppar och tunga kysser dig fjäderlätt mellan halsen och det vita behåbandet, din hud knottrar och du vill ta av dig dina kläder

det bultar och våra kroppar dansar till tonerna av fjäderlätta fingrar och tungor

tillblivelse av erotiken

möter älskandet, begäret och kroppar som vill slicka och suga i den erotiska strukturen

romantiska vandringar sammanflätat med språkliga inviter och kroppsliga begär

makten över kropparna i tillblivelsen av erotiken och begäret

dt förväntade och det åtrådda tillsammans erövrar kropparnas öppningar och sammanlänkningar till enhetliga kroppsrörelser som gynnar erotikens fingrar och tungor

gräver med ena handen innanför dina trosor

du tränger igenom med din hand innanför mina boxershorts och känner och greppar min lem samtidigt som jag smeker dina läppar och penetrerar dig med mina älskande fingrar

 

——-

preferenser är inte stabila utan de skapas under socialisering, tradition, historia, sociala strukturer och maktstrukturer

träning är en skapad preferens

man vill uppnå något och med träning så möjliggör vi det vi vill uppnå

finns det några preferenser som finns utanför dessa strukturer som är givna för sig själva, intrinsic values

konstruerade preferenser

icke konstruerade preferenser eller identiteter

 

formalisering, matematik och stora datamaterial Vs verbal framställning, och argumentering, intervjuundersökningar med kvalitativ karaktär

begrepp, metoder och modeller skapade av män och för män; brist i vetenskaplig objektivitet

finanspolitiken och fördelningspolitikens effekter med avseende på skillnader i män och kvinnors beslutsfattande

genusorienterade beslut till följd av ekonomiska incitament

genuskonstruktioner som följer ekonomiska incitament både på kort sikt och lång sikt, och direkt och indirekt

indirekta konsekvenser på lång sikt verkar genom informella institutioner

direkta och på kort sikt påverkar ekonomiska beslut genom formella institutioner

krav och påbud på kort sikt för att få effekt

incitamentsstrukturer för indirekt verkande effekter på lång sikt för dem informella institutionerna

 

Ekopoesi och genuspoesi

 

 

Genomgår en slags metamorfos i det jag konsumerar. Jag blir till eller ett nytt lager av mig blir till ett konstituerande jag, ett sånt som är flyktigt och spretande i massa dimensioner som gör det omöjligt att konstituera en enhetlighet i det jag som kroppsligt representerar allt det som utgör jaget. Det där flyktiga jaget som är så vackert och underbart, upphöjt i mystik.

————-

 

ekofeminism och naturen

sociala konstruktioner

närmande till naturen

en slags urmoder

reproduktion

miljömässig destruktiv internationalisering

glödande isberg

torrare öknar

genuskollapser och orättvisa

kontaminerade näringslivssinnen

managementbroilers som vill kostnadsminimera

det globala nord

det globala syd

periferi och centrum och den nedbrytande processen

toppen av ett isberg som utgör kapitalet och lönearbetet

delen av isberget som ligger under vattenytan består av obetalt hushållsarbete, oreglerat arbete, den svarta ekonomin, naturen och illegal exploatering av människor

ackumulation och patriarkala strukturer i arv och miljö

kapital och män genererar strukturer

svepande generaliseringar som en

källa till dominans

genusstrukturerade arbetsdelningen

 

——–

 

maskulina ideal som rationalitet

det maskulina som är konstruerat

rationalitet som en dröm

dröm och konstruktioner

objektivitet som om vi kan förstå något bortom vårt eget medvetande

institutioner för hierarki och kontroll över kunskap

för att inte det ska bli förflackat

bortom kontrollen

tankelinjer som formar och konstruerar

klimatförändringar som orsakas av det globala syd

det goda globala norr

konstruktioner kring geografi och hem

lyxutsläpp eller fattigdomsreduceringsutsläpp

hegemoniska hållningen som en maskulinisering av klimatfrågan

kontrolleras i en makthierarki där vit man har mest rätt och är den goda aktören

den som är upplyst och ska få fortsätta härska

bakomliggande motsägelse i grön marknadsekonomi

man betalar för det man förstör men det är förstört

man betalar på marginalen så det inte stör vinsten

lönsamma marknadsmässiga gröna satsningar

rationalitet och marknaden, en man som sätter priset

en jämvikt för rådande norm och kontext

den maskulina kontexten

naturlagen och det rationella i att en vit man bestämmer och monetariserar sin värld till sin egen fördel.

ekomodern maskulinitet

konsumtionsexcesser och manliga monsterbilar som slukar bränsle

kompensatoriska manliga penisavunder

hållbar ekonomisk tillväxt och en teknokratisk marknadsekonomi med marknadsanpassade lösningar på miljöproblemen

 

———

 

genealogiska metoden som blottlägger begreppens grundläggande historicitet genom att identifiera de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella kontexter de uppstår i och hur de används och förändras med tiden

 

pornografiska och etnografiska upplevelser

erotiska simtag och genusvandringar, strukturfriktioner

 

språkliga avlagringar

förskjutningar i begreppsvärlden

begreppsstrider

synliggör skillnader i begreppsanvändningen

det förflutna och samtiden, tidsförskjutning

kritik av totaliserande diskurser som är sanningssägare

 

fragmenterade

subjektiverad

specifik och lokal kunskap

skillnader träder fram

 

föreställningar om orsak-verkan vad gäller:

kön

genus

kropp

begär

 

köns- och sexualitetsregimen är inte verkan av könskategorier

mimetisk heterosexuell begärsstruktur ger upphov till det maskulina och det feminina

samspel mellan makt och diskurs så uppstår det maskulina och det feminina

 

sanningsregimer instiftade och legitimerade av maktpolitiska system

förväxling av orsak-verkan

kön, genus, begär och subjektet

den kvinna som representerar kvinnokönet är en vit västerländsk välutbildad kvinna från medelklassen som bor i en storstad och som bryr sig om sitt yttre och inre välmående och har pengar att förverkliga sina olika jagupplevelser och projiceringar

———-

 

representationslogik

ensamma nätter

exkluderingsmekanismer

könets begär och handens och fingrarnas grepp

instabilt och provisoriskt

ensamt och inte tillsammans

en potentiell betydelse

nedvärderas

dekonstruktion av begreppsapparaten

jaget minskar med handens och fingrarnas kroppsliga släckning av begäret

det sinnliga begäret som greppar tag och undanmanövrerat bort det ensamma

metafysiskt tänkande

substans – och närvarologik

cirkulerande versioner av ensamma nätter

det diskursiva spelet som jaget utsätts för

ensamt och längtande

åtråkroppsliga sinnen

älskande åtrå

kroppslängtningar

tjuvkikar på lite porr på nätet

lite mjukporr

oskyldiga blickar

dömande metamorfoser stängs ut

njuter och släcker

vandrar vidare

cirkulerande och släckt kroppslig åtrå

återföds efter en krampaktig natt med nya begär

recirkulerar kring mitt jag och dess formande attribut och institutioner

befinner mig i min egen jagkontext

 

———–

 

makt och språk-sammanflätat

det biologiska ursprung som inte kan existera med alla kulturella lager- det biologiska en slags teoretisk kontext för diskurs-avvikelserna är där trots det diskursiva inslag som det målas fram med

asymmetriska begär och identiteter

När subjektet blir till i mötet med den symboliska strukturen

tillblivelse i struktur

jaget möter strukturen

när jaget tillbliver sig i duet och strukturen som omger du och jag

jaget i en existensmöjlighet

kärleken mellan du och jag i en existensmöjlighet

din nakna kropp i min famn

vi kan inte träda in i en utopisk värld utan bara ha idéer om den, kropparna och genus befinner sig framför våra ögon

din nakna kropp i min famn befinner sig i en slags existentiell utopi om hur tingen borde vara beskaffade

ditt vita blanka behåband skär vacker mot din axels vackra linje

mina läppar och tunga kysser dig fjäderlätt mellan halsen och det vita behåbandet, din hud knottrar och du vill ta av dig dina kläder

det bultar och våra kroppar dansar till tonerna av fjäderlätta fingrar och tungor

tillblivelse av erotiken

möter älskandet, begäret och kroppar som vill slicka och suga i den erotiska strukturen

romantiska vandringar sammanflätat med språkliga inviter och kroppsliga begär

makten över kropparna i tillblivelsen av erotiken och begäret

dt förväntade och det åtrådda tillsammans erövrar kropparnas öppningar och sammanlänkningar till enhetliga kroppsrörelser som gynnar erotikens fingrar och tungor

gräver med ena handen innanför dina trosor

du tränger igenom med din hand innanför mina boxershorts och känner och greppar min lem samtidigt som jag smeker dina läppar och penetrerar dig med mina älskande fingrar

 

——-

 

 

Höstpoesi

 

 

Höstvinterpoesi.

 

——-

fördelningar som sprider

sig som ett vintrigt

ångestlandskap

hennes bröst är fina och runda

spänstiga

 

ett mörker som intar sinnen,

sinnen som är trötta. slit och

ensamma kvällar, sömnlöshet som

jagar ikapp med minutvisaren

hans händer smeker hennes kropp varm

han slickar henne bakom hennes öra med hans tunga

 

ett varv går och vi är här igen,

när oktober vrider sig motigt

november, drömmar som förtvinar med regndroppar.

de ligger sked och han smeker hennes kropp

han ligger och vilar med hans kropp och armar omfamnande hennes kropp

 

kalla regndroppar och mörka kvällar,

ensamma nätter och kalla lakan

fördelningar av ensamhet

hon tar av sig sina kläder

iförd röda underkläder tar hon av honom täcket

han för sin tunga runt hennes läppar

 

han smakar av höstens övergång

han smakar på henne kropp

när hon övergår i rytmiska faser

 

———-

asfalten är mörk och kall

regnvåt och kall

ensamma sinnen som gråter

älskande kroppar under varma täcken

ensamma går mot bussen

på väg till jobbet eller skolan

hennes smak på fingrarna

hans doft gnuggad mellan hennes bröst

mörka ensamma promenader hem

från skola eller jobb

motiga dagar

längtan efter hennes skönhet

hennes dolda underverk

det som finns bakom alla lager

han kysser henne

älskar med henne

hon kvider av skönt välbehag i hans knä

på väg mot något

han längtar efter henne

hennes leende uppvisas inför hans inre blick

hon i hans knä

hon längtar att han ska älska henne

leda henne bort från ensamma nätter

———–

 

hennes kärlek är en slags centralfråga

hennes fina leende sveper fram och tar något fint från mig

hennes namn i displayen

höstvinter som lägger sig som en mörk krans

slocknar

det är tyst

hennes namn

leendet dansar i min inre blick

svärmar av regndroppar som landar på mitt ansikte

det ansiktet som letar efter hennes leende

hon står på sina knän

blir smekt

en hand som letar sig innanför henens vita blanka trosor

hon andas häftigare och ivrigare

hon nafsar på hans kropp

han svarar och famlar med orden

fumligt och som en kärlekssökande kropp som är ensam om höstvinterrusket

hon pratar snabbt

står på knä och stretchar efter en löprunda

blöt lera på hennes byxben

regndroppar som rinner ned från hennes lugg nedför hennes kinder

kinder som han vill gnugga sig mot

bli varm och hel igen

deras blickar når fram genom höstvinterkvällen

smeker och värmer

ger och tar

——–

 

globaliserad världsekonomi

koloniala strukturer

mäns institutionaliserade makt

maktkoncentration

imperialismens fotavtryck kvar

en slags nykolonial världsordning

strävar vi efter jämlikhet globalt eller är det bara en text

något som yttras

multinationella företag som har fungerande hierarkier och beslutsordning

internationell sexturism

vapensmuggling

drogkarteller

——

 

hon smeker hans kropp

han är ensam

kysser honom varsamt

hon längtar efter att någon ska älska henne

tittar henne i ögonen och tar av hennes trosor

hålla i handen när det är regnvått ute

kysser henne

trötta kroppar efter en lång dag på jobbet

längtar

slutkörda sinnen efter friktionsskapande konversationer

hon leker med tungan och låter vackra ord faller över hans kropp

hon trycker hans huvud närmare sig

han går hem ensam när det mörknat ute

hans fjäderlätta smekningar med tungan får henens röst att krampa

hon smeker sin kropp

hon glömde sitt paraply, för lättklädd med regnvåta blåsiga vattendroppar som skyler hennes kropp

känner vart längtan kommer ifrån

hon kysser honom

vill ha mera

sliter av kläderna

smeker

vrider och vänder sig till tonerna av ensamhet

njuter och gnider mot varandra

låter kropparna strömma mellan varandra

bruset av mörka kompakta natthimlar når hennes ögon

brösten smeks och smakas på

han smeker hennes stjärt

längtar till de kalla lakanen i den ensamma sängen

lägger henne ned på magen och masserar hennes stjärt

smeker sig till sömns

klämmer och kysser

fjäderlätta nätter som seglar förbi i tunga sömnlösa sinne

hon låter honom smaka på hennes fina varma inre

det som göms

brösten blottläggs, smeks med varma och hungriga fingrar

kämpar med sömnen

hon öppnar gylfen med ivriga händer

hon längtar

smakar på ensamheten

han smeker henne

———-

 

han masserar hennes rygg

knådar hennes skinkor

sprutar olja på hela hennes vackra kropp

smeker och masserar in oljan

hon tar av hans kläder

han lägger sig bakom henne

smeker hennes kropp

 

hon stönar och kvider

fingrar som leker på hennes läppar

vrider och för in ett finger

en varm och kåt tunga leker ivrigt över hennes blygdläppar

 

hon suger på honom

låter han komma in i henne bakifrån

 

hon lägger honom ned på rygg

sätter sig på honom och gungar

 

———

 

konstruktionen av kvinnlighet

presentabel kropp

vara vacker

vara något inför någon annans aktiva ägande

vara attraktiv för någon som ska konsumera dig med blicken

vara ett föremål för ett begär

ett begär som aldrig får nog

förhandla med sin sexualitet och njuta av det

bli tillfredsställd i sängen och det som förhandlas om

njutning för sin egen skull

iklär sig könsrollen genom socialisering

alltså ingen röd socialdemokrat utan rosa eller blå

socialisation

socialisationsagenter

dagis, skola, fritis och träningen

och hemmet, det blåa och det rosa rummet

sönderslagna kulturer

fragmentariska könsroller

mytbildningar

ojämn löneutveckling

en oschysst arbetsmarknad

könsmaktsordning

patriarkat som inte vill släppa sin makt

aldrig enskilda män utan gruppen män tillsammans, när männen

inte är tillsammans

skapar en kompakt mur av patriarkala vallar utan att ens vara medveten om det

hon njuter för sin egen skull när hon förhandlar ridande på dig

du vill ha hennes kropp mer än vad hon vill ha din kropp

hon kan hålla sig

du är maskulin och hon är feminin

hon smakar bra

hon har slät och fin hud

hon tar hand om sig

hon är attraktiv inför din hungriga blick

——-

 

———

 

internaliseringsprocessen gör oss till människor med våra föräldrars brister

psykoanalysens minskade inslag i makten över samhället

på dekis och ingen som tror på analysen av psyket

det som är i fluxus

både intern och externt kan inte analyseras till en stabil början mot ett stabilt nu och imorgon, något som är på flykt och som inte finns

barnets sexuella begär som trycks ned av föräldrarna

krisen i genus

oidipuskomplexet

skäms för sin sexualitet

håller den hemlig

hemlighållen

krampaktig och ensam

motivationsmönster skapas i en kris av skrik, hot och tillbakahållning

trycker ned tankar så de inte når farlig terräng

mandomsprovet i att kasta sten mot makten

provet att bli man att visa sin råa maskulinitet

spränga, kriga och skjuta

och skära och sticka

mandomsprov i att vara ung palestinier i en intifada

en ung man, pojke och kanske en maskulin flicka

ett barn som vill vara modig

visa sig inför vuxenvärlden att man duger

motivation

nedtryckta kroppar

tilltäppta sinnen

dansar frenetiskt på möjlighetens egg

vandrar i stängda kroppar

överförda kroppsmönster

möjligheter som härbärgerar i kropparna

min kropp är politik

 

——-

 

konfigurerar tankar och kroppar

projektgenuskroppar

det maskulina projektet och det feminina

projicerar mig som antingen det ena eller det andra

det duala

dikotomin

konfigurationen

tankekroppar

grammatiska vandringar för läppar som formar ord och meningar

 

——-

 

genuskonfiguration och aktiveringsnyckel till mitt kön

mobila identiteter som intar själviska jagpositionerande kroppar

jagkroppar

kvinnosexuella vandringar

mansåtråblickiga blickar på varma och slutna kroppar

flerdimensionella och med friktionsskapande riter

intar sexualiteten och de rosa drömmarna

fjäderlätta fingrar som rör kön

tungor som mönstrar

läppar som äter upp törstiga rosa läppar

fukt som sprider sig

kroppar som buktar

konkava och konvexa buktningar längs med varandras kroppar

rörelser och friktionsfria kontakter

hegemoniska mönster

homogena drömmar om att få något vackert

heterogena sexualitesutfall

du vann och du förlorade

vackra kärleksvandringar på trötta och uttittade vackra kroppar

 

——-

 

diskurs och identitet

klasskillnader och ursprung

etnicitet och klasskamrat

bedöms och placeras

skiktas och integreras i andras världsuppfattningar

din egen uppfattning är din egen projicering

den passar inte in i den andra som placerar dig

gör en snedvriden transaktion av ditt ursprung

förvaltar en ojämn och orättvis ordning

identitetsklyftan framför spegeln och framför någons blick

friktioner av identitetsunderskott

överskott på något man inte vill identifiera sig med

det där samtalet om ordningen som kommer på skymundan

—–

 

 

Poesi och ojämlikhet

 

Poetiska klavertramp inom genus och feminism.

