Litterär kompetens- en alldeles för lång reflektion men ack så roligt att spreta

 

Litterär kompetens- en alldeles för lång reflektion men ack så roligt att spreta

Vad är en litterär text? Finns det rimliga och orimliga sätt att förstå en text och hur är det med förmågan att analysera en text? Vad är fiktion? Kan man skilja fiktion från verklighet? Kan något som inte bekräftas vara verklighet? Kan det som kan bekräftas vara fiktion? Det är spännande och spänstiga frågor som man har att besvara inom litteraturen. Kan man skilja livet från litteraturen? Är litteraturen en ram för livet eller är livet en ram för litteraturen? Liknande frågor dyker upp inom fotografi och annan konstnärlig utövning. Vad är ett fotografi, kan man förstå ett fotografi? I ett program om fotografen Fransesca Woodman så uttalade man att fotografen hittar formen och känner intuitivt att det känns bra och presenterar ett verk till sina betraktare. Betraktarna kommer då att tolka in olika saker och kapa verket som för fotografen framförallt hade en igenkännbar form som hen reagerade på. Betraktaren finner meningen och fiktionen. (SVT 2 K-special 18e sep 2015) Jag skulle vilja säga att världen måste bli tämligen värdelös utan fiktion. Jag skulle även vilja säga att man bör sträva efter kompetens för att förstå sig själv och omgivningen både nu, då och sen. Om det fysiska i vår omgivning blir utan fiktion så måste vi i alla fall blinka med ögonen i olika hastighet, att ställa oss på händerna eller lägga oss ned på marken och titta på nytt, så gott det går att lura hjärnan. Hur mycket eget utrymme kan en författare eller läsare lägga in i sitt skapande eller meningsskapande  av texten och ändå trovärdigt bibehålla litterär kompetens. Är det fritt fall eller stenhårda lagar om intentioner, grammatiska regler, relaterande till någon yttre verklighet? Språkets kollektiva prägel eller dess individuella användning att ha regler för det som man förhåller sig till för att bli bekräftad.

 

Att hitta en definition för litterär är nog en omöjlighet, det kommer alltid att finnas luckor och brister i en sådan definition men vi kan nog ganska enkelt dra en slutsats vad vi finner är fiktion. För att kunna förstå adjektivet litterär så måste vi närma oss förståelsen vad litteratur är. Är Knausgårds texter fiktion? Är Bibeln och Koranen fiktion? Är Charles Bukowskis texter fiktion? Är Jonas Khemeri Hassans texter fiktion? Är din kameras instruktionsbok fiktion? Är matlistan i mobilen fiktion? Är bankens kontoutdrag eller instruktion fiktion? Det är nästan utsiktslöst att sätta en klar definition vad litteratur är men vi måste ändå försöka, man skulle kunna säga att varje individ eller generation eller teoribildning måste ställa frågan och söka ett spekulativt svar på frågan vad litteratur är och inte är.

 

Stig Bäckmans tolkning av en litterär text jämfört med en faktatext och en nästancitering eller citering är att i den fiktiva texten så finns det mera frihet för läsaren att i sin kreativ process skapa mening. Bäckman glider mot Bubers definition över när jaget får en mening, att jaget får en mening i du. Författartexten får mening hos läsaren. Meningens kraft och rikedom hos läsaren är i dennes utbyte med sin omvärld. Läsarens val av text i relationen mellan författaren och dennes omgivning. Då läsare och författare i en samtid befinner sig i samma kontext i något avseende så tycker jag att man faktiskt både kan och bör tala om litterär kompetens då det är något värdefullt att uppnå och att sträva att öka.

 

I ordet kompetens så lägger vi in normativa begrepp för vad vi vill konstituera som kompetens. I ett samhälle så är det fruktbart om det skapas eller diskuteras angående en konvergent syn på vad som ska vara mätbar kompetens och hur mätningen ska gå till och såklart vad som ska mätas då vi behöver mötas i ett offentligt rum. Det konvergenta måste enligt min mening vara ett slags minimum som tillräckligt många delar men sen får det gärna spreta bortom någon kontroll.

 

Både litteratur och kompetens skapas ur kontext eller sammanhang. Anders Palms oktagon med språk, intertexter, läsare, tid, ideologi, encyklopedi, författare, verklighet och text tycker jag var mycket intressant. Den modellen är applicerbar i många fält för förståelse över kontext där man kan lägga in litterär kompetens i. Begreppen om kontextualisering dvs mötet mellan text och kontext och förståelsen för både inre och yttre kontext. Vi befinner oss i en kontext som mera eller mindre glider in i andra personers kontext. Att tala om en universell kontext blir så omfattande för den kontexten blir så stor att det i slutändan handlar om hur det är att vara människa. Vi i Europa är vana att tänka i ett europeiskt kontext, det eurocentriska. Det är i alla fall ett kontext som är givmildare och mera inkluderande än andra kontext som individen, familjen, gruppen, generationen och etc. Att sen också vara så ambitiös att vilja definiera kontexten vi befinner oss i blir ofta en omöjlighet för vi befinner oss i kontexten. En nyligen intressant bok av filosofen Markus Gabriel ”Varför världen inte finns” går igenom den problematiken med begreppet världen.