——–

 

Institutionaliserade genusarrangemang

Dualismen medvetande/kropp, allt i en form,

Kropparna konsumeras

Medvetandet urlakas

Destruktion av arbetaren, säljaren, tjänstemannen

Sönderstressad

Genusstrukturerade kroppen

Kroppen som symbol och verktyg för en social hierarki och nätverk

Kroppen som verktyg för att nå fram i samhället, att uppnå en position

Genusskillnader ur biologi och sociala normer

Könsroller

Könsrollsteorin

Könsskillnader

Biologisk dikotomi, man och kvinna, könslig reproduktion

Könet som huvudrollsinnehavare av det feminina eller det maskulina

Tänker feminina

Tänker maskulina

Alla dessa symboler som ploppar upp i det tystas uttalande av det maskulina och det feminina

Genusvariationer

Fortplantningsstatus

Genusstrukturerad sexuell läggning

Genusstrukturerad personlighet

Populärpsykologin och kroppsliga skillnader, kvinnligt och manligt tänkande, hokus pokus vid vetenskaplig kontroll om evidens, allt i kontexten, sätter förutsättningar och utfallet inom den kontexten

Egenskapernas dikotomi

Promiskuösa

Mäns och kvinnors mentala kapacitet är ungefär lika stor

Mäns och kvinnors intellekt skiljer sig inte

Ingen signifikans att män är smartare eller mera strategiska

4,4 procent kvinnor i världens företag som är vd:ar, när kvinnor vill bli vd:ar kommer kvinnorna från ett annat urval än de som inte är mera eller mindre smarta än män med tanke på att 95,6 procent av världens företag leds av en man

En man som kanske är heterosexuell och har en kvinna vid sin sida, the american dream och dammsugsreklam från femtiotalet, ett chict förkläde kanske i något blommigt mönster

Myter om könslig expertis inom olika områden

Hjärnan är formad på ett likvärdigt sätt

Kognition och annat är lika

15 procent av Wikipedias uppdatering sker av män

Kulturellt betingade fördomar som regnar på våra kroppar och iscensätter våra tankemönster

Egenskapsdikotomin mellan kvinnor och män

Relationen kropp och samhälle

Kroppar som reser i tid och vandrar i olika klass

Åldrande, rik och fattig

Sjuk och frisk

Socialt förkroppsligande

Dikotomier som förklarar

Reproduktiva arenan

Föränderliga sociala strukturer

—————

Källbeskattning och välfärden

Vart finns källan till vinsten

Produktionens moder

Konsumtionens palats

Skatteverkets korta fingrar

Källskatt som flyr beskattning till nollskattesatser

såna stater som misslyckas med beskattningen

företagen som drivs på i ett marknadsmisslyckande

70 procent av Sveriges befolkning som inte har råd att sätta sitt eller sina barn i förskola, skola och universitet om de måste betala notan själv varje år

företagen som flyr beskattningen urlakar kompetensförsörjningen av en utbildad arbetskraft

transfereringar som medelklassen gör ett nollsummespel under en livstid men som gör kraftigt minus under vissa perioder, såna perioder då man inte hunnit att spara ihop pengarna som krävs

pengar måste flyttas mellan generationer om företagen lämnar svensk beskattning

Ursprunget till beskattningen

Tjänster som konsumeras internationellt

Smörgåstårta för entreprenören

några tiotals år till men sen är det slut på pengar för medelklassen att investera i skolgång och slut på utbildad arbetskraft

arbetskraft som gått förskola och fram till åttonde klass sen tog pengarna slut

skattebasen försvann i konkurrensen

källbeskattningens vandringar till nollskattesatsande länder

———-

 

hennes nakna axlar väcker

promiskuitetblickar som dansar på nakna kroppsdelar och bröst som nästan syns genom en genomskinlig blues,

formen på henens vackra bröst avtecknar sig i den fina lätta bluesen

koloniserade kroppar tillhörande någons blick

polygami av tankar kring sexuella erfarenheter

heder och frihet

fri kärlek till åtråtrångbodda händer och kroppar

arbetsdelning av fumliga kroppar som söker kärlek

metropoler och i kolonierna

känslomässigt störda landskap

fallbeskrivningar av klänningsdansande skönheter som målar sina läppar i glans och skönhet

sublimering av drifter som vill nå fram till henne

den sexuella utvecklingen smeker hennes höfter med blickar som suktar

maktens sociologi

hierarkins sexologi

åtråhierarki

trångbodd kärleksutfallande drömmar mot verklighetskroppar

kvinnoemancipation

normalisera och kritisera

människor och kulturer som dansar kring vackra ben och volymösa vackra renässans kroppar

kärleksbadande blickar som vill smaka på hennes fina kropp

dansa med tungan över henens läppar och

mötas mellan hennes vackra rödrosa läppar

———

marginaliserade kroppar i storstäderna

marginaliserade sinnen ute på landsbygden

samlar sig för att välja bort det som inte är representation ör de marginaliserade och

de som känner sig bortglömda och

åsidosatta som måste

få klara sig själva,

så väcker någon den slumrande marginaliseringen och drar med sig de som befinner sig i mitten som inte har råd längre

en fattigdom som sprider sig

en icke förverkligande av rikedom som inte infinner sig

letar efter hot som kan förklara glidningen

den ekonomiska stagnation som drar med sig kroppar till ett marginaliserat landskap

där det inte finns så mycket plats

där solen inte värmer med sina strålar och

där det känns

ensamt och glidningar bort från det som varit

vackert och sammanhållande

man tittar på truppförflyttningar och ett alarm lyder genom samhällets alla kroppar

förbereder sinnen för ett krig

man tar in krig i tanken, det som existerar i tanken bryter

ut, kriget som vandrar som små varningsklockor

ringer in för en ny tid, något som kommer över oss,

förstärkningar i närområdet, upprustning av krigsmaskiner, svarar med

truppomflyttningar, tärningen kastad och nya hotbilder som tornar upp

marginaliserade kroppar som flyttas om på andra sidan om hotet, kroppar

som redan fått nog, sinnen som inte tror

på någon gemenskap,

där något som höll ihop gått

förlist i vinden av krigstrummor och hot,

en maktordning som är hotad,

sönderfallen och revanschsugen

marginaliserade kroppar som samlas för att ta hämnd med representation och absolut hot om ödeläggelse

extremhöger som vinner terräng i nationella parlament hos vän och fiende,

vän och fiende som kapprustar

bevakar och sänder ut hot

———–

 

materialistiska

förkroppsligande och subjektivitet

klimatförändringar

weak states in the Middle East

on the brink of a catastrophe

den globala livsmedelsproduktionen

grödor som odlas och spekuleras på marknader i väst

ekofeminism

ekopoesi

återanvänder materialistiska drömmar

konsumtionskroppar som slits itu av klimathotande domedagsprofetior

marknadskriser i sviterna av nollräntepolitiken som förs

CEO och CSR

vilket tror man mest på

corporate social responsibility for profit

för kostnadsminimering

språket som rinner av mig

materialistiska drömmar om ett

stort hus med pool och en uppväxt trädgård med bär och fruktträd

en lummig dröm med stort altandäck, det där förkroppsligande av drömmar om sex och

världsherravälde, tar till knep som CSR och skatteplanering

företagsstrukturer där källskatteplaneringen tar fart, kråmar drömmen som kräver cash och dollar

en värld som känns allt mer hotfull och överväldigande

när muren föll 1989 så var det tankar om evig fred och ett närmande mellan öst och väst inleddes, oro och misstro tog över

2016 och truppomflyttningar och en Mellanöstern som håller på att slås sönder i spillror med regionala och globala intressen som blandar sig i med militära krafter som kan förgöra världen

vinsterna göms undan av hungriga profitmaximerande företagsledare

såna som tar med corporate social responsibility i given för att maxa cashet i fickan eller på det gömda kontot

 

poetiska genustexter

 

Poetiska genustexter. Genus och jämlikhet tillsammans med åtrå, kärlek och längtan. Orättvisor är orättvisor.

———

4,4 procent av världens företagsledare är kvinnor

det finns ganska många företag i världen men flera kvinnor

95,6 procent av världens företagsledare är män

det finns nog flera kvinnor som vill bli företagsledare

 

15 procent av alla som uppdaterar Wikipedia är kvinnor

Mylie Cyrus hade mer än 306 000 tweets per minut efter sitt MTV-framträdande 2013

79,1 procent av världens parlamentsledamöter var män under 2013

parlamentsledamöter är viktiga men showbiz är också viktigt

det finns flera unga tjejer och killar som har Mylie som idol än en medianledamöt

 

när man tänker blöjbyte så tänker man på en pappa som är hemma från jobbet under februari månad eller under november månad

det är inte så många pappor som tar ut betalda föräldradagar från försäkringskassan

 

undrar hur många tweets de 95,6 procent manliga företagsledare får när de gör ett framträdande

publiken suktar kanske efter deras bröstbringa och deras könspaket

 

suktar efter deras pengar

både Mylies och de manliga företagsledarnas pengar

papporna är mest hemma kring jul och sommaren,

julpappor

sommarpappor

det är något med företagande som kräver en man med penis

det krävs lite tåga

politik

 

representation genom kön eller åsiktsrepresentation

undrar om företagsledarna i världen endast har söner

döttrarna göms undan från de synliga positionerna

prinsessor i barnafödande och matlagning

kanske strykning av skjortan och så

 

Wikipedia och genus, gender, kön och jämlikhet

undrar vad det står när man söker på jämlikhet mellan könen på Wikipedia

———————

 

Den unga kvinnan i reklamen är vackrare och sexigare

hon vårdar sin kropp

ibland så städar hon också hemmet men det beror mest på vilken social klass hon tillhör

hon piffar nog till hemmet i alla fall

i vardagen så drömmer hon om ett fint hem

i reklamen så har hon allt det där

det finns vissa som säger att kvinnors kroppar objektifieras

där kropp och utseende betyder allt

 

Aktioner mot pornografi men pornografi kan vara vacker och skänka sköna känslor

Reklampelare med HM:s modeller brukar frammana drömmar om sexuella kontakter

 

För att det ska bli ett jämlikt samhälle så behöver

kunskapsproduktionen se lite annorlunda ut

 

hierarkin mellan könen blir en slags symbol för både förtryck och befrielse

Ensidighet i västs kontext om genus, det är mannen som är först

Först att komma och först till alla andra värdefulla sammanhang

Elitistisk och rasistisk skulle man kunna säga

Den globala jämlikhetsdiskussionen utgår från västerländska, vita medelklasskvinnor som är privilegierade

 

Mäktiga vita män är vanligtvis lite mer priviligierade och har lite större förmögenheter och högre lön

Kvinnor jobbar gratis i större utsträckning än vd män gör

Men i förhållande till barn så vet jag inte

Låglönejobb, arbetslösa, deltidsarbetande, diskriminerande

Låglönejobb och hemarbete

Genusmysterium och genuspolarisering

genusordning

maskulinitet och feminitet

någon positionerar dig

det där du:et som bestämmer dig

rangordnar dig beroende på hur du kissar

vilket kön du har

reproduktionsförmågan avgör din lön och din chans i arbetslivet

genusidentitet

klass, kön och etnicitet

vita utbildade medelålders män som är smala och sportiga och som befinner sig i den övre medelklassen eller i överklassen

då går det bra

du är liksom kontexten

idealbilden som utgör skalans högsta poäng

hierarkin där uppe i det blå, 183 cm lång och med penis

heterosexuell och rik

pornografisk konsumtionsvara, en kvinna som är skön utlovas i en visuell orgasm

—————-

två tredjedelar av världens analfabeter råkar vara kvinnor

hårdporr och prostitution attraherar mest män

höga löner attraherar mestadels män, likaså gör makten

man talar om informella och formella hinder

i språket så hittar vi genus

hierarkier som uttalas

genuspositioner och kroppar. och språkets grammatik

om allt indelades i en dikotomi så skulle allt vara antingen gott eller ont, feminin eller maskulint

vackert eller fult, rätt eller fel, allting skulle ha ett värde, värderingsdikotomier

mönster i sociala sammanhang, när du tittar på mig och när jag tittar på dig

när vi tänker och drömmer om varandra

när vi längtar efter varandras kroppar och dofter

när det är fint

kroppskoncentration och vår sexuella fortplantning, lönen utifrån om vi har sköte eller lem

 

Mansidentifieringen betyder att kvinnor är lojala mot män,

att kvinnor ställer upp på sexuella äventyr

Heterosexualiteten är en politisk institution som tjänar mannens syften

Kvinnoidentifikation och ett lesbiskt kontinuum

Nära band mellan kvinnor och då inte bara erotiska som det är i porrfilmen

Heterosexualitet skapas genom

våld, pornografi och makt.

Konstruktivistisk syn på könens natur

Dialektiken av könen och sexualiteten

Dialektik av könsnormer och genus

 

tänk er fotografierna på ledarna som ingår i G20, nästan som ett herrlag i fotboll med alla avbytare, nästan bara män

The Global 500 största företagen så fanns det 22 kvinnliga VDar, det är inte 220 stycken ledare, det är bara 22 st,

den lovande flickan, något händer när hon blir kvinna

transformation från att vara lovande till att inte bli sedd

hon är kanske gift med en manlig VD som behöver någon att ta hand om hemmet och fostra barnen, ett representativt hm alltså inte som i en representativ demokrati

hon kan kanske få bry sig om vård och omsorg, dekorera med pengarna som du drar in, ett extrakort så hon känner gemenskap med dina pengar

Poetiska stunder som rusar förbi

 

På väg tidigt på morgonen mot flygplatsen. Trött efter endast några få timmars sömn. Tar av mig skorna på tåget, sätter upp ena foten i en halv skräddarställning. Framför mig en kvinna i svart hatt som läser från en läsplatta, en ung tjej i glasögon som kollar i sin telefon och ibland på mig. För mycket bagage med oss, som vanligt. Konduktören kommer för att kolla biljetterna. Kontroll av biljettyper och destinationer. Den äldre kvinna inleder ett samtal med den yngre tjejen, jag tror inte de känner varandra från tidigare. Hon den yngre tjejen har fina ögon, en värmande sjal över sina axlar. Hon tar fram ett par viktiga papper som hon förvarar i en plastmapp med ett gem om. Något om principer, hon är kanske student. Studerar principer vid universitetet. Hon har blå nagellack som börjat lossna från naglarna, en fin ring och ett matchande armband i silver. Hon har fina ben och fotanklar, lena och fina. Hon har vackra armar och ett fint leende.

———–

image

Strofer av trötta ansikten
Ögon som uttolkar något

Läsande läppar, tysta hjärtan
Letande efter ord och mening
Något som är absolut och inte ett innehåll i en form
Formlöst i sin frihet, innehåll efter formen

En man tar sig fram, tar stöd
En kropp som är nära
Tar stöd mot henne
Hennes kropp
Skapar projektioner på henne

Trötta strofer av uttryck
Tysta samtal
Uteblivna ord
Utan någon mening
Bara lite förstulna blickar
Letar efter något som vilar
Nuddar hennes fot
Lägger foten omlott om hennes fot
Hon tittar och ler
Tysta samtal och mjuka närmanden

Strofer av tysta ansikten som letar efter kärlek
Hennes fina vrister
Blottade och vackra
Ögon som letar sig igenom
Tränger in i vrår som är stängda
Utforskande sinnen
Längtande hjärtan

———

Ett vackert ansikte
Ett huvud som lutar mot en hand
Tystheten sveper över
Mina ögon sveper och omfamnar som en dimma över hennes kropp
Hennes ögon som omfamnas av min blick
Letar efter respons i hennes ögon
Hon tittar nyfiket och sökande
Vackert och lent
Hon rör vid sina läppar med sin blåmålade naglar
Fina och delikata fingrar
En blick som letar

——–

image

Vi tar oss fram i en svart dimma av tysta landskap
Ögon som vilar
Kroppar som är trötta
På väg mot olika destinationer
Tysta och mörka landskap
Omgiven av dimma och sovande och tynande små landskap
Trängs undan av uppvaknanden
Små blottade kroppar som dansar i nattens skärvor
Ljuset som låter sig vänta på
Passerar en sommaräng med dansande älvor
För länge sedan en Jeanne de Arc som väcktes till ljuva sånger
Ljuva små fina änglar som dansar inför tysta och sovande blickar
Blickar som passerar tysta och nattsvarta små landskap
Som bär spår av industrier och sommarängar

———–

Hon vänder sig om
Tittar med vackra ögon
Ögon som letar efter kärlek
Någon att kramas med
Letande kropp som öppnar sig för fina leenden
Leenden som vill dansa och kyssas
Tittar på henens läppar
Trängtar efter en kyss av henne
Hon tittar framåt och vill förstå
Hennes doft är fin
En doft av tvål och kärlek
En vacker skön dimma omger oss
Vandrar in i dimman och omger oss av dansande älvor på de gröna ängarna
De gröna ängarna som ska bli vår sovplats
Där vi ska lägga oss ned och älska till tonerna av njutning och älvor som dansar
Änglarnas skönmålande sång når våra öron
Gnuggar våra kön mot varandra för en vacker dans
En njutning och ett leende
Kroppar som ler och njuter till älvornas dans och änglarnas sång
Kärlek som delas mellan våra tysta kroppar
Hon tittar på mig med sin vackra ögon
Byter ögonglitter med kärlek
Letar efter en min hand
Trånar efter mina kyssar på hennes osläckta hud

——

image

dimman omger vår framfart
Längs med gråsvarta landskap med lite blått inslag
Solen som trängs bortom molnen för att lysa igenom
Bryta dimman
Spräcka mörkret
Bli den dag som kallas dag
Bryta nattens skepnad
Bli en skrud som har ett namn
Hon bryter igenom min blick
Hon rör vid min kropp
Små diskreta andetag och kroppssmekningar
Nuddar mig med sina fina tår, når mig med sin fotanklar
Gnuggar sina ben mot mina ben
Lägger upp sin varma letande fot vid mitt skrev
Tittar på mig
När ingen ser i dimman så kysser hon mig
Lägger mig ned över hennes nakna kropp
Tar emot mig i dimman
Blåsvarta landskap passeras utanför vår kärleksformation
Dimman tätnar och våra kroppar med dimmans tätare tryck om oss
Omlott med dimma och kroppar etsade mot varandra
Kön och sköte tillsammans etsade
Släcker våra begär
Dricker ur varandras bägare
Tömmer oss och sträcker ut mot varandras nakna och kärleksdruckna kroppar

———

På väg
Lämnar något bakom mig
Tränger undan en dåtid för en ny rytm
En rytm i ett nytt utspelande presens
Ett presens som ligger i framtiden
Utspelar sig i dåtiden
Fångar nuet i en tanke som seglar iväg till dåtidens landskap
Det som har hänt-landskapet
Det som tynar bortom nuets horisont
Det som inte finns längre
Det som inte finns som inte existerar
Utan existens
Ingen inträffade händelse när det ligger utanför existensen
Existenslöst och utan händelse
Dimman som var
Hon som älskade mig
På väg
Lämnar något passerat
Gömt i dimman
Änglar och älvor som dansar över en gårdag som inte existerar
Ärkeänglar som blåser i sina mistlurar
Trumpetar ut att kärleken är existensens kärna
Älskande kroppar är dess vittne
Smekande händer och upptäckande tungor dess tjänare
På väg någonstans
I kärlekens kanaler
Väntar på en broöppning
Dimma som omger oss
Vi blir osynliga i båten
Njuter av varandra i skydd av dimmans ogenomträngliga vittnesbörd
Älskar med dimdroppar
på varandras kroppar
Slickar i oss vattendroppar
på varandras kroppar

image

———–

Vittnesbörd
Kärleksoaser
Dimlätta kroppar
Sommrängar i höstfärg
Kalla platser och värmande händer och hesa läppar som vill ha mera
Dans över kärleksdränkta kroppar
Åtråvandringar i kärleksslukande kön och sköten
Dansar i henne
Hon smeker min kropp varm och hungrig
Vittnar om en drypande kärlek som omkullkastar oss i skyddet av dimman som sveper över oss
Kärlekskanaler av längtningar
Smakar på henens nyvakna kropp
Dricker ur hennes kärlekskropp
Hon har min saltsmak på sina läppar och tunga
Kysser ivrigt och låter våra kroppsvätskor blandas och smetas ut på våra kärleksindränkta varma och vackra kroppar
Textkritiska samtal
Mäter kärleksmetrarna
ÅTRÅMETER OCH LÄNGTAN
EN OAS AV KÄRLEK SOM VITTNAR OM VÅR ÅTRÅ
DIMDRÄNKTA KROPPAR SOM ÄLSKAR I SKYDD AV SOLENS MOLNGÖMDA STRÅLAR
Dansar tillsammans med en åtrå i ögon och kön
Lätta kroppar som slänger av sig lager av skyddande kläder
Låter dimma och salt tas upp från kropparna med lätta fjäderlätta smekningar och kyssar på hud och kropp

————

Untitled-30

 

————

Dimman omger oss
Drar fram och hittar något vackert
Naturalismen byter ut stadens skepnader
Stadslandskapet byts ut mot skog och åker
Elstolpar och byar passeras
Någon som längtar dit jag åker förbi
Någons hem
Där krafter hämtas
Liv byggs upp och bryts ned
We are aplogizing for any inconvieniences
Väntrumsromantik
Onda ryggar och trötta ögon
Röda ögon
Uttråkade i mellanrum
Transitplatser
Utan liv och själ
Världen passerar förbi
Delta airlines och SAS, WOW Air going to Iceland
Dimma och flygplatsväntan
Rädsla som sprider sig för våra flygplatser
Ömma och rädda
Hoppas allt går bra
Uttråkade blickar tittar rakt fram i ingenting eller i skärmar med tidsfördriv
En skön och bekväm plats söks

————–

Mellanrum
Väntan på något
På väg
Friktion mot tiden och ledan
Grått och matt
Nedtonade intryck som en fond mot blåa och röda skyltar
Information och reklam
Uttråkade
Längtar efter en annan slags tillvaro
Oro för avgångstider
Incheckat bagage som kan gå förlorat
Övervikt
Tittar mig omkring efter kärleksblickar
Czeslaw Milosz selected and last poems 1931-2004 ligger framför mig på bordet
Angelägenheten över att skriva i Warszawa under ett brinnande andra världskrig
Förstå vad som händer med judarna
Fronten plöjs fram och tillbaka med transporter
Signaler
Nedtecknat med en allvarlig precision om det dödliga
En poesi som träder fram och är sångbar, vacker och ödesmättad
Väntrum och mellanrum
Mellanrum mellan liv och död
Vad tänkte man 1943 i Warszawa
Ghetton och öden
Ett hat som cirklar om oss
Oron för vart världen är på väg
Det omöjliga i att förstå något som är större än en själv, världen på väg
Vart är jag på väg i världen
Blir det fint till slut
Är vi i en början eller i ett mellanrum
Väntar vi på något fint och eftersträvansvärt
Något med liberalism och demokrati
Ett samhälle som är kontrollerat och med en rädsla, ett polariserat politiskt liv
Där extremhöger blir svaret för en tynande medelklass och för en allt fattigare arbetarklass
Övertygar de som förlorat att det nationella är det vackra
Det eftersträvansvärda
Tynande röster som säger mera kosmopolitiska lösningar
Mera invandring, uppluckring av det nationella
Influenser i stället för influensa
Selektion av människor
Rädsla över att inte bli vald
Kvar, en residual som är skyldig till allt det onda
KLM, American airlines står på rad för att flyga ut till världen
En värld som vänder sina blickar inåt och stänger ute

————-

Untitled-17

Hennes bröst är vackra
Hon är fin
Hon är älskad
Hon har ögon som dansar på hennes bröst och stjärt
Ögon som klistrar sig fast vid hennes höfter och hennes vackra midja
Hon skissar
Fördriver tiden med längtan
Hon visar upp det hon nyligen skissat
Det värker i min ben och rygg
Ögonen är trötta
Skissar det hon tycker är vackert
Skriver ned
Åtrår det som är vackert
Behandlar det vackra
Drömmer och konfronterar det vackra
Kan du dansa
Dansa och behålla det vackra vid liv
Du tittar på mig med stora och vackra ögon
Du tycker att jag är fin
Jag trivs i den bilden du målar upp av mig
Drar in min mage så att jag blir ännu finare
Du skissar i dina inre landskap
Fantasier och drömmar som sipprar fram i vackra melodier
Solen bryter igenom molntäcket
Blickarna vidgas
Hjärtan sätts i brand
Hoppet sänker sig som en stjärnklar himmel över väntande kroppar
Henens stora fina ögon registrerar varje rörelse jag gör
Hon drömmer om mig
Tar in mig i hennes vackra och outforskade kropp
Hennes ögon utforskar mig
Jag dras in i henne
Hon lägger sig som ett lager över mig

——–

Dimman lättar
Solstrålarna tar över
Hon lättar på tyget över sina vackra bröst
Hon tittar rakt fram
Hon suger i sig mig
Mellanrummet
Du är på väg mot Oslo
Hem till kärlek och vardag
Du vill bli kvar här ett tag till
Få mera av det fina och vackra
Exponera erfarenhetens fält
Suga i sig av det lena och ömtåliga som omger relationer
Nyvaknad och kärlek som är släckt med brinnande fingrar och kön
Tungor som virvlar fjäderlätt på huden och med en varm pulserande tyngd i hennes mun
Förälskelsens stålar dansar på oss
Andetag som lättar efter en vacker och skön älskog
Älskogsfingrar och villiga tungor på heta och våta kön
Pulserande kroppar som slits med i en rytm av kärlekssånger
Sjungs på varandras hud
Kärleksbeklädda hudar, ömtåliga och delikata varma kärleksstrålar
Lättar tillsammans
Stiger ur tristessen och landar på fjädrar
Tyngs ned i varandras upptäckande fingrar och kroppar som byter med varandra

———

_MG_8301

 

 

———
Lutar mig tillbaka och gör ingenting. Tid som bara fyller tomrum
Väntetider och mellan händelser
Tidshändelser
Mellan något distinkt
Dikotomier
Inte något kontinuerligt
När allting inträffar kontinuerligt
När det inte finns några rumsliga dikotomier
När vi skapar konkreta början och slut på tingen
När tingen är i en enda följd
Händelser utan punktuum
Rörelser och vågor
Tidsuppfattningar
Illusioner
Kroppar som börjar och slutar på bestämda konkreta dimensioner
Kärlek som flyter
Vågor och skvalpar
Fingrar som berör vackra känslor
Fångar tiden
Träder in i rummet

——–

sätter immigranter i fängelse
Brottsmålsadvokater som försvarar den flyende eller utan advokat
Fängslar flyktingarna
Föregår eventuella farliga händelser
Brottsprevention
I väntan på ett brott och innan någon prövning skett
Någon som bestämmer, till höger fängelse
Till vänster frihet
När du korsar en gräns
När du illegalt tagit dig in som gäst eller flykting i ett land,
brottsmålsadvokaten som kanske försvarar dig
Diskriminering
Den stora kriminaliteten
Fenomen
Donald Trumps magiska skaror av anhängare
Hur kan man tycka om Trump
Att Trump existerar det är en självklarhet men att han kan vara en representant för en stor del av befolkningen
Jag har kommit på glid med den förståelsen
Blivit en maktens symbol som inte förstår den som känner att Trump är räddningen

I Europa så fängslas flyktingar, det diskuteras om flyktingar ska sättas i fängelse
Det finns stöd för att fängsla flyktingar
Sätta en person som flyr undan svält, krig, fattigdom eller hopplösa förhållanden
Sätta personen i fängelse
Brottet är att han eller hon tagit sig in i landet illegalt
Med stor risk för brottslig aktivitet

———-

image

Tittar på en fransk modebild, en klippt bild
Beskuren
En rygg
Svart tyg
En klänning
En rosett
Svart och blankt tyg
Vacker hy
En hud som strålar elegans och kärlek
Erotik och sexualitet
Vackert beskuren för att andas sexualitet
En svart rosett som håller upp kläderna på den vackra kroppen
Lösgörandet av rosetten och klänningen faller av den vackra huden
Blottar en vacker stjärt
Ett par fina bröst
Kärlek och sexualitet
Erotik som skapas i upptäckten av henne

————

image

————

Politiska risker i Europa
Investerar som kalkyler
Eurons fall
Något land som gör default
Finansmarknadernas profetior
Hägringar som uppenbarar sig
Riskkalkylerande och vinstdrivande
Strukturella förändringar i våra samhällen när handeln flyttar ut ur citykärnorna
Småskalighet som försvinner, det lokala samhällets död
Småföretagen med bykänsla byts ut mot konglomerat och internationella företag som låtsas vara lokala
Närvarande men bara chimär
Trumps ansikte pryder tidningarna
Rädsla och ödesmättad osäkerhet
Snöfall och novemberval
Stundar ett vägval
Förhandlingsrundor som stänger ute den lilla människan men påverkan på dennes lönemöjligheter i form av jobb och ersättning
Rädslan över en kommande arbetslöshet
Ett förlorat hopp och ett tomrum som Trump fyller
Ett plan till Sri Lanka på startbanan, boxeras ut med ett flygplatsfordon
Avgångar och landningar
Destinationer och ett hem
Den politiska miljön som exponerar rädslan över ett förlorat hem,
En förlorad signifikans för ett hem som är viktigt
Något som betyder mer än det som symboliseras
Risker som hanteras, framkallas och exponeras av domedagshjältar
När någon säger att det är ditt fel och jag ska rädda nationen, fly snabbt.
Rösta inte på honom

——–

 

Franska kärlekssånger

 

poesi.

———-

Hur man tar sig an en början
och ett slut
Tomhet som griper tag i kroppen,
andetag som är lite långsammare med lite mindre hopp
Tittar och låter mig fyllas av en existentiell utflykt
Tittar i andra ögon och ser andra djup
Andra existentiella öden,
kärlek och längtan
En tjej som står och väntar på ett möte,
en relation och ett ödeEn hemlös man kommer cyklande med sin ryggsäck och sina två hundar, hundar som springer lösa. Rädsla sprider sig.
Hon bredvid mig tänder en Winston och blossar,
hon har röda läppar och har en intelligent blick
En tjej med vackert skurna kläder går förbi med en väska med märket YSL, hon ser rik ut
I tidningen så berättas det om kurder som krigar mot Daesh i slaget om Mosul,
slaget om Dunqerquee,
Slaget om Trafalgar,
Slaget om Mosul 2016,
heroiskt och med brått mod
En man i profil med ett farligt vapen som är för tungt för att bära, prickskytt med stor eldkraft, eldkraft att bringa rättvis död
Horisonten över ett slut på kriget med att Mosul frigörs
Ett slut på horisonten eller en ny vändning

En annan front med längtan
Kärlek som sipprar ur kroppar som tittar på varandra
Hon röker Lucky Strike och fimparna har färgats lite rosa från hennes röda läppstift,
hon har en vacker blick,
en sån där blick som tränger igenom
Jag lutar fram min kropp och drar in röken som kommer åt mitt håll,
en rök som blir vacker från henne,
hon röker på ett vackert sätt
Bredvid mig tjejen med uppklippta jeansknän,
hon är vacker och är ensam
Hon har vackra ögon och en fin näsa,
hennes läppar rör sig på ett kärleksfullt sätt när hon pratar

Hon tittar på mig när jag inte tittar på henne,
när jag vänder min blick mot henne så tittar hon leende ner i sitt knä
Hon är vacker och når mig med sitt leende som vänds nedåt i hennes knä,
hon drömmer nog om hur det är att sitta i mitt knä,
bli vaggad till kärlek och vackra sånger om livet, sånger om kärlek och längtan,
till toner av smekningar och lätta kyssar som upptäcker och skapar en kärlek

En kärlek som skapas för att kroppar ska drunkna i varandra,
leta sig fram till vackra samtal om kroppar i rörelse,
kärlek som rör på sig, vaggningar i knät,
ömma blickar som vandrar över en vacker kropp,
bröst som smakas och smeks, kön som penetreras och älskas,
rytmer av kärlek,
saft av kärlek,
Eroskärlek och tillsammansupptäckter av kärlek
längtningar och sköntunga andetag,
andetag som värmer frusna höstkroppar,
ensamma kroppar som hittar en gemensam rytm

————

Smekningar av kärlekslängtande kroppar
Jag ger henne en vacker ros
En blomma för kärlek
En smekning för henens sköna rytm
En rytm som ger mig en fin känsla i kroppen,
hennes hud har en lätt smak av salt,
min tunga och mina läppar dansar lätt på hennes hud,
för tankarna till Eden och löften om kärlek,
kärleksfyllda bägare som delas,
kroppar som tillsammans upptäcker vackra sköna känslor

Ger henne en blomma för en kärleksstund, ger henne en orgasm för att jag älskar henens kropp, kysser henens kropp för att jag är fylld av åtrå till henne, kysser hennes läppar och rör henens tunga med min tunga för att jag inte kan göra något annat, smakar på hennes rytmer och pulserande läppar för att hon smakar underbart

Ger henne allt min kropp har att erbjuda för att hon älskar mig, vi ger varandra kärlek och åtrå för att vi tror på varandra

En rytm som håller oss varma under kalla höstdagar,
gnider fötter för att värma varandra under ett fluffigt kärlekslätt duntäcke
Rytmer av kärlek,
blossar på varsin cigg och låter höstsolens strålar dansa på det minimala mellanrum våra kroppar utgör,
stänger rum som är öppna med kärlek och dansande tungor och fjäderlätta fingrar som älskar

————

Åtta cigaretter var blossade de på, en Cappuccino och en färskpressad juice,
rosafärgade filter på cigarettfimparna i askfatet
Två tomma kaféstolar
Helgen närmar sig med drömmar
Löften som skapas för att ta för sig
För att ge något som är åtråvärt,
kärlek som skapas och ges
Kärleksdelningar,
en delningsekonomi,
självhushållande kärlekskroppar som letar
Letar efter en identitet
Lättar på trycket

Tittar och upptäcker, antecknar i mitt minne
Skapar formuleringar för kärlek
Ekvationer för att fånga åtråkroppar som tittar leende ner i sina knän när de upptäcker mig och skapar mig
Skapar mig med kärleksformuleringar,
trevar efter ett öppnande samtal
Det är lite kallt nu, hösten närmar sig sitt slut, kärlek fångas in, ensamhetsvandringar i en kall och mörk vinter, tända ljusromantik som delas mellan älskade kroppar och lena sinnen
Såna som vill upptäcka kärleken, slita av varandra kläderna, ligga nakna tillsammans under ett skönt duntäcke, måla varandras kroppar med kärleksfingrar och längtande kön.

Hon tittar mot mig, vänder bort blicken när jag tittar på henens vackra leende
Fångar något fint
Hon leker med sitt hår med sina fingrar, luktar på sitt hår och ändrar sitt ansiktsuttryck till något vackert och drömmande, hon vrider och vänder på sitt huvud, söker och letar som jag
Hon tänder en cigg och hoppas på ett samtal

————–

Jag tittar på henne och tänker på hur hon ser ut i de fina underkläderna från Etam som visas upp i skyltfönstret, mina tankar
Mina sexuella utflykter med henens kropp i underkläderna från Etam,
jag blir kåt och vill ha henne,
hon är speciell för mig,
hon är vacker och har ett skönt sätt,
Jag tänker på hur hon ser ut,
klär av och klär på henne med min blick
Hon pluggar vid Universitetet och har sin framtid klar,
hon vill få underkläder från Etam i små fina presentförpackningar
från en man som hon älskar,
jag vill ge henne små presenter,
små fina samtal,
kärlek som tränger igenom henne,
får hennes tankar att kretsa kring mig,
en längtan som är kärlek,
kärlek som en attraktion,
vi går igenom hela Etams katalog och låtsas
Låtsas att hon är iklädd fina strumpbyxor, nattlinnen, trosor, behåar, strumphållare, små fina linnen, pyjamaslätta sköna satintyg dansande mot kroppen
Hon skrattar med hela ansiktet,
Sensuella fingrar som smeker henne fjäderlätt
Fjäderlätta rörelser över henens kroppar,
stönande kärleksrop från hennes läppar,
hennes tunga rörande vid mig,
henens fingrar över min rygg,
hennes sköte sväljande min älskande lem

————

Chlöe je t’aime vous corps
Chlöe jag vill se dig i de fina underkläderna
Chlöe jag vill älska med dig
Chlöe jag vill ha dig
Chlöe jag vill att vu vill ha mig
Un prala
Moment
Vänta nu monsieur
Jag vill ha allt det där men inte nu
Inte så fort
Ta inte på mig när någon ser
Vi smyger iväg hem till mig
Chlöe jag smyger hem med dig

Du är fin och vacker
Vi har träffats förut
Jag älskade dig redan då
Jag längtar efter dig
Är du här nu
Ska vi smyga hem till dig
Bjuder du hem mig på thé igen
Jag följer med dig nu

Chlöe jag vill vara din
Chlöe ditt namn är erotik, sensuell och fin kärlek
Hem till din studio
Chlöe vill du att jag smeker dig och kysser dig
Chlöe din kropp är en projektion för all min kärlek
Jag vill bara säga fina saker till dig

———

 

Poesi med franskt uttal och projiceringar om politik och sexualitet

 

”Poison the minds”
Hela världen håller andan
Media är korrumperad, den är inte rättvis, den ljuger
”Tell me the truth”
Det föregår en stor konspiration i samhället, media och den politiska makten tillsammans med näringslivet
Den nationella suveräniteten är hotad, rösta höger för att rädda det unika
”She is nasty”
”Biogotry against”
Conservative religion
Rural folks
”Working-class and poor white people”

De stora mediahusen är korrupta och driver en vänsterradikal agenda
Sponsrade av en elit
Krossa patriarkatet
Förgiftade och nedvärderade,
make america great again
Sång om storhet och fall, giftiga tungor som har fått en uppenbarelse,
Den där farliga uppenbarelsen att ha rätt och att alla har fel som säger emot

Hur ska det gå med Europa, nu när den politiska situationen ser hemsk ut, the working-class hero och de stora politiska besluten som ska tas
Vart är the political-class hero någonstans, en Palme eller Blair som inte tröttats ut av makten, makten korrumperar
Landsfäder som beslutat och bestämt
Gallupmätningarna säger kris och söndring, akut situation
Ska han få bestämma
Varför röstar man på honom
Poison the minds, the rural working-class hero on revenge, mediahusen längs med kusterna som inte förstår landsbygden, The Wall Street Journal, Washington Post och New York Times
Korrupta av ordets makt
Ingen arbetarklasshjälte som editörer

En mexikansk arbetare
En romsk arbetare

Någon som vill ta sig till fästning Europa från Afrika eller Mellanöstern
Någon som tigger på våra gator och torg
Någon arbetare som blir av med jobbet i Borlänge i sviterna av en uppluckrad arbetsmarknad i EU
Social dumpning, få ett stopp på det men berättar inte hur, förbud och påbud
Någon annan som ska säga förbjudet nu
Någon som inte bryr sig om människovärdets helgd