 

I begreppet litterär kompetens så innefattar det hos individen en fråga om kontaktyta till fantasin och möjligheten att se olika tolkningar i ett verk eller text. Att vara beläst. Som i Woodmans fall så menar Bäckman att fiktionen inte finns i verket utan den skapas hos läsaren. Förmågan att läsa fiktivt och inte faktivt. Kompetensen hos läsaren blir avgörande vilka symboler läsaren kan se i verket, syftningar och metaforer, se bortom texten. Att som läsare förstå textens ironi. Kanske också en ironi i de sedda symbolerna, syftningarna och metaforerna. Han menar att själva läsandet är en kreativ process över att förstå själva verket.

 

Tänk er att kunna finna fiktiva berättelser utifrån matlistan som vi har i handen eller i mobilen. Att kunna undfly kön vi står i och väntar på vår tur, på väg till kött eller mjölkdisken se poesi i matlistan eller ett narrativ för veckan som kommer. Att låta fantasin vandra. För att fantasin ska vandra så måste vi utsätta oss för händelser och händelser är också kontakten med litteratur. Varför inte då kontakt med litteratur som får oss att ställa frågor som visar sig vara viktiga för många. Eller som i Nowegian Wood av Murakami där romankaraktären säger att det finns så många böcker och att det är så viktigt att läsa klassikerna och inte ödsla tid på oväsentliga författare, lite hårt kanske men jag ser i alla fall något vackert i det i att sträva att läsa de stora författarna och sen så tycker jag även om de där obetydliga, det är ju trevligt att på ICA eller Willys flyga iväg med tanken och skapa matlistepoesi i stället för köksbordspoesi att i alla fall ha den möjligheten. Eller att gå på en stand up comdy där komikern läser manualer :-) och får delar av publiken att skratta av anledningar som att man har läst manualerna tidigare och funnit de ibland så oanvändbara där det blir komiskt då man har erfarenhet till sitt liv om det berättade eller att se bortom manualens instruktion och se sin egen instruktion till njutning eller skapande. Den litterära kompetensen handlar om att kunna skapa fiktion i det lästa, kunna analysera och strukturera texten, förmågan att koppla det lästa till en egen erfarenhet, en konst att kunna öka sitt jags kontaktytor genom litterär text, att öka både det litterära och kompetensen inom sig som människa.

 

Litterär kompetens är mycket viktig för att man ska bli en hel människa eller nå sin egen potential som människa. Läsandet är en viktig handling som bildar oss, läsande bidrar till vår kognition över förmågor och syn på omgivningen och oss själva. Att som läsare söka att öka sin litterär förmåga och sin kompetens inom litteratur är viktig. Verket som författaren skapar är både form och innehåll. Det känns riktigt och rätt. Läsaren tar emot och packar upp verket och skapar en mening. Den meningen kan vara konvergent med författarens mening när ord sattes till ord och meningar som skapade en berättelse. Viljan att berätta och viljan att bli berättad till möts. Verket överlever alltid den enskilda läsaren men aldrig den enskilda författaren. Läsaren som grupp skapar dess mening. Genom läsandet så utforskar vi symbolik, metaforer, betydelse och etc. Som konstnär eller författare säga att verket inte har någon mening kräver nog en utveckling att för författaren så avkrävs det ingen mening att man som enskild läsare ska skapa en viss mening men jag tror att man som konstnär vill att en viss mening ska skapas och att man nog blir förbryllad åt det minsta av att verket inte förstås med ens intentioner. För mig som läsare så blir min fiktion av verket det som råder hos mig men jag kan vilja förstå författaren och andra läsares intentioner, det är väl en del i det kitt som binder samman oss till ett samhälle.

 

Läsandet genomförs på lite olika sätt, när det gäller läsandet som förståelse och läsande som avkoppling så kan i ha olika motivation.. När det kommer till fritidsläsningen så är åtminstone jag lite fåfäng över att jag även ska ha förstått texten i min kontext. Att om jag läser en recension om boken i t.ex. DN eller SvD att jag känner igen verket från min egen förståelse eller om jag träffar vänner i andra länder. För mig så är det viktigt att kunna diskutera litteratur med människor både lokalt och internationellt. att man kan förstå och diskutera det upplevda. Det knyter oss samman på ett märkligt sätt. Naturligtvis så når förståelsen mig som jag först och det är naturligtvis det rådande men sen så är det en skön känsla eller fåfänga att vilja ha förstått förståelsen över litteraturen i vår samtid i alla fall. När det gäller kursens litteratur så ser man på den med andra ögon där förståelse kanske är viktigare än njutning, men förståelse är i alla fall en sekundär njutning som får mening när jaget möter andra jag och där mening av mig som jag skapas i andras ögon.