————

Walmart har kommit på att deras arbetare jobbar bättre om de får bättre betalt
Att pengar bidrar till nöjda arbetare
Att ha pengar över gör en produktiv för man slipper ha ångest inför om pengarna ska räcka
När når den kunskapen de svenska fackförbunden inom tjänstesektorn
Vart tog den fackliga kampen vägen där fackrepresentanten tror på en mera fördelaktig fördelning mellan, arbetare, företag och kund
Den insikten är sällsynt, nästan fridlyst
Min blick uppslukas av en vacker kvinna
Drömmar om sexuella flaneringar
Pornografiska blickar
Åtråklibbiga blickar
Tangenbordsrytmiska orgasmer
Mastruberande framför skärmen inför magiska bröst och sköten
Det var en skottlossning i mina kvarter igår, någon ung kilel som fick en kula i varsitt ben eller knä
Det gör ont men han säger ingenting till polisen
Han vill ta revansch och är kanske lite rädd
Rädd eller hämndsugen
Skulle han ha stått där han stod igår om han jobbat på Walmart
Hade han varit den där killen om han trott på den fackliga kampen om bättre villkor för arbetare
Armkrok eller knutna nävar i fickorna
En ung tjej som viker ut sig på ett chatforum för att kunna köpa kläder
En mamma som prostituerar sig för att få pengar till hyra och mat
Ett snyggt läppstift och någon drink på en nattklubb
Hon röker en handrullad cigg, hon har en vacker kropp
Nästan lite ungdomligt vacker kvinnokropp
Rött läppstift
Röd kamp
Röda värderingar
Mon amour du vill bara ha lite kärlek
Snygg stjärt i tajta jeans
Je t’aime
Magnifikt och speciellt
Tjänstesektorn
Arbetarsektorn
Medelklassen som spolas bort
Rik eller fattig
Ren eller smuts
Smutsigt
Smutslandskap med krälande kroppar som jobbar sönder sig
Stress och smuts
Fattigdom och porriga blickar
Porriga fingrar
Erotiska tungor och smutsiga blickar som gräver sig innanför trosorna och behåar
Drömmer om en sällsamt vacker stund
Längtar efter dig, gömmer mig i smuts och martyrskap
Han passerar med sin cykel, två hundar och två vandringsryggsäckar på ryggen och magen rökande på en handrullad cigg
Han bär med sig alla sina ägodelar, två vattenskålar till sina hundar framtill på cykeln
Undrar hur han tänker om valpropagandan och om någon tagit hans chanser till arbete och bostad
En någorlunda halvlycklig framtid
Inte så lycklig som den blomstertid som nu kommer
Tre unga tjejer tar sig fram, tjoande och hoppande, kroppar som längtar och drömmar om en blomstertid som nu kommer
Möter livets trasselgång och smutsiga äventyr
Je t’aime vous stjärt
Vill du blomma med mig i framtiden
Låta våra kön få blomma tillsammans, dricka varandras nektar
Hon för med sig en himmels doft

———-

Hush hush, det är vackert nu
Kosmetika för dig att bli någon annan
Redigera dig inför din egen blickande bedömningsblick
Bedövad av drömmar och slopande möjlighetstorn
Raserande av möjligheter
Förpassas in i en verklighet utan fiktionen som magi för drömmarnas möjlighetslandskap
Smekningslandskap och tillfredsställelsen som bleknat
Mojnade möjligheter
En blick som vill mera än vad den får ta emot
Smutsar ned kroppen och sinnet med smutsiga fantasier om kroppar som passerar
Fyra unga killar med aggressivt maner, som han sångaren sjöng att jag blir rädd för unga pojkar nu
De tror kanske att jag är en bög som de ska jaga och slå
En jude som ska dödas för ursprunget och tillhörigheten
Eller kanske bara en vanlig ung man som drömmer
Något som stör deras sinnen, rubbar deras cirklar
Aggressivt och rädsla hand i hand
Smygtittar på en ung vacker och sexig blick från en än mer sexig kropp
Bultande åtrå som läcker ur kroppen
Kärleksgeografi och åtråvandringar
Tänker på feminismen och strukturalismen
Mitt svek
Dubbla budskap och dubbelbottnad moral
Måste välja eller bara vara en komplicerad konstruktion med motstående intressen och värderingar
Jaget består ändå inte av en konstituerande enhet så det kan väl lika gärna vara lite mångbottniga glasögon och motstridiga värderingar
Det är bara rationaliteten som fått oss att tro på något annat
Rationaliteten är ju ändå död då den baseras på en konstituerande enhet
Som inte finns
————

Två män i min ålder sätter sig vid uteserveringen bredvid där jag sitter och smuttar på sina ölglas med Kronenbourgöl
En ung tjej i svarta jeans med avklippta jeans vid knäna smeker förbi
Putande bröst och en spänstig stjärt
Försvinner in i erotikens dimma
Stretar emot för att diskutera om existentialismen och strukturerna och det politiska samtalet
Kontexten
Erotik, politik, filosofi och litteratur
Blir till min kontext eller blir kontexten det som jag konstituerar
Vem är jag
Avklippta jeans och en fin stjärt
Vackra sensuella ben i transparenta svarta strumpbyxor med en himmels erotisk stjärt
Kåt filosof
Sexuell politiker
Misslyckad smutsig gubbe i kavaj
Tänker på hon i svarta strumpbyxor i underkläderna från Princess tamtam
Oktobermyset med henne
Möta höstrusket med henne och hennes sexualitet
Se henne kåt och erotisk fem centimeter naken från min nakna kropp
Möta Trump och tala honom till rätta
Berätta att vi inte ska ha militariserade gator i Europa
Att vi inte befinner oss i en krigszon
Zoomar in på hennes könsdelar
Hennes kärlek
Exponerar min åtrå inför henens vackra kropp
Oktobermysiga lingerie på henens une belle fille corps
Mjuka och fina bröst
Vacker och vällustig stjärt
Glammiga könshår
En pulserande fitta med lust att älska med mig och ta emot alla mina bekymmer
Henens glammiga och sensuella vackra kropp mot min lönnfeta äckliga smutsiga kropp
Som hon tycker är vacker
Hon tycker att hennes kropp är äcklig, ful, sned och fet
Hon ser med ögon som exponerats för mycket av sönderredigerade bilder på vackra glamourdrottningar
Oktobertjejen i Princesse tamtams katalog är vackrare än vi någonsin kan bli
Han på modeomslaget iförd kavajen som kostar femhundra euro är grymt mycket snyggare än vad jag är
Men hon tycker att jag är vacker
Jag tycker hon är ren och vacker
Vi tittar på varandra och våra blickar njuter av att den andre älskar den andre
Hon tar upp varsin Camel utan filter och vi röker medan vi dricker ur våra ölglas
Vi tittar på varandra och med trevande kroppsspråk så närmar vi oss varandra
Närmar oss kropparna i den fixerade världen där våra fantasikroppar redan vandrat och älskat
Där vi upptäckt varandras puls och åtrå
Våra erotiska vätskor och druckna kön, varmsmekta stjärtar och bröst
Kyssta halsar och tungor som älskat med varandras tungor, läppar, kön och kroppar
Varmsmekta oktoberensamma kroppar med lite risigare underkläder
Bomullstrosor från Monoprix och ett par Boxershorts av okänt märke

———–

Kärlek
Längtan
Smekkroppar
Kärleksläppar
Erotikfingrar
Brustnahjärtanlängtningar
Kärlekskroppar
Åtråblickar
Exponeringsblickar
Ägastjälablickar
Hålla om varandra kroppar
Älska med varandra blinkningar
Kärleksblinkningar
Möter henens åtrå
Tar emot hennes erotik
Kämpar med att få henne att njuta av mig
Ger mig till henne
Jag blir hennes ägodel
Du får göra det du vill med mig
Du äger mig nu
Du tar hand om dig själv nu
Du får smeka din och min kropp
Du får se till att det blir skönt nu
Vill du älska med mig på ditt fina vis
Vill du visa mig din värld
Din kärlekskontext
Dina åtrålandskap
Din erotikvandring
Dina fingrar och din tunga på min kropp

———-

”Den vackra kroppen”

Jag tittar på din kropp
Perfekt skulpterad av kärlekshänder och längtande fingrar
Yppiga och fina bröst
Höfter som är gudomliga och
en mage som är fin och vältränad
Din navel är utsökt och fin
Nyckelbenen är delikata och
skönt utformade
Mellan dina höfter finns ditt
underbara vackra sköte
Dina varma lår är vackra som en dröm
Ditt leende är änglalikt
Dina ögon älskar med blicken
Dina kinder är ärliga och vackra
Dina läppar rör sig vackert
Du formar välmenande ord över dina läppar
Jag längtar efter ditt sköte
Jag vill borra ned näsan mot ditt sköte,
skjuta in tungan mellan dina blygdläppar
Smaka på dig och din kropp och din lust
Slicka i mig din åtrå och smaka på
dina yppiga bröst och suga på dina fina
välformade Rosaröda spetsiga och upphetsade bröstvårtor
jag vill ha dina fingrar runt min lem
Rida mig och älska i missionärsställningen
Smeka dig varm och kåt
Kåt och villig
Få dig att komma tillsammans med mig
Vagga oss till sexuell lust
Sova sked
Omfamna varandra
Lukta på varandras kroppar och hår
Kyssa varandras kroppar
Upptäcka kärleken tillsammans
Släcka törsten av åtrå
Framkalla kåta drömmar som släcks tillsammans i vår fina säng

———

”Hon”

Ditt ansikte exponeras inom mig
Din doft finns kvar som ett minne
Ditt leende är etsat i mig
Kärleken är en dröm
Minnet av våra stunder tillsammans
De knappa tillfällena med lek och glädje
Med ett kärleksfullt lugn och tillit
Det har vuxit fram en oemotståndlig kärlek
Längtan efter din nakna kropp
Den smärtfyllda längtan efter ditt leende karvar
hoppet ur mig
Ditt underbara smittsamma
leende har etsats fast hos mig
Du är min kompass och din kärlek min livboj
Du är på väg bort nu tror jag
Drömmen om en riktig kärlek som
brinner hos mig med längtan efter dig som tändvätska
Din kropp och ditt leende finns i mina inre
bilder när jag onanerar längtande efter dig
Jag älskar dig
Jag väntar på att du ska komma till mig och
ta mig i från mig och min plats
Jag vill aktivera mitt minne av din doft till
tonerna av ditt leende
Jag vill älska med dig
Krama dig, kyssa dig och
somna och vakna tillsammans med dig
Älska bort ensamheten

—————–

”Högklackade skor mot kullerstensgator vid midnatt”

På kullerstensgatan ett par våningar
nedanför mitt fönster hör jag glada röster
Såna som sjunger om livet
Pratar och leker
Letar och älskar
Högklackade skor som trummar mot
Kullerstenarna
Vackra nattläten, nattdjurens
vackra sorl
Långt bortom frustration och
besvikelsens långa knivar
Sorg som sticker och skär
Lyssnar efter glada röster och
högklackade skor mot kullerstenarna
Vindruckna röster som vill ha
kärlek och en livskamrat
Konversationer
Nattliga samtal och möten
På krogen
flicka möter pojke
under en stjärnklar natt
Tätt omslutna på väg hem på
den lilla stadens gator och torg
En nyckel som öppnar en dörr, viskningar
och blinkningar som öppnar åtrån och hjärtan
Fingrar och händer som lösgör kläder,
frigör kläder
från kärlekstunga kroppar

—————

”Vertikalt och horisontellt”

Solstrålsdansande flirtiga blickar
letar över gator och torg
En hägring i svarta fladdriga kläder
Service Mondiaux
Tittar på hennes höfter
Det vackra och fina
Livsbringande
Vill stanna kvar och njuta
Befinner mig i en pittoresk idyll
Min handstil mindre yvig, mera precis
och säker
Spänningar i nacken borta
med vackra vyer I den lilla staden
Vyer på vackra kroppar
Globala problem och fixerade kroppar,
platsen och det globala
Längtan efter en kropp härleds ur en
funktion av multinationalism och längtan
efter skönhet,
en skönhet som redigerats,
lagts över idealbilden som ett lager,
kroppar som bryts ned i friktionen av mötet framför
spegeln och idealbilden, selfien som
varsamt konstrueras blir till en räddning.

—————-

Rycks upp an en jeansklädd skönhet
Blossande på sin handrullade cigg
nonchalant svepande fram
La Grand Rue blir en catwalk och jag tittar på det
vackra spektaklet
Solen värmer längtande bröst
Facebooksökande
Kärlekstörstande
Mental semester
Marx skulle sagt att det är ett
opium för folket
Kyrkan mister sitt grepp om hjärtan
Kroppar som flyr till andra gemenskaper
KBT blir det nya biktbåset,
psykologen är prästen
Vi trodde på prästen,
vi tror på psykologen och KBT
Föreskrifter om lycka
Lyckolitteraturen som växer
Projiceringar över att det är möjligt
Facebooksocknen
Kontaktsökande och sökande
efter en meningsfull tillvaro
Solstrålsvärmande meningsskapande passager
Formen som innehåller en vacker hägring på högklackade stövlar
i tajta jeans
En blå tajt jeansstjärt sveper fram
Dimman klarnar och blicken stelnar
Drömmen slår rot och fixeras som permafrosten en gång frös
Smälter till kroppsrörelser som klimatförändringarna smälter permafrosten
Rycks upp och drar vidare

————-

Speglingar i den regnvåta asfalten
Stjärnklara nätter och högklackade stövlar som drar fram
Lyckorus och glada röster
Solnedgång och soluppgång
Nattdjuren med längtan mellan benen där emellan
Paraplyer som sveper fram i regnvåta drömmar
Profeter som lyser upp kärlekslängtande ansikten
Profetior om nattliga äventyr
Sparrows on a summer meadow
Starry nights
And sparkle eyes
Longoing for love and tender moments
Starry and sparkling
En ärkeängel blåser i sin trumpet,
förkunnar att kärleken är här för att släcka åtrån
En gravitet kring nattliga samtal om kärlek
Nattliga fingrar som gräver och smeker
Till tonerna av flämtningar och vällust
Kysser henne från ögonfransar till lilltår
Regnvåta drömmar som lägger sig på kroppar som skaver av längtan

———-

Tittar mig omkring. Letar. Söker. Upptäcker. Längtar. Greppar tag med min blick. Tar med mig hem i mitt inre. Greppar tag om det jag ser och vänder det i min kropp. Låter det fina exponeras i min kropp. Ser mig omkring efter det vackra som fixeras vid min sida. Något som inte flyr med blicken. Grädden rinner över Cappuccinomuggen. Återvinningsbar. Blicken återvinningsbar. Kan användas, titta på något liknande. En kropp som exponeras inför min blick. En slags upprepning i längtan. Skriver det i rader och kolumner. Idag fylls kaféet med barnfamiljer. Aktiviteter inomhus i stället. Hittar mitt vanliga bord ledigt, kanske sista gången jag sitter här och drömmer och skriver ned det som inträffar. Tankar. Är din plats ledig, tittar mig omkring och ser vackra samtal och fina leenden. Transaktioner av leenden, överföringar av drömmar. Investeringar i samtal för att växa tillsammans. Min övergivna stol vid mitt bord. Jag är ledig, libre. Har du också klåda i dina fingrar. Längtar du också efter ett värmande samtal som håller dig vaken och glad. Någon att tända levande ljus med, liggande tillsammans i soffan. Hon där. Jag där. Han där. Ja. Vi sitter och tänker på det fina som kan finnas. Skapar det tillsammans. Längtar och stretar emot de höstliga känslorna, snart november och mörka dagar, kolsvarta nätter. Levande ljus eller lampornas sken. När man vill sova och älska. Oktoberlängtan inför höstvinternätter, sena kramar, försenade varma kyssar. Hon med det fina leendet har en rosa Lacoste tenniströja. Hon tar upp sin telefon och delar med sig av stundens glädje. Kommunicerar och utbyter drömmar. Positionerad och kvantifieras. Hon har päronformade bröst där bröstvårtorna pekar uppåt, hon är vacker och fylld med glädje. Blickar som leker på hennes kropp. Hon tar emot blickarna och värms. Hennes hjärta värms av fina blickar. Tittar på mig själv. I exponeringarna av henne som jag gömmer i min kropp och i min längtan. Dansande blickar och kroppar som fixeras i längtningspositioner. Drömkroppar och kärleksblickar dansar. Prepositioner om kärlek.

Vardagen som kryper närmare, vandrar sakta. Greppar tag om hjärtat, tvinnar möjligheterna till pulver. Drömmar som exemplifieras till tonerna av ett utfall som inte uppfylls. Ännu en dröm exponerad i det inre av landskap. Drömtydningar och verklighetsutfall. Friktionen i rummet och fantasin. Hon i den rosa tenniströjan drar i sitt hår med sina vackra fingrar. Ensamma fingrar som vill känna på kärlek och släckande av längtan. Hennes läppar rör sig i snabb takt när hon ler och pratar med vacker röst. Hennes ord snubblar över hennes mjukt formade läppar. Mjukt formade kropp, fina bröst som lyfts i henens andetag. Andas in och andas ut, brösten som lyfts upp och ned över henens kvinnliga landskap.

Lyfter blicken och tar på mig kavajen, träder in i en annan verklighet. Ett annat slags format. Söndrar och helas. Längtar och släcks. Drömmer och dansar. Verklighetsrytmer och drömleende. Kroppsdanser och kärleksformade fantasier. Drömmer om vardagens sakta lugna tempo. Drar mig framåt, tittar lite tillbaka, sneglar på hennes stjärt, inspireras och formar mina drömmar. Drömmar som formas till rytmen av vackra kroppar. Kärlek som vinner terräng i mina fingrar, varma och heta blickar. Hon biter på sin tumnagel och tittar intensivt mot mig. Hon har svart hår uppsatt i en knut. Hennes ansikte är vackert spetsigt i profil. Hon har en leverfläck under sin hake, en vacker skönhetsfläck, hennes läppar är smalt målade med mörkrött läppstift och hon har fin och noggrann mascara och lite rouge på kinderna. Hon är vacker och smal. Henens handleder är kärleksformade. Hennes fingrar är långa med fint nagellack och lagom långa naglar. Hennes kropp är smal med små fina bröst i storlek b75, hon har en nätt och fin stjärt. Kärleksformade höfter och ett lite putande sköte, hon är vacker och fyller mig med längtan, hennes bröstvårtor spänner ut mot tröjtyget. Hon har ett vackert halsband som hänger ned mot henens bröst. Hennes nyckelben är vackra som en dröm. Hon rör sig drömlikt och med sensualitet. Vackra små blickar. Grädden svämmar över hennes Cappuccinomugg. Hon mumsar i sig den goda grädden med en varm aptit. Hon har små fina alvliknande öron med minimala örsnibbar, blundar och suger på henens örsnibbar och kysser henne bakom örat. Mina fingrar smeker hennes stjärt och höfter, skötet får vänta till senare. Gör det skönt för henne med kyssar och smekningar på hennes kropp, jag drar i mig hennes doft. Jag fylls med hennes kärleksdoft, min kropp formas efter henens kärlekskrampande varma smekfyllda kropp. Hon tar emot och längtar. Hon slickar i sig grädden från skeden, tittar njutande på mig, blinkar lite nätt med sina ögon. Hon öppnar läpparna en aning och tittar på mig. Hon drar med sin hand genom sitt hår och sänker blicken, särar lite på benen.