Känslan över att förstå den litterära kompetensen och en vilja att den ska delas och ökas i min omgivning är viktigt för mig. För att besvara vad litterär kompetens är sätter definitionen i fluxus då den är i ständig rörelse med de begrepp som finns implicit och explicit i definitionen av litterär kompetens. Dessa begrepp varierar och blir svårdefinierade så som fiktion, verklighet, fakta, analys, struktur, tema, kontext med mera. Jag vill väldigt gärna ge min dotter en vilja till litterära vandringar och jag vill ge henne en väv att utgå från i hennes läsande genom att läsa för henne många olika typer av berättelser. För mig själv så är jag närmast fåfäng över min iver att ha läst. Att ha läst är att ha förstått och att förverkliga den fulla potentialen hos mig som individ. Genom läsande så blir man mera människa i den mening att man har flera kontaktytor för sin fantasi och sin förmåga till fiktion. Människans hjärnliga förmåga till fiktion, retorik och analys. Förståelsen är inte alltid precis och konkret, vi förstår världen i rörelse och inte i fixa punkter som en definition kräver. Definitionen och språket försöker fixera rörelser och sinnliga fenomen, det är nog därför vi känner på oss vad som är fiktion och litteratur men där vi inte kan sätta fingret på det.

 

Litterär kompetens är slutligen just nu en förmåga att se skillnad vad som är en litterär text och inte och en kompetens att skapa fiktion från det avlästa, strukturera och analysera en text och att argumentera för sin egen tolkning, att skapa tolkningsföreträde eller dagordningsinitiativ. Att förstå en text och kunna sätta in den i egna upplevelser eller idéer om det eventuellt upplevda.

Poesi från dagar som aldrig kommer tillbaka

 

iaktagelser på en brygga

Känsla: Förälskad

Publicerad: 2006-06-16 08:07

Cyklade ner till stan tidigare ikväll o lät mig inspireras av en vacker rödhårig tjej som satt på en brygga med en tjejkompis o hade trevligt. Är det fler än jag som låter sig inspireras så, nästan som att man stjäl eller i alla fall lånar lite. Hon var vacker tycker jag.

Ser en grumlig spegelbild
spegelbilden av en grumlig idyll
det har alltid varit så
en idyll
endast minnet som är grumligt
mp3-spelaren, en cola o en cigg
det är min resväska
tagit mig ned till idyllen
kämpar o letar
tittar o ser
längtar
stänger ute lyckan
musiken skänker tysthet
tysthet som stänger ute
letar
letar inåt
stänger utåt
svänger min blick
ett leende
glimmrar
en glad röst
och ett vackert hår
hon har klänning
vill ha mer i min resväska

———

en cigg i min hand
en du o jag i mitt sinne
känslor av verklighet
du o jag
vi är verkliga
mitt sinne lever
jag är verklig
du är vacker
men sitter på min kant
med en cigg i min hand
kär i din röst
du sitter med en kompis
jag är för gammal
mina kompisar äter middag
middagar för två
kompisar på middagar för två
ensam kvar
gråter
längtar
längtar efter en middag för två
en du o jag

 ———-

ett rött hårsvall på höger sida

hon pratar o lever ut
skriker sina passioner o sin glädje
vinden griper tag i hennes hårsvall
sneglar åt höger
fina små bröst
en vacker ung kvinna
några år yngre än jag
sneglar för mycket
vill vara vinden som leker
leker o sveper hennes röda hårsvall
smeker hennes bara fräkniga hud
leende röda läppar
allt är bra
fylls av kärlek o hopp
fylls av drömmar o begär
sommaren är god
vill ha ett rött hårsvall till i vinter
uppfyller mina drömamr
ger skydd o värme när allt annat är mörkt o kallt
ett varmt rött hårsvall o leende läppar o glittrande ögon

——–

nåt är trasigt
trotsigt
stretigt
vänder
följsamt
tröttsamt
längtsamt
sant
kant
brant
vänder
stolt o pinsamt
längtar
drar vidare
vidare mot nya hopp
kvar på hoppet
drömmar som skrivs ned
hoppas på mirakel
mirakel via en www.nånting.adress
upptäckt o älskad
lever via tangenter
tangenter som är hoppfulla o ensamma

———-

en and lapar vatten
folk som pratar o njuter på bryggan
nån som cyklar förbi
en sommarfredag när solen gått ned bakom husen
värmen är kvar i luften
kylan smyger o tar sitt grepp
rödhårig tjej på sommaräng
vacker
raklång på bryggan
måste titta
måste ha
vill ha
vill
vill vill
vackra dansande klänningar
mitt hopp beger sig av
en kopp thé med sin kompis
sommarängen är fylld med äng
en du o jag finns i hoppet
men hoppet försvann
förssvann med en kopp thé
en kopp thé
en jag är ensam kvar

 

 ———–

samvetet ja
ja just ja
ett minne
bleknat

bekännelse från Mr Corporate

———

glad men ja vad säger man

Känsla: Förälskad

Publicerad: 2006-06-15 12:59

vill ju ha en donna, tror det kommer ordna sig till slut. Jag har ju kandidater i alla fall, spridda skurar skulle man kunna säga men ändock så går jag till sängs ensam i kväll eller i natt.Hade jag en annan chans, jo det hade nog räckt med att gå till ett annat ställe i kväll men jag valde att inte gå dit, hon är vacker mycket vacker men det får dröja från min sida, vill men vågar nog inte. Undrar vad hon tycker, jag vet att hon vill ha mig. Skön känsla faktiskt men jag vågar inte nå ända fram. Men i sommar så kommer det ske det vet jag säkert. Jag hör det på henne, hon vill väldigt gärna ha mig.

Hon är ju söt o vacker
hon
är
är
sötma
känsla
vacker
kärvt
behagar
ahhhhhh

vill ju
gör ju
begär du
söker nu
vill ju
tror du
vill nu
klart såklart
vart
när
drog du
tangenter smattrar

kvällens trattar
snart
klart
smärt

vill ju
vågar nu
drar du
söker ju
ett tu
tuva
druva
nu
klyva
sova
ja sova
sova i din famn
lust o fägring stor
du
nu
tu
luve

nattens motto: sova
helgens dröm: du med N-namn
Du: Vackrast o mest åtråvärd
Jag: feg

———————————————

Syster kärlek med giftig dos av toppar o drömmar

Syster kärlek med en giftig dos av kärleksfullhet
extrakt i mina vener
något med gener
full av kärlekslust
virvlar som en vivelvind
kärleskvindar från kvarnarna
man ser inga kvarnar längre
borta
borta med vinden
vindflöjten viner genom luften med sitt klingelingande ljud
så vackert o sött men ändå så otäckt
klingar till
plinplingplong viner genom luften
en skönmålad brud
syster
systrar
upp till kamp fäst er
kärlek
kärleksfullhet
viner genom livet
hinner inte
slingrar förbi
kärleken etsas fast i mitt sinne
ickekärlek kan inte antietsas
testas
frestas till ditt sköte
fast, fäst
fäst vid ditt leende
mjuk famn
leende på dina läppar
böljande svart hår som tumlar runt
tumlar
runt din mjuka kropp
drömmer
drömmen är etsad
kan inte komma loss
behöver bli fri
fri från drömmen
tangenter etsar till eftervärlden
jag finns jag känner du är etsad
etsad och fast i en drömfångare
du håller mig borta på kanten
på kanten där man hoppas
tröstlös kant
en drömfångare sitter framför min blick
kan inte nå fram
tumlar runt på en topp mot en dal
lalala

homemade by hope

———–

skuggiga moln
moln som täpper till
andas och älskar
älskar

negligeras
glömmer bort
döljer på måfå
haffar åt mig
ångrar

du som döljer
döljer
följer mitt hjärta
mitt hjärta leder till en återvändsgränd

att pröva nåt nytt
nytt
pröva att bäras av egen kraft
kraft som jag har
kraft som sparats
spara

vill konsumera dig
vill
vill ju ha dig
alla vill ha dig
alla vill
till och med jag vill ha

kan inte lägga till
sommaren är här
här för att följa mig

glömma dig
glöm bort mig
vill inte ha det så
vill ha skimmer o lättjande vindar
sommarlättja på min axlar
fjädertunna moln
vit himmel
vill ha nåt annat

alla vill ha nåt annat
ingen är nöjd
nöjd
när var vi det
alltid sträva framåt
strävar bakåt
strävar
det gör vi
vi strävar så vackert
vackert men utan rot
inget hem att vända till när himmlen är vit
att sitta på en klippa o blicka ut
att få värmas
värmen den försvann för länge sen
sen är himmlen
den har alltid funnits där
men vi är här nu
vi vill ha mera
mera

———

vid vattenviken

Känsla: Förälskad

Publicerad: 2006-05-10 01:16

Jag är ingen dålig människa. Alla har bra o dåliga sidor även jag, just nu så har dom braiga sidorna övertaget och det kommer fortsätta så det känner jag på mig. Jag är i grunden en glad kille som söker efter en tjej att dela mitt liv med, egentligen inget mera. Ganska ordinärt men man känner sig så utvald och speciell och så ska det väl vara antar jag.