Hon sätter sig bredvid mig i soffan och lägger sin arm över mig så det korsar mitt skrev. Hon leker med sina fingrar på insidan av mina lår, smeker mig lite retsamt. Tittar på mig och ler, öppnar sin mun och vill bli kysst av mig, jag närmar mig henne och särar på mina läppar, våra läppar nuddar varandras läppar och öppnar munnen och låter tungorna sakta snudda vid våra tungor. Hon trycker sin arm mot mitt skrev så jag känner hennes kroppstyngd mot min lem, det reser sig och jag tar ett djupt andetag tillsammans med henne, vi andas lite häftigare och höjer brösten i våra andetag. Vi tittar på varandra och säger, i kväll så är jag din och du är min.

—————

Inga räntebesked idag
Så gör du för att få rätt ränta
Världsordningen är hotad
Omkullkastningar av motsättningar och allianser,
osäkerhet som skapar oro och glidningar.
Prövningar och samtal om världsordningen,
handelsavtal som skapar friktion. Rörelser av nationer som
fixeras och en oro som uppstår i klang av maktambitioner.
Krigande och söndrande,
ränte – och valutamarknaden slår till med ett häftigt temperament,
datoriserad handel.
Programmerad att snabbt ta beslut
om investeringar,
köper och säljer på programmerade signaler.
Skapade max- och minimumnivåer,
kallas handelskanaler.
Logik och intuition som ska värna om investeringen,
skapa värde. Ett mervärde.
Vetenskap och pengars rörelse, makt och koncentration, konkurrens om makt
Människan och marknaden
Politisk impotens att skapa mervärde för individerna eller dividerna
Dividerna som konstituerar flera jagyttringar och identiteter,
ett konstituerande jag i fluxus,
ett jag nu och ett annat sen,
ibland konstituerande och tillsammans
Marknadens logik som slår stenhårt mot människor,
Skapat av människor och slås sönder av människors handlande,
aktioner mot en världsordning som är på upplösning,
en slags ny konstitution för att ta beslut tillsammans,
koalitioner som inte når fram mot fred och sammanhållning,
polarisering i världen så som i nationalstaterna,
extrempunkter som försöker förstöra det som finns i mitten.
Inga besked idag, fortsatt logik.
Sönderslående mekanismer som vill ha mera,
ett slags mervärde. En slags räntestyrd mekanism för söndring
Guldet och oljan handlas uppåt,
Dagsränta, fastränta, dröjsmålsränta
Kreditfrossa
Du får och någon tar
Omfördelningar av skuld och tillgångar
Friktioner som ger upphov till ränta
Marginalisering av vardagstillgångarna

—————-

Slaget om Mosul
Spridningsrisken i Irak
Ett uppslitet krig i Irak
Ett totalkrig som sprider sig
Nya flyktingströmmar till Europa via Turkiet
Glädjen i att Mosul intas och frigörs från Daesh
Mardrömsscenariot att Irak faller ihop i ett inbördeskrig med regionala och globala intressen i form av proxies och direkt deltagande
Kafégästerna kommer och går, ingen dricker absint längre
Kroppsideal och hälsotrender, smuttande på en kaffedryck
Impressionisterna är utbytta mot reklamens lingvistik och selfieskapande konstnärer som fångar något i rörelse
Glada och sexiga leenden, vackra kroppar i en pixelhungrigt slukande tillsammansplattform
Idealbildslängtande lagerskapande selfiepompösa självjagande divider
Slaget om Mosul och utmaningen vad vi ska göra med hemvändande terrorister som krigat och dödat oskyldiga
Såna som slagits för en extrem religion som inte har någon plats i vår samtid
Mardrömmar och pixelhungriga sinnen som måste kämpa med idealbilder och känslan av förlust
Munnar som kan kyssas, kroppar som kan älska
Allt till strofer av ett Europas om svalnar i sitt mottagande av flyktingar
Ett EU som skapar alienation och xenofobiska krafter
Sånt som utmanar grundläggande samhällskontrakt som bygger på liberalismens toner av rättvisa och acceptans
Ett söndrande inifrån som söndrar de liberala värdena i sin iver att skydda oss mot terrorister och korrumperande miliser
Övervakning och söndring
Inifrån och utifrån
I friktion så skapas minnet av liberala värden som skjuts i sank
Liberala proxies som för en kamp om tillvaron i ett gungigt Europa
Europa blir kallt i november

—————

”Ett nedslag i Europa”

3 miljarder Euro till patrullerande
turkisk militär och polis som bevakar gränsen
Hejda flyktingströmmarna
Överfyllda flyktingläger
Sönderbombade kvarter,
där man gick ut på ett kafé och drack thé
Liv som drunknar till tonerna av vågor som krusar på Medelhavet
Extremhögerpartier som får mera stöd
The deal eine Fehlkonstruktion ist
Das Türkei-Deal
Som om man inte visste att avtalet
var felkonstruerat när det ingicks.
Någonstans dyker människorna upp
Människor försvinner inte
när de är på flykt. Flykt undan
bomber, död och fattigdom.
Die überfüllung des Lagres sei ein
grosses Problem
Hon är socialarbetare och hennes åtta
timmar räcker inte till
Topökonom, toppekonom säger saker som
har politisk implikation
Italien har blivit en svans i Eurosamarbetet
Vart Putin är på väg
Lösryckt med en väv för mitt Europa
Rysslands intressen i frontalkrock med Europa och USA över Syrien
Truppförstärkningar
Internationella relationer som uppvisar konflikttendenser
Intressekonflikter och maktdemonstrationer
Demokratie und dumheit
über Syrien
Över Östersjön
Kaliningrad och utplacering av
domedagsklingande robotar och missiler som når långt
Olja på Antarktis
Olja i Sydkinesiska havet och territoriell expansion och oro
Politiska kommentarer och en editor, Leitartikel
Die Welt och Le Monde och New York Times
Aleppo, Mosul och Beckadalen
Sinaihalvön och
the insurgency,
det ryska planet med hemvändande turister som sprängdes i luften
De otaliga attacker på Sinaihalvön
Terrorism som drar fram
No-Go-Areas i Europa
Rädsla och högerflykt
Moderater som blir Sverigedemokrater
Die Polizei habe die kontrollen verloren

———

Livsluft och utsikt
Utsikten över franska husnockar
Skorstensromantik och solstrålar som speglar sig i de gamla fönstren
Tittar ut över fönsterkarmen, ser på två hemlösa män i min egen ålder
Rue Luc Breton
I korsningen av Rue Luc Breton och Rue Grange
Ett vackert ljus i gränden
Låter folkvimlet exponeras i mina sinnen
Dofter, kyla och vackra rörelser under en höstdag
Invänta händelsen som Henri Cartier Bresson menade man skulle göra
Solbrända ord och kärlekslena leenden
Vinden lättar på sinnena
Kärleksvindar och takromantik
Ca 40 procent av gränden tillhörande den offentliga sektorn
om man tittar på den offentliga sektorns andel av BNP.
Utsikten
Levnadsmöjligheterna passerar gående genom
den soldränkta gränden
Väntar på tillfället
I fönstret mittemot mig en kvinna klädd i kavaj,
sitter på en kontorsstol,
tittar in i sin dataskärm och
växlar uppmärksamheten till en bunt papper
Koordineras och stressas
En tanke och en stress
Tar upp telefonen
Solens strålar når gränden

————

”18åriga tjejen vid kaféet”

Jag längtar efter henne
Hon tittade på mig. Bekräftade
att jag är fin
Jag bekräftade henne
Hon är fin och har ett snällt sätt
Hon rör sig fint
Hennes blick på mig är en njutning
Lek och upptäckt
Hon har kvar vackra illusioner
Lekande och sökande
Hon är vacker
Jag vill tillbaka till henne
Hon är nog
kvar
Hennes läppar
Hennes nagellack
Hennes hår
Hon är vacker
Jag vill gå med henne
Gå igenom kärlek och åtrå

————-

Sitter på en soldränkt bro
Tittar på människorna som passerar förbi
En ung tjej,
kanske 18 år,
underbar stjärt. Kan inte
slita mina ögon från
hennes vackra kropp
Bredvid oss en markis i brons
Marquis de Juffroy var vacker
Hon har gått förbi nu
kvar är jag med
solstrålarna dansande i mitt ansikte
Franska uttal och projiceringar
Hon är fransyska
Hon bär projiceringar på sina axlar
Solglitter på vattenytan
Floden som slingrar sig runt staden
Min blick som slingrar sig runt
hennes stjärt och
vackra sagolika höfter
Vackra avtryck som lagras
Kyrktornet och ”Phone expert” omger oss och berättar om olika epoker
En skön bris
Ett älskande par står i solen och kysser varandra
Jag går fram och kysser henne
Låter fransyskan vara min projektionsyta

———-

Au theatre
Viva la amour
Excuse moi
Parla
Vill du ha mig hos dig
Du har fina ögon
Une Perrier
Du har ett fint leende
Ditt ansikte är vackert
Du är en dröm
Wollen sie mich lieben
Do you want to love me
Wolle vou avec amour avec moi
Europas språk
Vill samma sak men på olika språk
Skapar friktioner som söndrar
Faller ihop
Vill du älska med mig
Dina ben är vackra
Din kropp är politiserad
Frihet
Jämlikhet
och ge mig pengar
Japanskan mittemot mig och drömmen om en nude japanese woman på Google
Ser och utstrålar
Jämför henne med sökträffarna
Hon som sitter där nästan intill mig vid kaféet
Längtar på olika språk
Ser bilder och jämför

———–

 

 

Politiska och erotiska samtal om kärlek från ett franskt kafé i en pittoresk fransk småstad

 

Regnvåta gator och drömmande kroppar möts i varma kafévrår. Ett landskap av kroppar och sinnen som vill mötas och njuta. Utforma sina liv i samklang med sina drömmar. Friktioner som gnids av. Möten som förnyar passion och förälskelser. Blickar som möts för första gången. Sneglar och tittar drömmande och längtande. Flirtar och osynliga murar som omöjliggör nya möten. Seendets möten, kroppars längtan. Förträngda till en silhuett av seendet. Kroppar som vill men inte når fram till sin destination. Regnvåta kullerstensgator i den pittoreska småstaden. Upplysta skyltfönster med glamour och delikatesser. Siluetter av drömmar avtecknar sig mellanrummet mellan blickarnas önskningar och det som exponeras. Mellanrum av kärlek. Fiktioner av samtal och drömmar om samtal och rörelser som vidrör vid vackra och ensamma kroppar. Ensamma och med längtan i bröstet. Exponeringar av längtan tynar bort i realiteter och banaliteter om ett förväntat beteende som bygger på tillbakadragna och blyga blickar. Vill du gå hand i hand med mig. Vill du kyssas. Vill du att våra kroppar ska vidröra vid varandra. Vill du känna på mina fingrar runt dina höfter, vill du älska med mig. Vill du. Vill du titta lite på mig. Titta och säga att jag är fin. Gå hand i hand när regnet faller på våra kroppar. Gå hem tillsammans med längtan exponerad i smekningarna. Åtrån begravd i kyssar. Känslan nedborrad i doften av din kropp. Läpparna upptäckta i friktionen mot din varma och väldoftande salta kropp. Vi går nu. Vi smakar på varandras salta kroppar. Ett kärleksdoftande salt. En arom av din erotik och min längtan. Projiceringar av en kärlek som ska översättas till tonerna av varandras smekningar. Ord som ska förvandla oss till kärleksmönstrande drömkroppar och upptäckstungor och kärleksläpppande läppar över varandras vällustiga och åtråfyllda kärlekslängtande erotikknullfärdiga kroppar.

———–

Hon den japanska tjejen kliver in på kaféet jag satt mig vid
Hon är vacker
Hon tittar på mig
Frågar om hon får slå sig ned vid mitt bord
Vi tittar på varandra och vill säga något vackert och meningsfullt
Sånt som inte bara är reflexer för vad våra kroppar redan bestämt sig för
Talet som kan bringa kroppars språk på fall
Parle vous exotique amour
Vi sitter vid korsningen Rue Moncey och Rue La Grange
Entre ett vackert samtal om kroppar och kärlek
Folk som passerar förbi kaféets fönster, på väg hem efter att jobbat
Ett jobb som skapar stressmonster och glädjeämnen
Vi blir våra jobb
Kroppar som blir kafégäster
Votre lips c’est amour
Politiska landskap suddas ut i krisens framfart
Röster om ett skenande EU, ett sammanbrott
Ett monster som skapats i problemens landskap
Sammanhållning av välfärdsstater och ett minskat skattetryck
Frihetsreformer, väljer pensionsbolag
Väljer skola och sjukvård
Privatisering av det gemensamma
Flyttar fram gränserna för vad som ska vara privat
Det privata som urholkas av ett näringsliv som äter upp individen
Liberala partier som inte förstått att man ska skydda människan och inte Mr Corporate med massor av gömda pengar
Gömda pengar, den globala skillnaden mellan tillgångar och skulder
Gömda i skatteparadis
Överföringar till konton utomlands bortom kontroll och en riktigt förståelse
Företagskonstruktioner i syfte att fördela kostnader och intäkter
Uttag med fina svarta kort eller genomskinliga kort
Lika genomskinliga som underkläder från Etam
Mr lingerie et Mr Corporate
Genomskinliga
Får älska med alla vackra kvinnor med genomskinliga spetstrosor från Princesse tamtam och Etam
Modeller på svältkur
Sönderretuscherade kroppar för att drömmarna ska hållas vid liv
Photoshoppade drömmar
Plastikkroppar som lovar sex och kärlek

Hon tittar på mig och vill älska med mig
Hon har röda spetstrosor på sig
Hon har inte tid med några omständliga konversationer
Nu och här
Med mig och sen så gråter vi över att vi trodde att det skulle vara lite finare och inte så hetsigt och snabbt genomfört

————–

I can see a picture of you
Alarm om annalkande terrorism när ISIS förlorar i Syrien och Irak
Krigets kameror är riktade mot Mosul
Krisande industrier som ropar efter satsningar
En ung tjej tittar nyfiket på mig
Hon konstruerar mig med sina erfarenheter och drömmar
Hon är nog kåt och nyfiken
Svältfödd på något fint
Hon vill att vi ska vara tillsammans
De italienska bankerna har det svårt nu
ISIS och italienska banker
Ett Itexit från Euron
Hon har en fin kropp
Hon tittar på mig igen
Hon drömmer om att jag älskar med henne
Hon blir lite röd i ansiktet
Soldater i militäruniform och gröna baskers med stora tunga automatvapen patrullerar gator och torg
Går på rad som soldaterna som intar Mosul gör
Tittar och bevakar och ser terror i alla vrår av stadens gator och torg
Hon har fina bröst
Je veux faire l’amour avec vous
Une petit baiser
Hon har fina ben
Hon har fina höfter och ett vackert sköte
Hon särar på benen och tittar på mig
Hon sträcker sig fram mot mig och kysser mig
Hon särar på benen
Hon berättar om konstitutionen och de ideologiska skillnaderna mellan de franska partierna
Hon är rädd för soldaterna som marscherar på gatorna
Hon särar på benen och leder mina händer runt hennes höfter
Hon kränger av sig sina röda genomskinliga spetstrosor och tar av mig mina boxershorts
Hon för min kropp närmare sitt sköte och kvider och längtar efter att vi ska älska
Une modernité
Une décomposition du corps social
Det är ett fenomen
Hon bitar på sin plastmugg med Cappuccino som kallnat
Hon är en ensam och vacker ung kvinna som vill ha något fint
Konstruerar en kropp och projicerar längtan
Imiterar hennes rörelser
Vi blir en silhuett av vår längtan och våra erotiska våta drömmar
Vi pulvriserar fotografiet som är sönderredigerat
Fotografiet som bär på symboler för ett minne som bleknat
Uppburen i en längtan efter ett ideal
Henens fina kropp är vacker när hon särar på benen och tittar längtande på mig
Hennes handling
Hennes vara är vackert när hon drar min kropp närmare sin kropp för ett sexuellt möte

————-

Militarisering av civila strukturer i ett söndrande Europa
Ett EU som går sönder till tonerna av flyktingströmmar och rädsla för terrorism
Liberala värden som sönderprioriteras ned till vackra romantiska minnen
Minnen som lärs ut under historieklassen
civil studies About a begotten civilisation
Pour la homme d’historique
Drömmar om flykt som blir till flyktingströmmar
Överfulla flyktingläger och anläggningar
Flyktingläger eller flyktinganläggning
En diskussion om våra städer och samhällen ska militariseras
Pansarvagnar, militärfordon med kanoner med plats för tre personer eller tio
Prickskyttesoldater med snabba automatvapen med stor eldstyrka
Stor styrka att döda någon som misstänkliggörs
Han säger jag lovar
Lovar reformer i valspurten
Levererar säkerhet och övervakning
Ställer ut rädslan
Samlar resurser för ett krig som ska utspelas
Koalitionsstyrkorna samlas och tar sig in i staden
Angriper och hämnas urskillningslöst
Turkiet ignorerar Iraks vilja om att inte gå in med styrkor
Kurderna som ska kuvas och dödas
Löfte från USA att Turkiet får hantera kurderna
Hantera
Kurder som inte erkänns när de blir starka och stolta
Ett Turkiet som vill ha mera makt
Julia du är vacker
Julia du är fin
Julia jag längtar efter dig
Flyktingar som sprids över ett EU som gett upp
Mosul och kampen om livet

————–

UNESCO
Det politiska slagträdet
Antisemitism och dansande politiker
En hatkampanj mot Israel
En hämndaktion
Rättfärdigt eller orättfärdigt
En kampanj att förneka
The kotel
Western wall
Klagomuren
Eller den där bevingade hästen som Muhammed fick färdas med över himlavalvet för att ta emot Guds ord på Tempelbergets ruiner
Buraq= bevingade hästen Muhammed färdades över himlen till Jerusalem
UNESCO= politiskt slagträ
Erosion
UNESCO= Ett harem av knullande beska antisemiter som hatar judar och Israel
Haram al Sharif= den tredje viktigaste platsen inom Islam där Muhammed fick ta emot Guds ord som förtjänar respekt
Klagomuren= en rest från förstörelsen av Tempelberget som förnekas av vissa muslimer, såna muslimer som har makt i UNESCO
Haram al Sharif= Tempelberget
Tempelberget= Haram al sharif
Klagomuren= Buraq plaza
Buraq plaza= Klagomuren
Sverige la ned sin röst när man röstade om namn och dokument
Ett led i en större plan att förverkliga något
Revidera historien
Haram al sharif= ett harem
Klagomuren= en seperationsbarriär
Haram al sharif är inte klagomuren
Tempelberget och minnet
The Buraq plaza och minnet
Minnen om en plats
Olika lager av tid som passerat
Fötter som trampat på kullerstensbeklädda gator i den gamla staden
Där Jesus korsfästes
Där det offrades till gud
Där proklamationer om rättvisa och rätt väg deklamerades till Muhammed
The old city in Jerusalem= UNESCO
Kontrollen över historien genom organ inom FN
United Nations för fred och rättvisa