Låg o solade vid sjön idag eller vid en vik till Mälaren. Det var skönt. Det låg några studenterskor där oxå som hade kommit dit med kanot. Antar att dom tar studenten till juni, lät som det eller annars så var dom högskolestudenter, vet faktiskt inte. Det spelar ingen större roll, jag var i alla fall klart äldre än dom. Vi hejade o sa hejdå, inget mer men ett gott intryck, det räcker det behövs inget mera än så. Livet leker och jag är varm om huden av vårsolens varma strålar och hoppet och tron om att det löser sig med kärleken för mig. När jag låg där fick jag lust att skriva ned mina iaktagelser,

vattnet ligger spegelblankt och soldränkt
det rusar till en sjökrusning därute
men det är lugnt och varmt
jag tar en cigg o röker
vrider på huvet o känner krusningar
en blond, en mörkhårig o en brunett och några till blonda
vackra o glada
som jag
dom o jag
dom sneglar o tittar på mig
dom tycker jag är snygg
dom känner oxå krusningar
krusningar mellan oss o plötsligt ute vid vattnet
tar ett bloss till på min cigg o sträcker på mig
skakar av mig dammet o gårdagen
dom ser en atlet som sträcker på sig
jag njuter av tanken att jag är en atlet och att dom tittar
jag tittar o sneglar oxå dom är vackra atletiska o mjuka
tanken är vacker
hoppet är nödvändigt
dom kvittrar till
dom är glada av solens strålar
jag är oxå dränkt med glada solstrålar
det är vackert med krusningar o glittrande vatten
dom är vackra
jag säger hejdå o cyklar därifrån
dom tittar på mig o ser glada ut
men lite besvikna över att nåt vackert har cyklat därifrån in i fjärran
hoppet o tjejen finns i fjärran
vackert bortom molnen
solens strålar lyser
lyser mitt hjärta varmt
varmt o fint
fint och älskande
älskande och ömmande
ömmande
ömmande och beskyddande
beskyddare av vår kärlek
du ger mig skydd
du föder mig
jag är glad
fri på en sommaräng
sommaräng
sommarängar ligger i fjärran
jag håller på att plocka ned fjärrans horisont
vi ska sitta o titta på den
vi kommer lierar oss i varandra o kyssas o värma våra hjärtan
jag vet det
vet
inget tvivel
jag är räddad
räddad ur en höst och kall vinter
snart är vi tillsammans

———

sommar o hemligheter

Känsla: Förälskad

Publicerad: 2006-05-09 10:20

Kan jag boka upp din sommar? Vad får man för svar på en sån fråga? Jag vet inte, hon kanske älskar mig, det är väl ända chansen annars är jag väl raderad från hennes telefonlista på mobilen. Hade kul i kväll o träffade nya spännande människor, det är klart att det fanns en donna bland alla vackra o glada, man kan kommentera om man vill. Jag vill gifta mig och ha en livskamrat. Jag har ett grymt sendrag i foten nu, lång cykling hem på ostadiga men glatta hjul. Jag vill bli en konstnär, just nu så känner jag mig som en men känner mig pretantiös när jag beskriver mig som en, jag menar vad ska man säga när man målar efter känsla o tar fram bilder efter känslor, längtan, hopp, tro, kärlek, ångest, o allt annat som snurrar. Jag är ingen blomstermålare, det vore så mycket lättare o säga att jag målar knutar, blommor o vyer men näe det är kvinnor o känslor inför kvinnor som gäller för mig, det är det viktiga för mig. Inget annat räknas eller betyder något. En vacker sån oxå. Inget svar ännu. Hmmm vad säger man på sånt. Kan man lära sig nåt? Kan man ge inlevelse? Kan jag få nån att älska mig som jag är nyfiken på o längtar efter? Annars är det mest bara sammanstötningar med människor som inte ger mig det däe jägar-aktiga i blicken. Jag är jägare ingen samlare. Jag är oxå berusad på ånger av alkohol. Nu dricker jag röd mjölk o äter rostade mackor med ost o hallonsylt, det är gott, det ligger en chokladkaka nära tillhands oxå.

Dagens händelse: Donnan
Dagens fråga: Kan jag få din sommar
Dagens ovetande händelse: raderad från en telefonlista antar jag….

Morgondagens tanke o hopp: Donnan
Morgondagens utbyte: konst
Morgondagen: ovisst

Längtan: kommentaren från donnan

Vad säger man o gör man nu? Hoppas på nåt vackert i alla fall.

Jag är ju ledig i slutet på juni o då vill jag ut o resa, helst till Gotska Sandön o upptäcka konst med en vacker donna som tycker om mig. Jag tycker om. Jag är alltid inlevelsefull o framför alla händelser, jag lever i morgon, idag är glömd o försakad för en vacker morgon.

Dagens motto: imorgon
Kärlekens motto: djuriskt o passionartat
Längtan: donna med vackert leende
Imorgon: Donnan och jag

Nu har jag gjort bort mig men det är vackert o öppet, inget gömt, inget tvivel, bara tvivel över diskussionen o livet. Livet är tillräckligt vackert för att slippa hemligheter. Life is beatiful and lovely enough without not knowing, there is always something not known it only depends what should be known or not be known, nothing else, just gerades if not knowing. punkt o slut för en vacker morgondag med en donna.

näe nu ska jag sova

Va Petter är grym, lyssnar till hans senaste o låt nr 9 Eller( med natural bond) är ju så himla grym o första låten Välkommen tillbaka o Resumén är ju bäst. Älskar ju Fredrik Snortare o Fröken Cecilia Lind oxå på förra plattan, är såååå bra. Têtê à Têtê med Leila K är ju oxå skön, verkligen skön må jag säga, nu ska jag lägga mig innan några tankar når mig…..haha

———

Publicerad: 2006-05-03 03:19

kärlek så lätt och vackert
allt känns lite enklare
det här är vår
våren som värmer o leker mot huden
vill alltid ha det så här
allt ligger öppet
allt
kärleken vandrar vidare
vinden smeker mig varm
varm om hjärtat
vinterns vita tid har smält bort
inga trötta ansikten ler
le
ler mot mig
mot mig
känns så lätt
så lätt känns det
dom kallar det kärlek
kärlek
jag vet inte
jag hoppas
hoppas
sommaren ligger framför mig
om sommaren så är allt bestämt
våren ger möjligheten
inget har hänt då
inget är bestämt eller utstakat då
allt ligger öppet
våren
vår
kärlek som en saga
en lång sag
jag vill ha sommaren tillsammans
tillsammans med någon
någon
någon
nån
mån om mig
bara mig
du o jag
du
——————————–

en öl i skuggan
en cigg i handen
en konversation
en du o jag
en drink i baren
en fot nerborrad i sanden
två fötter nerborrade i sanden
salt på läpparna
sol i ögonen
saltvatten mot kroppen
sand mellan tårna
sand i maten
sand
en du o jag på upptäcksfärd om en varm sommarnatt
en öl o cigg o en konversation
en sandbädd och hungriga hjärtan o älskande till havets brus o skum
sommar sommar sommar
ropar högre
ropar
sommar
skriker av hjärtans vrål o hetta
sand mellan tårna
en ömmande rygg
ett myggbett på knölen
klåda som inte slutar
klåda om nätterna
hungrig om dagarna
vill vill vill
ha sol o dig bredvid mig
bredvid
du o jag
sand mellan våra tår
inget annat skiljer oss åt än sand mellan tår

——–
I am in lööv men i en dröm
Ta mig hem och väck mig
men gör det nu o snabbt och utan hänsyn
hänsynslös kärlek det vill jag
kärlek som tar och ger
kärlek som kräver kärlek
kärlek som inte mättar
kärlek som vill ha mera
kärlek som njuter
njuter av kärlek
kärlek av dig

——

Att känna efter är att ge efter för begär
Begäret som suger tag om natten
Att känna är att vara och det tär
Jag längtar efter dig och tappar takten

Att vara neutral är att ge efter
Sensmoralen är makten
sent kommer moralen
så sent kommer
natten
sen

ger upp inför begäret
släpper garden
låter dig komma till mig
vill vill vill
släpper
igenom
du
finns inte
drömmer bara
vill bara
bara
jag
jag vill
vill ha begäret hos mig
begäret är långt borta
bara begäret i sin skepnad hos mig
skepnaden vill inte ta form
vardagen tar spjärn
spjärn mot drömmen
drömmen segrar
seger för drömmen
förlust för verkligheten
sensmoralen flyr
flyr för den finner ingen grogrund
inget att växa i
växer inte längre
växer
växer i mitt sinne
sinnet som tar mig vidare
vidare i flykten
slår av takten
längtar och finner begäret
begäret tär om natten
drömmen tar skepnad
skepnad som påminner om förlusten
drömmar som dränerar dagen
dagen som inte gror
växer i sinnet
utan form
formlöst
lösa former
sinnet tar form
vardagen frigjord
fri som ogjord
kärleken är ogjord och fri
formlös
utan prestationer
inga motprestationer
formbar som jag är
tanken för formad
för mycket längtan
längtan efter en ofri form
ofri med form
kärlek att ta i
ta
ta kärlek
kärlek som tåls att ta på
———————————–

Dikter o väntar på kärlek, sms o telefon

Känsla: Glad 

Publicerad: 2006-03-20 07:26

Ängel i november

det är svart
svartaste sorg
fåglarna flyger inte
himmlen faller ner
det mörknar
vill inte
vill inte ge upp
mörkaste vår
du är stark
du är mäktig
jag faller
faller
faller på en svart bädd
inför mina ögon
mina ögon ser dig
du vackra vita
vit som en ängel
en ängel inför mina ögon