———-
Minna svp
Du är vacker
Fint blont hår och svartklädd
Tar en selfie med positionering
Checkar in och röker Camel med filter
Läser om Mosul och koalitionsstyrkorna som ska frita Mosul
Döda och avrätta i hämnd
Skippa rättvisa till trummorna om internationell fred i sikte
Sår som dödar och skapar nya krig
En transfer av krig
En transaktion som rör sig i ett vakuum
Rör sig från en position till en annan, stannar aldrig upp
Det där vakuumet som är bristen på något vackert
Den andre ska vara som jag
Minna svp kan du krama mig, kan du kyssa mig
Du har fina läppar
Du har rakt fint hår
Dina knän är vackra
Din hals är fin och sensuell
Minna svp kan du älska mig
Det växer citroner i Mosul
Granatäpplen och Jasmineblommor
Vackra dofter
Rökutvecklad doft från en bomb
En missil eller granat
Ett automatvapen som slitit itu kroppar
Kroppar som ligger döda utanför husknuten
International breaking news
The number of casualties are now approaching 1 000 in Mosul in the latest fights on the liberation of Mosul
Konsumerar och tänker att det är så bara
ISIS måste bort och det är helst irakierna som ska sköta det
Sköta det med hämnd och lystna ögon med triggerhappy fingrar
En diskussion blossar upp om hemvändande ISIS-terrorister
Skuldsanering och en integrering i det svenska samhället som lämnades för mera glory och true religion.
Barn som vuxit upp i Mosul som ska integreras i en förskola som ditt barn går till, Jasmine som är fyra år och henens bror som är tre år gammal som heter Islam
Tillsammans
Minna kan du inte älska med mig så jag blir fin igen
Integrera mig i dig
I din kärlek
I din räckvidd
Triggerhappy förälskelse och kyssar på min kropp
Du har ett fint guldarmband på dina delikata handleder
Du har fina händer Minna
Delikata och sensuella fingrar
Läppar som kan uttala kärlek och längtan
Släcka åtrå och väcka ett lugn till liv i min kropp

————

De utgår från flygbasen i Qayyarah som fritogs tidigare i år
Blickarna och vapnen riktas mot Mosul
Ett rättfärdigt krig mot grymma terrorister som har tillskansat sig i sin självutnämnda huvudstad Mosul i Kalifatet
Drömmar som krossas och är krossade
Liv som gått till spillror
Pulvriserade byggnader och minnen
UNESCOs ögon tittar på
Tittar bort
Lider och konstruerar
Minnesanteckningar pulvriseras
Halsar skärs upp av Daesh
Kalifatdrömmar som krossas vid Tigris och Eufrat och väcks till liv i förorterna runt om i Europa
Kurderna mobiliserar från Erbil och riktar sina vapen västerut mot Mosul
Kurderna som drömmer om en nationalstat som spänner sig över nationsgränser som innefattar Presidenter och regimer som vill se kurderna döda och förintade
Peshmergasoldater som bär på en dröm om att själva få forma sin framtid
Ett Saudi som är splittrat i sin rädsla om sin makt
Delat mellan salafister och en rädsla över ett ökat inflytande från Iran
Salafister
Peshmerga
Iraks reguljära arme och polis
Milisgrupper i Irak med stöd från Iran
Turkiets reguljära arme
ISIS
Al Qaida
Saudistödda rebeller och koalitionssoldater
Rädda civila som inte stödjer någon
Såna som stödjer tanken på rent vatten och kärlek
Såna som är rädda och gömmer sig i raserade byggnader med pulvriserade drömmar med kulhålsskjutna kroppar

———-

 

Erotique de la franska språket- poemsie

 

Ett nytt språk som jag inte behärskar, lånar ord och sätter ihop konstruktioner. Grammatiska fel i massor, i parti och minut men det är poesi på ett nytt språk. Det vackra i att upptäcka orden på nytt, den annorlunda klang orden har trots alla misstag, eller med alla misstag så ljuder det fram vackert för mig som inte kan det språket bättre. Lånar ord från det sexuella och erotiska landskapet. Det är vackert med erotik och sexualitet. Drömmar om en vacker tjej. Drömmar om sex och underkläder. Fanatiska eskapader i franska språket och synliggjorda kroppar i drömprojiceringar. Illusioner av möten, sans reality, une fiction et une paradise. Corps erotique de la femme fabiulös, avec baiser moi, svp.

————
C’est l’amour
Une nouvelle sexualité
Les plus baiserl’automne är en period för att älska och ha kul i sängen. Ge fina underkläder i present till en kvinna man vill ha sex med.
10 commandements d’une princesse
Ha kalas på min kropp
En fin pyjamas
Lingerie de sexualité och erotiqué
Beyonce har en fin kropp, sluta runka till hennes kropp
Titta på min prinsesskropp i stället och ha sex med mig
Dröm om Beyonce och ha sex med mig
Fluffiga täcken och vackra sexiga underkläder
Who´s that girl
C’est nuit, kreativa övertalningar och flirtar för att få en underklädesprinsessa i sängen
Cashmere och stringtrosor
Les températures för sexuella fantasier och kärleksmöten
Vinterkvällar och temperatur
Noël och julklappar
Noël och en prinsessa
Noël och lingerie
Idéer för kärlek och vackra kroppar
C’est une belle fille
Noël och sexualite
L’invite de l’amourculotte fantaisie
Sexualitet fantaisie
Erotiqué avec fantaisie

——–

Hon drar sin hand över mitt kön
Fram och tillbaka
Vackra underkläder
Genomskinliga blöta trosor
Upphetsade bröst
Upphetsade fingrar
Hon gnider sitt kön mot mig
Hon luktar erotik och sexualitet
———

”Je veux l’amour 1”

Mon amour
Belle fille, magnefique fille corps
Baiser my lips
Baise moi
La avec moi l’amour
Voux specialité
L’etranger
Deduction de existencé
Voyage dans voux corps
Voyage de la petit morte
Elle c’est femme, beautiful and with deisre
Erotique femme
Belle lingerie
Baiser moidé
Elle classe supérieure
Hanches sexy
Erotiques
Je veux l’amour avec vous
La fatigue le seule
Une grand rythme mon chérie
Libre exotique voux belle fille corps
Regards du paradis
Fragile debuts centrifuges voux sensuele l’amour
Travail voux corps lisse
Un orgasme sivou plait
Travail un la orgasme
Excite et désir rempli
Une époque i’intime
Projections désirs
Solitaire jardin de glorie les regrets un mon chéri
Transparente employait l’illusion désir une corps feminin fille erotique
Mon posibiltie
Une enterprise l’intime
Néurotique desir un travail de la construit

———

”Je veux l’amour 2”

Mon amour
Belle fille, magnefique fille corps
Baiser my lips
Baisse moi
La avec moi l’amour
Vous est mon specialité
L’etranger
Voyage dans voux corps
Voyage de la petit morte
Elle c’est femme,
Erotique femme
Belle lingerie
Baiser moidé
Elle classe supérieure
Hanches sexy
Erotiques
Je veux l’amour avec vous
Extreme crise désirs avec voux
La fatigue
Avec voux la nuit
Corps de lingerie
Désirs baiser avex vous lips
Je veux l’amour avec vous
Votre belle corps

————

”Hemlösa män med farliga händer”

Undrar vad hemlöshet gör
för en människa
Vågar inte titta på de
farliga hundarna som de drar omkring med
Krymper världen
Bildas det ett tunnelseende
Man blir nog ett med platsen
och de ställen man rör sig mellan
Krymper
Man blir rädd och
skrämmer andra
Andas in och andas ut när ingen ser på
Skapar sig ett oberoende
för att förtränga att man
är beroende
Orsaken att man blev hemlös.
Beroendeskapet av andra
Något som går sönder
Bortförklaringar
Förträngning
Projicering av en fiktiv verklighet,
en slags illusion
Gör världen mindre i det lilla
som livet existerar i
En fattig existens mellan
hunger,
rädsla
och skrämsel
Ensam och beroende

19/10-16 Besancon, Grande Rue, Kafé Baud Patissier

———

”Röda sensuella läppar”

Vackert klädda kroppar
Fin skärning av kläderna
Leenden och bestämda steg
På väg
Lämnar något
Ett mellanrum mellan två destinationer
En med ett minne och den andra
med en längtan
Man blir vacker i mellanrummet
Åhhh merde
Man glömmer något
Ett minne
En längtan
Blir till och formas
Glömsak spolas bort
Spolas bort med intuition om känslor som far omkring
Vackra ben och en kropp
Sexuella strumpbyxor och en sexig stjärt
Rött sensuellt läppstift
Röda läppar
Läppar som längtar
Smakar på läppar
Röda läppar som är vackra
Röda läppar som är klädda med kärlek
Kärlek som älskar med varma och fuktiga läppar

————

”Tid och känslorna”

Försöker att hitta tid
Tid att fördriva med ett jagskapande
Rapporterar till Försäkringskassan
att jag varit sjuk
och vabbat
Två killar från en Jesusmission
stannar till och inleder
en konversation
Misstänkliggör deras syften
Såg en tjej på stan
som jag utbytte några fraser med igår vid ett kafé
Stiltje och en stilla framfart av dagen
Jag har börjat känna igen
de hemlösas ansikten i min nya stad
Min nya tillfälliga stad
För alltid en plats i min identitet över vem jag är och varit och kanske blir
Det är färre romer än hemma. Flera män
med farliga hundar som drar fram på gatorna och tigger
Symbolismen med med hemlös man och två farliga hundar
Vill se och bli kär i något vackert och fint
Mmmmmmonsieur
En vacker stjärt
Himmelsk vacker, Jesusmission.
Une petit flirt och något hugger tag i kroppen
Passera och ett lugn griper tag om mig

———-

jardin amour
Corne et sexy
Demande voux la automne voux belle corps coloniale
Bell queue
Baiser mon lips
Étudiante et voux corps féminin érotique
Je veux faire l’amour avec vous
Je t’aime
Je désir rempli voux hanches sexy
C’est mon chérie
Vous est mon fleurs du erotique
Une grand rythme
Votre sexuel corpse étudiant corps jardin de la amour et erotique
La mère de la d’esirs de feu
Mon baiser mouidé sur votre chatte
Je t’aime sur votre mon orgasm
Vous est mon aimer les fruits
Mon erotique les fruits
Mon sexuel étudiant
Mon feu
Votre corps lisse
Jardin la erotique
Votre crops dans jambiéres est sexualité et erotique mon adorée

———–

Exil, drömmar som når sitt slut
Blandas och tonas ned
Volymen upp när ingen ser på
När någon ser på så förstår ingen
Underklass från medelklass
Medelklass från överklass
Intellektuell till analfabet
Drömmar som tillhör en intellektuell
Uttal som tillhör en analfabet
Blir fri från lager av kamp
Frigörs i jaget skapande av någon som är du
Fråntas egenskaper
Blir fördummad i exil
Diaspora som blickar till födslorättsplatsen
Därifrån misstänkilggörs exilen
Drömmar om att bli ett jag i samklang med ens fulla potential
Potentialklangen
Åtråfyllda politiska handlingar
Frihet och empati
Rättvisa och eld som går upp i rök,
frihetsröken,
askan av längtan
Sotmolnet av drömmar
Ondskans regndroppar som faller ned på diasporan
Lufttrycket som slår hårt mot exiliern
En orgasm av ljudbomber
Extraheras till en främling, något exotiskt som inte förstår
Inte intellektuell
Som bara ropar på tvivelaktigt språk om rättvisa
Om att få en chans
Förutsättningslös oavsett sina språkknölar
Språket och hjärnan
Hörseln och hjärnan
Överklass i intellektuell positionering
Stratifiering av främlingen
Upphetsade politiska röster som mojnat
Rättvisevinden har flytt till identitetssökandets röster
Tynande klassröster överger

————

 

Politiska och sexuella utflykter från en fransk uteservering

 

prala. Pratar du med änglar. Älskar du sexualitet och vackra kroppar. Politiska samtal om kris. Demokratin i fara. Delikata studentorskor som flirtar med en sån som jag. En poet som ser åtråkroppar och en geografi av vackra kvinnor. Suktar och lapar politik och försöker säga något om samtiden.

——–

Calais blir lönsamt när flyktinglägret ska brytas upp,
en ny flykt över den engelska kanalen.
Tjejen bredvid mig har slitna jeans,
uppklippta jeansknän. Gåshud på knäna. Lena fina ben som jag kan värma.
Knappar på sin telefon,
söker och längtar. Inleder ett samtal,
Cést corné
Désir sexuel
Bonjour madame, du är söt
och jag har längtat efter dig.
Mmmm,
Petit l’amour fille
Har du en minut till mig
Du är så söt när du drar ditt hår och smakar på ditt hår,
elle du är vacker, je suios parle amour med dig.
Hon har Bordeauxröd nagellack
Hon röker handrullade cigg, hon doftar kärlek och åtrå
En tjej och en kille i militärutstyrsel och lösa hundar går förbi mig och den söta tjejen med uppklippta jeansknän.
Hon sitter ihopsjunken
Le tänkare av Rhodin ungefär
Hon läser kanske om flyktinglägret i norr
The djungle
Hennes telefon är på ljudlös
Knottriga knän
Varma blygdläppar
En flykt från nuet rätt in i henne
Hon kan ta hand om mig några dagar
Dekrypterar hemilghetendécrypte les fragilités
Aktivitet i Europa
Krigshandlingar och förberedelser
Cyberattacker och flyktingströmmar, bomber som singlar ned i Aleppo
Les grands crus d Àrabica
Orientalismen
Drömmar om fred och demokrati
Projiceringar om andra relationer
Hon tjejen ihopkrupen i mitt knä,
nakna hemma hos henne i hennes säng
Utan att hon spelar.
Får henne att komma när jag är i henne
Efteråt så pratar vi om ett söndrat Europa,
en diskussion utan implikationer
Ett avtal med Erdogan som är hemskt, hennes fina bröst
Komplimanger som får henne att vilja älska mera med mig
Sånt som gör mig lycklig
Hennes kärlek
Hennes sex
Baise moi madame
Jag vill älska med dig, jag vill älska dig
Parle avec angels
Vi tar en handrullad cigg och kysser och smeker varandras nakna kroppar
Till toner av längtan och drömmar om kärlek som inte är nu
Kroppar dom brinner av längtan
Kliar mellan hennes ben och min lem som reser sig
Inte bara nu
Un fragile debuté
Poétique corps sans lingerie
Désir sexuel
Politiqué erotiqué
Efteråt så smeker vi varandras nakna kroppar
Hon ligger ihopkrupen intill mig
Längtar efter en slags trygghet som inte är tillfällig
Hon somnar
Jag kysser hennes axel fjäderlätt

———-

Vart kommer du ifrån
Vad gör du här
Du är en främling
Du dricker en espresso
Framför oss den fina bokhandeln med fyra våningar av böcker och kärlek

Tar ett foto och lägger upp det på Facebook,
en slags identitetssouvenir som jag delar,
i delningen så tillkommer jag,
produktion och konsumtion. Elle du har fina röda läppar
Jag blir kär i dig
C’est un soeil
Du är kärlek
Parle voux sexualitet le angels
Are you my angel
My dear
Jag är kär i dig
Ser du det när jag tittar på dig, tillkommer du i min blick
Hur är den blicken, genomskådar och kletig.
Jag bara älskar dig
Jag älskar med dig
Med din kropp
C’est normale säger du
Mina lingerie
Du studerar geografi och vi pratar om urbaniseringen
Du har fina röda läppar vill jag säga till henne
Hennes kompis fortfarande i gymnasiet
Vågar inte prata till henne fast hon vill ha min uppmärksamhet
Folk som inte har råd att köpa lägenheter i städerna,
flyttar till förorter och små byar strax utanför de stora städerna,
de små byarna och städerna avfolkas
jag vill säga att du är vacker och jag vill älska med dig, jag vill att du ska vilja ha mig. Rädda mig från en slags ensamhet, ta bort oron
Oui!!!!
Instrumentellt och drömmande
Urbanisering och dyrare bostäder
Bostadsbrist där folk vill bo och boastadsöverskott där folk inte vill bo
En jämvikt som inte har någon riktig betydelse

Jag kommer från ett ställe där jag vill ha mera kärlek
För kärlekens skull
Älska med dig
Vara naken tillsammans med dig
Smeka din nakna kropp
Bli smekt av dig
Pénètre le femme seule
Muse me darling
Sexualitetshandla med mig
Älskknulla mig så jag inte blir så ensam här
Geografivandra över min kropp
Se vart mina strömmar far
Ta hand om min kroppsgeografi
Min längtangeografi
Sa va?
du är vacker

———–

Region de sexualitet
Excuse me
Westminster och Big Ben
Planer över ett besök på andra sidan kanalen
Med Brexit så blir det billigt
En stark Euro
Har du vita spetstrosor och drömmar om kärlek, jag vill älska med dig på båda sidorna av kanalen
I Berlin och Barcelona
Jag vill att du tar på mig och visar din kärlek för mig
Jag vill stanna kvar här i närheten av dig, vill inte fly
There is the place
Vill du visa mig din kärlek
En färd för två
Mina ögon letar sig in under dina kläder
Du tar av mig mina kläder med dina ögon
Jag blir så konstig
Jag blir alldeles till mig när du tittar så där kärleksfullt på mig med dina sexualitetsviljande ögon
Une reservation för två
Libre
Håller in min mage
Oui
Je me parle corné
Supériorité intituitive för kärlekssmak
Dans moi
Nouvelle l’amour
A shared bed
Kingsize så vi kan ha det fint tillsammans i London
Étudiante du är kvinnlig och absolut vacker
Ingen dualitet i åtrå och kropp
Singular kropp
Jag vill ha dig här och nu
Läser om Donald Trump och vill älska med henne
Kan jag reservera dig
Jag betalar med min kärlek
Vi kan diskutera politik och internationella relationer. Klass och etnicitet
Feminism och strukturer
Merkel, Putin, Hollande och Clinton
Vi tycker det är synd att Obama ska avgå nu
Världen är bra som den är för den kan nog bara bli sämre
Vi pratar om självexploateringen på Facebook och om vår kärlek
En lovefie after having sex, knullleendet och doften på kropp och fingrar till tonerna av europeiska strofer
Vänta där, håll kvar lite, jag vill inte att det ska förändras nu
Det är bra nu
Oui säger du och tittar på mig
Om jag ska stanna kvar eller gå
Hur mycket du ska dela med mig
Du är absolut vacker och jag vill ha dig
Mitt under ett brinnande Mellanöstern och ett EU i upplösning
Sagan om relationerna och samtalet om livet
Samtalet om kärleken och åtrån i takt med novembervalet i USA
Uttalanden och kyssar som når kroppar
Sätter kroppar i brand
Kärlek mon amour.
Une reservation i din kropp
Du är ung och vacker

———

 

Poesi om erotik, Europa och högervindar

 

Det politiska Europa

 