—————————————–

just love nothing else

just love and desire
just that
nothing else
very much me
still here on my own
come and get me
embrace me in your naked arms
embrace me with your naked body
embrace my skin
embrace me whole
love me
tender me
lead me
show me
just love
nothing else
just me and you
just a dream
so far
show me
open my dreams
take me to you
embrace and love me
nothing else
open with flesh and body
love that waits
unlock
me

—————————

wanting you

me wanting love,
love escaping from me
left with anxiety
and with much desire
left alone
———————————-

have some condonation

underbar svart musik strömmar ur högtalarna när natten tränger på.
så vackert och melankoliskt lugn
blir tagen och bedövad om själen
försvinner sakta
tränger på för tidigt
underbara toner tränger undan
flyr in i natten
lierar mig med tonerna
tränger ute ensamheten
drömmer om ett underbart liv
till tonerna av av svart lycklig musik
musik som jag ska dansa till
bjuder upp mig själv
finns ingen som vill
endast nyfikna blickar bevakar
tar musten ur min kropp
och fyller själen liten, mörk o ensam
en spegelbild
speglar mig själv i era falska ögon
ni har skänkt mig blicken
jag dansar till mustiga mörka toner
in i spegeln och ut ensam
——————————

livet o kärleken och du

är glad o gillar livet. Längtar, hoppas, tror, lever och drömmer.
ja så är det.
långt kvar till november nu
känns oerhört avlägset
ungefår som snö på trappan
mest bara sol i min blick
blickar
som följer mig
blickar som gillar mig
jag som gillar
jag som lever ut

nästan som en moviestar eller nåt sånt glammigt och festligt
så är det
helt klart så brinner jag för det
jag längtar efter
vill ha dig hos mig nu och till somamren
vill dela med mig
vill ge mer än ta
vill bara ge dig allt
vill visa dig det vackra
vackert finns hos mig
vackra tankar
och vackra tillfällen
och fröjdiga vyer
följ med mig i sommar
längta efter mig
så är jag din
bara din
din som du vill ha mig
för jag är salig i dig.
älska mig
älska mig som jag är
jag är glad och trygg i dig
du behöver bara längta efter mig
du behöver inte göra något anant
du får leva som du vill
du får längta, drömma, älska och längta
jag bara finns där i ditt hjärtas vrå
du hittar mig
du erövrar mitt hjärtats vråer
det ordnar sig
du segrar
du vinner
du längtar
jag får dig
jag visar dig sommaren
sommaren är här för att stanna
sommaren stannar
vi hittar hem
hem i varandra
gud vad vi älskar
älskar varandra
älskar
bara det
inget mindre
och inget större
bara att älska
älska är störst
och stort

att ta steget är stort
att drömma är att segra
att segra är att våga öppna sin barm
att bara öppna upp
är svårt
svårt att segra
svårt att vinna
svårt att låta bli
lätt att hoppas
hoppas efter tiden med snö på trappen
snön är bara ett minne blott
minnen som jag letar efter
visor virvlar och vrider mig mot ditt anlete
visorna visar mig till nästet
nästet som öppnat sig
nästet som böljar framåt i vinden
vinden smeker din hud
huden är varm o öm
mina händer trevar mot skyn
din gudomlighet sänker mig styrka och vågar äntligen
som en maräng mot marken
du är känslig
du är spröd
du är längtad efter
du finns i mina vyer
jag älskar
jag falller mot sanden
sanden smeker mitt ansikte
snäckor tornar upp sig inför min vy
min vy fråntas av solens smekningar
smekningar som jag längtar efter
smekningar från dig
din hud mot min hud
du lever
du är känslig
jag härdar ut
jag har inte november i mitt sinne
mitt sinne är rent som snö
min saknad är släckt
släckt av din barm
släckt av din känslighet
släckt av din törst
din törst ger mig hopp
du gömmer dig
du öppnar dig
du ger mig trygghet
du ger mig hopp
du skänker mig styrka till att tro
du ger mig hoppet åter
du skänker mig drömmar
du ger mig längtan
du skänker en fin värld
du ger mig anledning
du skänker mig ledning
du ger mig dig
du skänker din hjärtans vråer
du har mig
du vinner mig
du tar mig hel
du vinner mig större
större än kärleken
större än altet
större än vad jag förstår
du
du ger mig allt
dui skänker mig frid
du är anledningen
du får mig att inte sluta
du

jag och du

——————————————————

existentiell ångest
ja så är det
välkommen tillbaks
ett kärt återseende
du rör dig bland kända domäner
existentiell
ångest
ensamhet
återvänder du
kommer på besök
hatad
ivrig
mörkläggande
existentiell ångest
förbannade
existentiell ångest
förbannad och djävulsk
kärleksfull vädjar jag
hämta och dra upp mig
vill tillbaka
vill in i värmen
vill och vill
vill