De politiska frågorna har en för stor
högerkontext. Säkerhet och effektivitet,
New Puiblic Management som inte är så ny längre är förhärskande i den offentliga sektorn och inom den privata tjänstesektorn.
De stående arméerna får nya uppdrag
att bevaka och föra ett nationellt krig mot inhemsk terrorism. Vi ska övervakas så att vi inte utgör någon
risk, att någon tjänar pengar på
våra vanor och att våra vanor inte skenar iväg och jobbet vi utför blir lidande.
Övervakning
Beau fille
Jeune femme
Femme seule
Baise moi
Baiser moi lips
Tjäna pengar
Säkerhet
Effektivitet
Femme i fina tongs, transparenta tongs, polis pubieus syns igenom
Vackert och skön syn

Vi ska mätas. Kontrolleras
Le femme fantastique
Une reportage un terrorisme
L’armée face à ses nouvelle missions
Sécurité
Industrie
Det skrivs om en utbildning som inte håller måttet
Någon slår larm om att humanismen är på dekis
Museerna har inte pengar att utveckla kunskapen om sina samlingar
Man blir fast i ett kunskapsläge från 90talet eller 00talet. Vi stannar av och konsumerar, producerar och övervakas.
Dekadenta drömmar som förblir drömmar

Terrorismens fula ansikte är övervakningen och misstänkliggörandet
Det går vågor av diskussioner om att demokratin är i fara
Ett slag om identitet.
Klass och identitet.
Klasspolitik som nästan känns förlegat när man tar upp det. Det är identitet. Att forma sin vardag och sin identitet
Pengar då
Kläder och smink för identitet
En laptop, iPad och iPhone för min identitet
C’est un homme
Sarkozy premiere
Preservere de nationalistique
Mystique
Voilla le femme där du är vacker
C’est un secret
Les problèmes soppar vi under mattan
C’est un république, noir democracie
Demokratin på dekis
Det är bara bohemer som är demokrater och bryr sig om klassfrågan
Kanske i sällskap med någon marxist
Piketty skjuts i sank
Glöms bort
Det stora hotet mot den ekonomiska högern
Gender and power
Avoir des relations sexuelles
Institutions and gender
Issues for gender-upptagna vänsterradikala
Kvotera näringslivsstyrelserna nu
Dans i skenet av jämlikhet
En mirage un democracy
Ich liebe geld und erotique
Viva la monetarismen och politisk makt förskjuten till styrelser och börsbolag och till lönnfeta ledare och friskussmala hippa myndighetskillar och tjejer i övre femtioårsåldern
Såna som slänger av sig kostymen och sätter på sig ett par tajta cykelbyxor och en tajt cykelväst och ger sig ut i trafiken och bestämmer att det är jag som ska fram först
Först din djävul
Vad tror du
Tror du att du får gå före mig
Vilken skymf
Enchante
Moi cherie du dansar inte längre till tonerna av dekadens och demokratisk kamp
Ett rendez-vous med ojämlikheten som härskade vid industrialismens genombrott
En nya era på väg med ett ojämlikt samhälle
La morte corpse de sociale
Les regrets

————–

Saint-Europa på väg högerut
Dualitet av liberalism och demokrati,
hotas av en avpolitifieriing och pengars makt
Heliga rum med symbolik blir turistattraktioner,
Turistattraktioner tas hem som digitala souvenirer
symboler för något förlorat, sånt som hälls högt när
försvarstalet för Saint-Europa ska hållas.
Rädsla och terror. Rädsla över den andre. Mediokert,
L’alienation
Optimera i nästa valundersökning
Strofer av färger
Parle language of politics and philosophy
Mister do you like the art
Singulära idéer utkristaliseras, en lyx att veta
Garantie
Symbolique
Desire and dreams
Un temple
Olja och kärnkraften
Tempel
Séduction av la triste
Perversion av politisk antipati
Injicera direkt i venerna
Injicera konsten innan den försvinner
Parle esthetique
Dualité la purté
L’alienation av det social kontraktet
Rytmer av osäkerhet när budgeten klubbas
Monsieur du är fabuleuse
Rock the heart liksom
Gilla oss på Facebook, sprid att du varit här, låt positioneringen
Positionera ditt jag,
ett litet lager av din kreation
Identiteten som du bygger,
trajectories av det médiocre, eller det unika i det
Kampen mellan det mediokra och det universella
och unika i att vara du
Vi har en historisk chans nu
Magnefique är monetarismen, Friedman och Thatcher är seglivade
Politiska markörer
Avmystifierar politikens väsen
Delar ut politiken till stängda privata rum
Ointresse, en ny iPad eller en röst i nästa Riksdagsval
Vad väljer du
Demokratin är inte värd så mycket
Den köps och tystas ned
Tristess och medioker
Sublim symbol av strofer när Europa
Europa rymmer antagonisterna och de som vill erövra det nationella
Det nationella som en tribunal över liberala värden
Tribunalen över att bry sig om andra människor från en annan kontext
En kontext som inte är helyllenationalism

———-

Kolonier av ursäkter
Hollande lyckas inget vidare
Den nya välfärden
Identitet på sociala medier
Välj gender men inte kön
Genderneutralitet
Könslös politik
D’un gros potential
open up the humanity
Contradictories att sitta här och drömma om en fransk skönhet
Aliénation och explosivt
Lumiére och diversity
Smula sönder ett fotografi,
byggstenarna av ett fotografi,
skapa pixlarna,
en selfie av idealbilden, pixelgenderneutralitet
Dubbel separation av trygghet
Föreställningen av den moraliska supremacy som vi inbillar oss
Längtar och drömmer om en superidentitet
En som ska fångas i etapper av selfies och sociala markörer, vi blir till byggstenar
Producerar och konsumerar oss själva
Corps féminin érotique
Makt över sin skönhet
Beau corps féminin bredvid mig på kaféet
Baiser mouide sur votre chatte
Du har en vacker midja
Och fina höfter
En rytm av sociala konstruktioner, anarkisterna
Och de nya bohemerna
De nya fattiga som stjäl identitetsbyggande teknologi
Konturer av ett samhälle som söndrar
Sönderfall och exponeringar av lycka som delas
Reaktion av det söndrande
Europa som glorifieras och sluter sig samman och halveras
Baise droit som vandrar för långt åt höger
Baise aktiebolaget. Och vinstplanerande företagsstrukturer
Lånar ut pengar till dotterbolag så moderbolag slipper betala skatt
Baise CEO
Nouvelle fortunée och ny fattigdom som sprider sig
Sprider sig från mitten uppåt och nedåt
Söndrar
Marginaliseras i rikedom och fattigdom
Medianen söndras sönder och knullas av drömmar om rikedom och politiska fanor som är åt höger
Extremhöger eller höger på menyn
Humanismen är en illusion
Libre rebelle
Adorée tristes plus belle
Belle la femme
Nouvelle solitude
Desires and transparency
La nuit
Noir
Relations sexuelles
Med din nästa du möter

————
Män är från Mars och kvinnor är från Venus
Ledtrådar till en relation som fungerar
Intimitet för sexuella njutningar
Längtningar
Rosévinsdrömmande vackra läppar som läser om att vara tillsammans
Läppstiftsdrickande läppar
Njutögon som tittar
Kroppslängtning
Kärlekstrånga illusioner
Nya öden som blandas
Jag tittar på tjejen bredvid och vi kysser varandra
Inför alla
Kysser och känner på varandras kroppar
Hon har tunna fina svarta transparenta strumpbyxor
Hon vill älska med mig
Viskar i mitt öra:
désir sexuel,
je solitaire,
je jeunne femme,
je corné,
je veux baiser avec vous

Jag viskar i hennes öra, oui, oui, oui, du har fin stjärt, du har fina höfter, du har ett fint skratt, du har ett fint leende, jag vill ha dig nu, kan vi gå hem till dig. Nu.
Du har fina strumpbyxor, ska vi ge varandra en fin orgasm.

Makt, strukturer, institutioner, jämlikhet och rättvisa.
Rawls rättvisekoncept
Pikettys forskning om ojämlikhet
Erotiska drömmar
Oljans utfasning
Geopolitisk verklighet, romantiska internationella relationer
Rationella, om det nu existerar rationalitet, bygger på ett konstituerande jag, ett jag som inte blir till ett jag först när ett du reflekteras

Relationer mellan pojkar och tjejer från olika länder
Flyttar ihop och drömmer om nästa flytt
Avec moi
Dans moi
Samhällskroppen eller kvinnokroppen
Diskurs eller njuta
Om Rawl skrivit om utlösning och erotik
Om Piketty skrivit om sexual desire mitt i ett brinnande Europa där förorter brinner
Om Baisse moi varit votre moi
Viskar i ditt öra:
Demokrati
Mänskliga rättigheter
Politiskt deltagande
Bildning
Empati och sympati över landsgränserna
Ett solidariskt erotiskt samtal

———

 

Poesi från ett franskt kafé vid ett franskt torg

 

Poems;

Träningsoverall och gröna Nike. Stil och längtan
Längtan från detta. Som är
Så pittoreskt.
Begränsar. Letar
Efter frihet. Frihet att utforma,
Möjligheter som inte
förverkligas. Rosa nagellack och
ett fint leende. Una plaza.
Une posibilite. C’est
amour.
Lingerie.
Franska uttal
och vackra tankar. Projiceringar som landar i verklighetens sankmarker. Un attention
och jag vill ha en ny fin
telefon. Prinsesstrosor
Adidasträningsoverall
och konversation. Hundarna skäller och yler.
Avec moi. Wow kolla
Un, qattro, dies, sanc. Prinsessros
Hon dricker en grön drink, ciggrök som sprider sig som en söndagsdimma.
Merci, pas. En handrullad cigg.
En sjal, ett par solglasögon,
Une garson et amour et elle a la femme
Carte de banque. Credit
Olala och drömmarna
Creme de sexualitet. Prala
Magnifique
Posibilite amour et sexualitet
Lingerie under adidasoverallen. Ett vackert hjärta under behån från Princesse tamtam
Ett vackert hjärta som vill härifrån, som en
Romanfigur i Sylvia Avallones romaner
Ung och vacker, kärleken en biljett från den lilla
Staden. Une magnifique chans

————–

L’est republic
Les victimes
Les amour et åtrå
Arbetare som är ute på salong
och längtar efter ett liv som inte utspelar sig som vardagarna.
En vacker tjej i solglasögon.
Une femme med en
garson som ser lite
hetsig ut. Une femme le princesse som
är vacker, putsar på sitt fina ansikte. Någon kräm som ska göra
mirakel. En kille med hatt och en svart mustasch
går in och beställer något med kaffe,
längtar efter sina drömmar. Les roses och drömmarna.
Les sexualitet och kompisarna. Masculin de libre service beaute femme med träningsoverall
Assurances för mörka höstkvällar,
assurances och liberation, revolution masculine homme, feminin femme et normale med vackra lingerie
Normale. Un e’set secret. Desigual, kappan från Desigual, vacker och fint uttal.
Intellektuell feminin femme fatale.
Vackra lår och tankar om existentialismen.
Föds med Sartre och Beauvoir.
Andas lite Camus med liberation och
La Monde. Frihet att längta och drömma. Pardon monsieur. La existence la femme. Blanche et noir.
Korset hänger ner från halsen. Moi parle et
angels, love with the angels.
Sitter här och drömmer om tid och kampen mot kreativiteten.
Tittar och ser republic,
hommage pour les victimes de Nice.
Le show, de la securité, hennes débute
sa saison om hösten för att slippa ensamma
vinterkvällar,
vara tillsammans när det blir mörkt och kallt
Ensamt och
mörkt. Kallt och
ensamt. Svarta strings och
nakna bröstvårtor,
en träningsoverall och svarta
Trosstrings och
nakna bröstvårtor, le débute
Une petit garson som ser snäll ut och har lena händer
Marlboro och
livet som utspelar sig här och nu på torget. Voilla
det blir bra. Muskulösa killar med tuffa frisyrer och farliga hundar passerar
Krigsmaskiner i militärbyxor. Une femme, le example.
Som förälskar sig i de tuffa killarna.
Victime de la republic
Victime le demokrati
Victime la normale
A´cces moi sexualitet, du vackra femme
Petit la morte med dig min vackra unga kvinna, du i röd Adidasoverall
Nakna bröstvårtor
Svarta stringtrosor med vackra lackmönster
Med Avallonelängtande hjärta under de vackra brösten

————

Vänstertjejen röker en handrullad cigg
Adidastjejen röker en Marlboro
Une blanche bier pour favour, merci monsieur
Glömma bort min morgondag
Arbete och kamp om tiden
Vitaminpiller i burk. Envist troende på något bättre.
Basen monsieur, glöm inte den
Prala, parle vou erotique
Erotique avec lingerie avec amour
Dans amour
Amour
Avec
Sexualitet
Kan du komma till mitt table monsieur
Dela mitt liv med dig
Jag vill inte vara ensam längre när jag hör att Sarkozy ska göra premiär.
Jag är rädd för högerkillarna. De moraliska högerdamerna med handväskor och ögon som korpar och hjärtan små som pillren i vitamninburkarna
Une femme vill du också dansa med mig
Dansa med mig
Trumplandskap och Fru Clinton som gör Trump möjlig.
Ett politiskt förakt som sveper fram där drömmar formuleras av högerpartier i Europa och USA.
Handelavtal som Adidastjejen inget vet om men har ett hjärta hon vill dela med den som kan ta henne härifrån. Någon som kanske känner till avtalet och dess konsekvenser och kan tjäna pengar.
Ha räd med flera Adidasoveraller och Marlboropaket
Slippa röka handrullade cigg och ligga till vänster
Vara höger och petit bourgeois
Slita ut sig i ett eget företag med osäkra marginaler
Skylla på någon utomstående att pengarna inte räcker
Rädslan för arbetslöshet och fattigdom när man är mitt uppe i projektet att renovera och konsumera.
Drömmarna som vänstern har glömt bort
Femme Adidas vill du dela din sexualitet med mig
Share and care
Petit orgasm tillsammans
Libertet, sexualitet och livsdrömmarna
Teveskandaler och kändismobbning online

————–

Une garson möter
Une femme
Kärlek mobiliseras
Väntan på erotik och sexuella eskapader.                                         Ett torg
Väntan på kärleken                                                                           une kaffe
Petit morte                                                                                        tittar på henne bredvid
Service
En man går längs med spåret med en blå mössa
Han är ensam och hemlös
Une familie                                                                                        konkret och längtan

Drömmer om hennes vackra ben
Tittar på hennes kropp
Hon har blonderat hår
Uppsatt i en grön hårsnodd
Hon har ögon som vill ha något fint
Hon längtar efter en varm kamp mellan hennes lår
Une kamp mellan hennes lår
Militariserade killar med hårda yttre flanerar förbi
Une pittoresk by i Frankrike
Utan förfallna förorter
Väntar
Han längtar efter
Hon längtar

Kärlek som ska räcka i tio år
Sen så ska de skiljas och gå isär
För en ny kärlek som inte vill lika mycket utan vill ge
Att vilja och att ge
Kärlek är att ge sa någon
Sexualitet är att konsumera
Vilja ha kropp
Vilja ha kön
Due minute monsieur så är jag din
Jag ska ta en dusch så du kan kyssa mig
Kyssa mig på alla mina sexualitetsställen
Där det är skönt och une petit morte ges till mig
Moi och sexualitet
Jag tittar på hon bredvid mig
Hon tittar tillbaka
Tänker att han kanske kan ta mig härifrån
Une posibilitet
Men utan innehåll
Från ett ställe till ett annat
Ställe
I tanken så vandrar man i samma rum men förflyttar sig
Men aldrig bortom sig själv
Man kan inte fly det som etsats fast i lagren av identiteter som man har utvecklat och förverkat
Unde identitet
Une sexualitet med dig
Une små fina bröst och une fin sexualitetsköte
Dina varma lår runt min kropp
Min tunga kysser och gräver i dig
Du rider och skänker
Skänker
Une petit men absolute något viktigt
Une normale situation
Din kropp är subjekt och objekt
Dina bröst tillhör din kropp
Din kropp tillhör din påklistrade identitet
du är min femme
Jag är din pojke

————

 

 

Vy från ett franskt fönster om kvällen

 

Jag tittar ut genom ett fönster. Ett regnigt statslandskap avtecknar sig. Franska röster hörs i ett fjärran sorl. Möten som ska till. Tillblivas under regndroppar som faller på nästippar. Högklackade stövlar mot en regnvåt trottoar. På väg mot något, ett hem eller en bar. Möten med främmande personer. Möten som kanske formar framtiden. En bil kör förbi och vatten stänker upp på bilens sidor. Regnet slår i vattenpölarna. Svart och blänkande vattenpölar under ett gult sken. Övervakningskamerorna ser allting. Registrerar kärleken och tillblivelsen som vandrar framåt på gatorna. Romantiken som tar slut när illusioner är krossade. Övervakade och slut. Tjejer och killar som tar sig framåt under paraplyer. Regn som ihärdigt strålar nedåt. Faller som droppar på kroppar och stenbelagda gator. Formar svarta och blänkande vattenpölar. Tvärsöver ett rum upplyst, en bokhylla, lampor som är tända, ombonat, affischer på väggarna och en soffa med vitt täcke som överdrag. Ett vacker sken exponeras i mitt innanmäte. Blickar som når inåt. Nästlar sig igenom labyrinter av längtan och drömmar. Fantasier som avspeglas i mötet. Drömmar och speglingar av verkligheten som exponeras i en och samma vackert komponerad bild, nästan som en avbild av det vackra. Vattenpölarna som negativ av verkligheten. Framkallar minnen och längtan. Romantiken och verkligheten som greppar tag om kropparna i oktober. Det mörka som tränger undan ljuset. Stannar kvar vid drömmarna. Varseblir kärleken och åtrån.

Svarta tegelplattor och skorstenar som pekar uppåt. Detaljerna i utsmyckningen är rik och vacker, en glädje att se ut över. Vattnet strilar ned från taket mot en upplyst fond. Ett gult sken som lyser upp vattendropparna, ett regn som häller ned. Avtecknar sig som en kärleksscen vid en slutscen i någon stor och grandios film om livet och kärleken som utspelas i en fransk småstad med franska röster och kärlek. Upplyst och med kärlek. En rökande man och en vacker kvinna vid hans sida. En scen som utspelar sig efter att ha älskat, hennes nylonstrumpbyxor hängande på soffkanten. Svarta nylonstrumpbyxor som avtecknar sig mot soffans vita överdrag. Hon kliver upp från sängen och går naken i rummet. Plockar upp sina trosor, kjol och blues, lägger kläderna i en fin och prydlig hög. Hon låter nylonstrumpbyxorna ligga kvar på soffan. Hon tänder en cigg och drar in cigarettröken i sina lungor och blåser ut ett litet moln av cigarettrök. Hon har långt mörkt rakt hår. Hennes kropp är välproportionerlig. Hon röker och tittar utåt genom fönstret. Drömmer om något. Funderar. Gömmer sina tankar för resten av världen. Öppnar sig inte. Sluter sig inåt. Stänger ut. Tittar inåt. Drömmer om något annat. Längtar bort från tristessen. Vill få sina drömmar uppfyllda. Göra slut på sin längtan. Hennes kropp är vacker. Hon drar in ett nytt halsbloss och låter röken strila ut långsamt genom munnen. Hennes mun är vacker. Hon tar fram sitt läppstift och stryker på nytt rött läppstift på sina läppar.

Hon sätter sig ihopkrupen på fönsterkarmen. Jag ser hennes nakna hud. Hon är vacker. Jag tittar på henne och vill ha henne hos mig. Jag vill känna hennes nakna hud mot min nakna hud. Henens kropp mot min. Jag vill dela hennes cigg och röka tillsammans naken under täcket i sängen. Jag vill att hon älskar med mig. Jag vill att hon kysser min kropp. Hennes kropp mot min, tätt ihop. Hennes kropp omsluten av mig. Henens läppar mot mig. Älskande med mig. Hennes fingrar och händer som söker sig framåt på min kropp. Hennes kropp mot min kropp. Tätt sammanslutna. Älskande och tillsammans. Hon sitter ihopkrupen och hennes kropp avtecknar sig inuti mig. Hennes kropp finns hos mig. Jag känner på hennes hud och smeker henne långsamt med sköna fingertoppar dansande på hennes kropp. Hon lägger benen runt mina höfter och drar mitt kön närmare in djupare i henne. Mitt kön som når långt in i henens sköte, stannar kvar där och känner hur hon känns inuti. Henens ben omslutna om min höfter. Hon trycker sitt sköte ännu tajtare mot mitt kön, längre och djupare in i henne. Hon kvider och flämtar. Andningen blir häftigare och hon tränger mig in i i henne djupare. Henens ben omlott om mig. Hon flämtar och vill ha mig mera i henne. Hennes fingrar och naglar tränger djupare in i mina skuldror. Jag smeker hennes vackra nakna rygg, kysser hennes hals och hennes mun. Våra tungor möts. Våra kyssar exploderar mellan våra läppar. Hennes blygdläppar tränger kraftigare om mitt kön. Hon pulserar med sitt sköte och jag älskar henne.

Hon kryper ihop med benen och tittar ut genom fönstret och har längtan i sina ögon. Hon drömmer om något fint som passerar. Hon stryker försiktigt med sina fingrar över hennes fina bröst. Yppiga fina bröst med vackra bröstvårtor. Hennes kropp avtecknar sig som en vacker sommaräng i mitt minne. Minnet av hennes längtan. Hennes blick finns kvar i min längtan. Ihopkrupen och vacker. Ensam i sin längtan. Hennes ena hand stryker hennes vänstra axel, smeker sig själv på axeln långsamt med långa drag. Hon längtar efter att bli smekt där på axeln med långsamma smekningar. Kärlek utspelar sig i hennes smekningar. Små fina andetag. Vackra och sensuella fina handleder. En vacker nacke och fina skulderblad. Hennes lena och vackra rygg avspeglar sig i fönsterblänket, hudtonerna bildar en tonskala i fönsterblänket. Mina ögon dansar på henne och speglingen av hennes längtan och hudtoner. Blänket och kärleken spelar i minnets kanaler. Letar sig fram till en aktiv längtan om henens kropp. Glömskan över kärleken och lusten greppar tag om mig.

 

Skrivtid vid ett franskt kafé

 

Skrivtimmar vid kaféer i Frankrike. Lust och fägring stor, din blomstertid nu kommer. Vackra du, älskar dig.

——

Tittar ut. Stretar. Samtal som
Förflyter                                                                   funderar på pengar
tittar på några som samtalar, lyssnar
Till kommentarer. Un gare
Amour och kärleken som
Stretar på, en bokaffär.                                             Funderar om allt det där som skaver.
på andra sidan gatan, tittar                                       kärlek som gnager
på en ung vacker tjej som precis klivit in på kaféet, Katerine
sivou plea, en humla som surrar                               vill du
Tangentbordet som klingar                                       träffa mig här
falskt,
anhopning av falska iakttagelser
som tvingar mig att ta ställning. En tjej                     få det att gå ihop
kommer in med en Nikeväska, en kille
med luvtröja. Tillsammans med en tjej med en svart stor handväska. Hon skrattar och pekar. Riktningen för livet. Pekas ut, gömmer små meningar
Som vill visa något
Bland allt plotter                                                      små marginaler
Kärlek som pekas ut. Hon rusar
förbi och hon
luktar gott. Hon
Hon har ett Jesuskors i silver
runt sin hals.                                                          Hjärtat fullt med kärlek
Sinnet fullt med studier
och identitet. Små
marginaler som kristalliseras ut.
Hon har kärlek i sitt bröst. I sitt lockiga hår bor det poesi om kärlek och balsam
Balsam om kärlek                                                jag sitter vänd åt fel håll
Vandrar fel
Åker åt fel håll
Tittar på                                                              samtal som avhandlas på sidan om
Det regnar ut
Det regnar melankoli.                                          jazzmusiken som strömmar tyst och taktilt
från Kaféets högtalare
Regnar kärleksmelankoli
Kärleksgeografiska melankoliska regndroppar
Som smakar salt på min läpp
Min tunga som smakar salta droppar av melankoli
Sånt som längtar i mitt bröst

——

Une possible, oui, possibilite att hon kysser mig
med sina fina rödmålade
läppar. Hon har
håret uppsatt stramt som en liten ballerina.
Hon har en svart
kappa med en stilig sjal. En sån där
fransk mössa för vackra och sensibla
vackra små vackra
franska kvinnor. Kvinnor
som väntar på kärleken. Som vill ge
mig kärlek, une amour merci,
Sivou plait, monsieur här är din Cappuccino
Pronom et amour. Gender und sensibilite
I am creating here in this cafe, a selfie is under making
Jag är vacker och här
Här och nu
Vacker und sensibilite, pour favour och kärleken som gömmer sig
Et Europe som faller ihop till tonerna av nationalism
Letar efter sensibilite fransk liten kvinna klädd i svart med stiliga höfter
Och sensibla läppar, mon amour Marylin Monroe i fransk tappning
Delikate et sensibilite
Hon har en vacker fransk
kropp,
fylld med franska längtningar
och hopp om
kärlek och sexuella sexmöten.
Studier och jobb, une familie
Politik som gömmer sig i sorlet av ett brus som basuneras ut. En Trump på andra sidan Atlanten, en Marie
Le Pen och ett Brexit, Rumänien,
Ungern och Österrike, Sverige, Danmark,
Norge och Finland. De högerextrema vinner terräng med drömmar
om nationalism,
en fransk vacker kvinna som har franska värderingar.
Klädd som en vacker
fransyska. Längtar efter en delikat svartklädd fransyska, liten och delikat med vackra höfter och en fin fransk stjärt med rödmålade läppar,
Med ett sting i uttalet, tar det hon vill, tamtam, franska underkläder i spets och tunt tyg och genomskinligt
tyg där henens svarta
könshår är
varmt
Hon har glasögon och ser intellektuell ut
och krulligt. Läst Sartre och Camus
Tänker som Simone de Beauvoir
Vacker och sensible. Hon kysser mig och kramar mig, jag är här
Små vackra franska kvinnor. Små vackra svartklädda
intellektuella och sexuella kvinnor som har
fina bröst i fina underkläder som läser Figaro och Le Monde och säger Merci och mera tack, sivo plait min vackra sensuella vackra franska kvinna

————
Att konstruera ett inkluderande vi
I relation till ett konstruerat
och exkluderat dem.att fråga och få svar
Det är den andre som väljer vad man representerar
Rätt konfigurerade för en schysst framtid
Rätt förväntningar
för det fåtal som kan förvänta sig något
utöver det som blir givet. Vi är inte längre subjekt
i en objektiv värld, vi drömmer,
vetenskapen och datorerna. Självet är en punkt för utflykter,
vi:et är en hub av flackande jag på identitetsuppdrag
Vi är en position i en förståelig värld,
vi kan positioneras och bestämmas,
vi är fixerade och punktestimeringen av jaget har glömt bort att vi är i rörelse.
Fotografera som en reflex, skapa ett jag
Producera-konsumera
Internet som inte kan tänkas bort i analysen av kunskapen om jaget och vi
Internet är där
Vi konsumerar och producerar, konsumerar
Krypterade positioner någonstans där någon tror sig kunna bevaka och förstå på allt. Förståelsen över alltet. Ingenting lämnat utanför analysen och beskrivningen, datainsamling för att förstå allt. Fixeringen och rörelsen
Ett vi och ett jag i rörelse
Punktering av jaget som en stabil institution för analys, vad händer med the rational man, the political man, the social man.
Evidensbaserad kunskap för att samtiden
inte är samma som historien där jaget vandrade
Samhälleliga förändringar som gör förståelsen av det
imperfekta jaget meningslös
The past tense jag och samtiden har lite gemensamt med contemporary jag och samtiden lika som future jag
har lite med dåtiden att göra. Jaget utspelas och skapas i mötet av dåtid, nutid och tankar om framtiden
Jaget konstrueras i din blick och din uppfattning.
I din blick och du i min blick. Sexuellt och tomhet,
passivitet och händelse. En tynande chans

———-

Är det min telefon som ringer.
A vie
La viva vie
France
Baguette och ost
Merci de dans la belle
Dans de amour
My way for time, franska underkläder och kaféliv
Tar fram mitt kreditkort och köper kultur. Tar med mig
souvenirer hem
Glänser
med mitt jag i den
köpta Kulturen. Glänser. Au
revoir Madame. Vie et amour
Love and
sex. Kärlek på kredit. Tid
på kredit. Kärlek, hon tittar på mig. Bon bon
Klappar händerna med ögonen. Dansar med sina fingrar
på min kropp. Blinkar och säger monsieur kan jag ta din kavaj. Monsieur kan jag ta dina kläder.
Monsieur kan jag ha sex med dig
Hennes ögon dansar
med mig. Hennes fingrar dansar på min kropp, hennes kinder blir röda i upphetsningen
Hon har satt på lite jazz
Bluetooth till ett par portabla högtalare. Hennes behå pulserar till musiken från de portabla högtalarna. Hennes trosor ligger på golvet bredvid sängen, min lem ligger i hennes kropp. Hon vill inte sluta
Avec moa
Dans moa
Amour dans sexuell
Tar fram kärleken och längtar
Skrider över här och nu
Flykter till kärleken med henne, telefonen ringer, ett missat sms
Messenger igång och piper, vi andas allt häftigare. Telefonen ringer igen,
Vi andas häftigare och älskar mera intensivt, det regnar utomhus
Tid
Love and sex
Her delicate kropp med min kropp
Sensuella lek och henens fingrar spelande på min kropp, henens läppar kysser min kropp. Hon längtar efter allt det där. Gömmer mig i hennes sköte med mitt ansikte, det regnar utomhus
Merci Madame et amour et sex
Merci madame
Sivo plait monsieur
Jag vill ha dig igen

————

Galerie Lafayette. Bon bon, trie bien liksom
Fina kläder och en schysst framtid, den blomstertid som nu kommer, franska förorter i Paris är långt borta
Brinnande bilar som går på export till marginaliserade områden, hoppet som skaver mot betongen
Underjorden som ropar på stenkastande ungdomar
Hades eller Gud
En båttur eller flygfärd. Rus och bränder
Bon bon
Lafayette
Compatible monsieur
Sa
Va
Trie bien Madame
Volle vou älska avec moa, sivou plait
Trie bien Monsieur
May I take u in my body
May you make my sexual desires come true
La femme du är vacker och sensibel
La femme jag tycker du har fina höfter
Madame dina bröst är vackra
Dina bröstvårtor avtecknar sig så fint
Monsieur du är vacker
La femme fatale jag vill ha sex med dig nu
Hennes hals är vacker. Hennes skuldror doftar åtrå och längtan. Hon rör sig vackert. Hennes kropp rör sig långsamt, henens händer tar vid min kropp. Hennes skuldror spänner sig. Hon tittar på mig. Sådär vädjande och med glans i ögonen, hon öppnar sin kropp diskret för mig. För mig att upptäcka att hon blommar och vill bli omsluten, släckt på åtrå och sexuell lust. Henens kropp öppnar sig mot mig, jag känner hennes kropp närma sig min kropp, sakta så närmar hon sig min kropp. Hon öppnar sin mun och nuddar mina läppar med sina läppar, hennes sköte öppnar sig. Henens höfter vill att jag ska med mina händer dra henne närmare mot mitt växande kön.
Le femme du är vacker
Det är oroligt ute nu
Vi är här nu
Det blir nog bra till slut
Lafayette och brinnande bilar
Ett halsband i skyltfönstret för 18 000 Euro,
en flygel för 17 000 Euro
Ett socialt kontrakt, en ung man med två hundar sitter på en kartongbit
En ung man sitter på ett liggunderlag
Det regnar ute
Hon har ett genomskinligt paraply och en fin kappa
Hon har satt upp håret på ett vackert sätt
Hon är sexuell och delikat
Jag tittar på henne och tänker ibid liksom
Varför inte liksom, hon är den där svartklädda unga vackra
Unga vackra franska kvinnan som kan ge mig allt det där som är skönt
Skönt med henne

————-

Une problem, avec moa
Trie bien, sa va
Amour le femme
Ouverture i oktober
Choklad och kyssar för att hålla den mörka hösten borta
Hon har en superdelikat kropp
Fransk på nåt sätt
Intellektuella ögon och sensuella läppar
En blick som slukar
Rappa kommentarer
Vie Monsieur, jag vill ha sex med dig om du lovar att göra skönt för mig mellan mina varma lår, jag lovar Madame.
La table står det god mat och fint vin serverat
Sex monsieur, vie dans moa
Le Figaro i stället för FIFA
Opticien för att se alla vackra kvinnor och att läsa alla viktiga politiska kommentarer
Createur chocolatier för alla åtråfyllda vackra män och kvinnor som vill ha sex
Åtrå och sex, en god chokladpralin utsmetad på min kropp som hon slickar i sig
Un grand créateur av kärlek och längtan
Le femme där du är vacker och sensible
Dina läppar är franska och vackra

Dina vackra lår är varma och sköna att smeka
Ditt hår är fint
Din kropp är vacker och mjuk, jag tittar på dig och möter din blick
Give me a like tack
1+1=3
som med sex och erbjudanden
Kan jag få ett klubbkort hos dig och dina lår
Vi är liksom en perfect match
Mina drömmar och fantasier och din frånvaro i din närvaro någon annanstans
Du är skapad i mitt meningsfält
Jag är inte skapad i ditt meningsfält
Vi tittar på varandra, du pratar om studier och jobb, om en framtid och jag tänker på din kropp och sexuella möten. Someone else, någon
annan gång
kanske
Une problem kanske

Du gör det värre bara
Du borde ha gått tidigare
Nu är vi här och kämpar
Kan du komma lite closer
If u could
Vie Monsieur
Avec moa, älska med mig och min kropp, kärlekskapitulera inför mitt sköte och kämpa med ditt kön inuti mitt. Älska med mig som om jag var bomull och rinnande choklad som du slickar i dig.

Slicka mig så jag blir ren från skuld
Ge aldrig upp inför mig
Sug i dig mig
Älska med mig
Skriv en new song om love på min kropp
Skriv la amour le femme, mon amour jag vill älska med dig
En kärlekspremiär på min kropp, delikata och känsliga fingrar som rör vid mig
Homme du där kom tillbaka till mig, försvinn inte iväg i tvivel
Kom tillbaka min homme
Till din le femme
La amour och pärlorna som finns gömda i svällande läppars kärleksmöte
Älska med mig nu

————

Slitsamma möten och känsliga tillfällen
Hopp eller hopplöshet
Kriget i Syrien
Rysslands ambitioner
Uppblåsta stridsplan, tanks och missilramper
Misstag
Man ska vilseleda sin tilltänkta fiende
Ett gammalt knep
Att låtsas att något ingenting utgör en fara och ett hot. En tidning som skriver om lidandet i Syrien, närmar oss en halv miljon döda, en halv miljon, det är 500 000 människor som dött
Vilket låter mest hemskt en halv miljon eller fem hundra tusen, eller 500 000 människor
Damaskus och Aleppo
Medelhavet
Symboler för en tid
Assad och Putin
Möter fiendemonster som de måste förinta
Förinta med bomber och eld
Fiender vid sjukhus och skolor. Fiender överallt
Putin och Assad är sårade och nere för räkning, det är därför de måste bomba så häftigt och skoningslöst. Deras allians är nere för räkning, det är någon som håller på att mista greppet om makten, ett sista försök att skrämma en tilltänkt fiende.

———

Din blick
Du ser glad ut
Du tittar på mig
Din blick har upptäckt min blick
Du tittar på mig
Min Cappuccino är uppdrucken
Vill du gå hem med mig
Vill du
Hon tittar på mig
Vill
Vill du
Dans moa
Kärlek dans moa
Kärlek moa
Vie madame
Dans madame med kärlek mellan fötterna och längtan i blicken
Dans med dig
Kärleksdans med dig
Älska med din blick
Utbyta blickar
Du ser glad ut
Dina bröst är nog fina
Toppiga och fina
En vit behå och vita stringspetstrosor eller något sånt som får åtrån att ta ett skjut ut
Genant och sensibelt
Din blick
Vill du gå hem och ta av dig dina kläder tillsammans med mig
Monsieur jag vill älska med dig
Drick upp mina vätskor
Drick på min kropp
Ha dåligt bordsskick på min kropp
Sug och slicka
Ta för dig snabbt och inte så himlans långsamt
Spela piano och gitarr på min kropp
Med din blick
Vill du gå hem med mig nu då

————-

Octobre och hösten
Det regnar ute
Tittar ut från sovrumsfönstret på alla hustaksnockar
Reservere une moment for me beuatiful madame
Du har vackra
lingerie på dig
Objectifie
Les
roses mellan dina ben
Luktar på
din ros
Din ros under dina lingerie
Din kroppsdoft
Din femme-doft i dina kläder
Din doft i dina
lingerie
Borrar ned
näsan och doftar din kropp
Din arom
Öppnar ett ostron och får i mig havssmaken
Le roses
Du är vacker
Din doft är vacker
Du tittar på mig med mjuka ögon, du har också längtan i din blick
Taknockarna
Ett kallt dragit rum, en La Boheme
La Boheme och vackra lingerie
Ett tunt fint stycke under dina lingerie
Doft av femme fatale
Klädd i franska vackra kläder
Fint skurna och delikat
Doft och delikatess
Gömmer mig för octobre och hösten
Blöta gator och tegelstenar
Det är kallt och dragit,
dina underkläder är vackra,
din kropp är sensuell och underbar.
Är din client, gömmer mig för kalla dragiga nätter
Smeker ditt sköte med dina spets-lingerie på dig
Fortfarande dina underkläder kvar på din kropp, smeker dig varm och naken
Lägger mig ned och gråter mot ditt varma pulserande sköte
Kysser dina läppar under din vackra lingerie
Du smakar la roses
La roses under din lingerie
Madame du är söt och smakar salt och saft

——-