allting med ett lyckligt slut
vinden värmer
kärleken tilltar
existentiellt bejakande
kärleken segrar
friheten dör ut
kärleken
kärleken
vädjan som faller in
drar mig mot dig
magnetism
allt ler mot dig
——————————————-

dom kallar dig för kärlek
och dom kallar dig för vacker
och dom kallar ditt namn för att älska
att älska
dom kallar dig för längtan
längtan såsom något vackert
vacker längtan
det är som en dans på en sommaräng
vit klänning dansande på en sommaräng
dom kallar dig för vacker
dom kallar dig för att inte visa
dom säger att man ska avvakta
vill inte
vill inte
vill inte
vill inte
vill inte avvakta och inte visa
jag vill visa med varje del av kroppen att jag älskar
visa att jag älskar dig
visa att jag vill ha dig
visa att jag tar bort osäkerheten

dom kallar det för kärlek

jag kallar det för längtan
längtan bortom allt hopp
hoppet som tvinat

———-

 

 

Jag från 2005 och 2006

 

 

Poesi från 2006. Puhhhhh. Helt underbar känsla att återfinna äldre existentiellt material. Anteckningar från förr mot en ny skepnad, foga in, fila och expandera. Återuppleva, utveckla och finna ny form. Muma.

 

Känner mig lite sliten.
Nåt med livet.
Att vilja ta klivet.
Lämna höstlöven blanka
Frusna och ensamma till nästa vår
frusen under vintern få tänka
bara på dig och våra stunder tillsammans
frusna ensamma löv
en kopp kaffe som inte gör vad den ska
är trött o sliten
det skulle varit enkelt
kan bättre
vill
men kan inte själv
inte längre
ger upp
lägger mi på marken med frusna ensamma löv
väntar på nästa vår
inlindad i bomull och värme
det är något med en dröm om din kärlek

——-

Ängel i november

det är svart
svartaste sorg
fåglarna flyger inte
himlen faller ner
det mörknar
vill inte
vill inte ge upp
mörkaste vår
du är stark
du är mäktig
jag faller
faller
faller på en svart bädd
inför mina ögon
mina ögon ser dig
du vackra vita
vit som en ängel
en ängel inför mina ögon
————————————-

Novembertankar 2005

22 timmar sol i november
bleka ansikten tittar ner i marken
vänder bort
lär sig av solen
blickar fångade av
gråtunga moln
novembertunga sinnen
tynger marken av glömd önskan
tvinar och glömmer
molnen täcker alla glada minnen
22 timmar sol som värmer
den gråtunga marken
täcket tar en paus ochsläpper sinnen fria
fria att drömma
drömma om en vår
en vår som kommer att göra ont
minnen av gråtunga november
ska förbereda för en vår
en vår att se kärlek
en kärlek som inte når fram
att få betrakta och att bara
få vilja, hoppas och gråta
—————————

Publicerad: 2006-09-23 10:01

….är hemma nu o det känns skönt. Tänkte bjuda på lite nyskrivna dikter från min resa.

telefonen igen
….
telefonen verkar vara död igen
jag som skickar så många sms
borde väl få lite ränta på det hela
telefonen var het igår
ikväll är fingrarna mest darriga

varma lår
….
jag kämpar
du har varma lår
jag stönar o stånkar
du har vackra tår

iaktagelser på stranden
….
så välformad
putande stjärt
vacker donna i sina bästa år
svankande rygg
ett vackert ryggslut
o en gudabenådad stjärt
vill se henne stöna o rida mig
känner att det drar till mellan bena
vill slicka henne
våt..
ung o kåt
se henne rida mig
stönande
benådande
så vacker o bedårande
hennes stjärt så upphetsande
går fram o lägger mig över henne
låter den glida in
hon tar emot den våt o humgrig
vrålar, stönar o tar den i sig
hon har en vacker stjärt

tre personer

en hjulande flicka
en läsande ung man
en moloket tittande kvinna
tre som gör saker själv
ensamhet hos en
sökande hos en annan
glädje o liv hos den med framtiden kvar

vill ha henne i natt

Hon där ensam på sin handduk
hur hon avvisade två tuppar
Hon där är vackert brunbränd
Hon där i vacker svart bikini
Hon där väntar på mig
Hon vill ha en konversation
nåt vackert till i natt
lite rosé-vin o vackra blickar
nåt som ger pulserande o åtrådda blickar
Hon där
jag här

fantasi o ett hotellrum

en snuskig fantasi passerade mig
unga fasta bröst med glipa o bar mage
strama jeans o ett vackert bälte
lite stjärt tittar fram
dina troskanter är vackra
din b-h är tunn o spänner
urskiljer dina bröstvårtor
en vacker välansad bak
ditt venusberg putar lite
strama jeans
du luktar gott
jag ska till hotellrummet nu
o smaka på dina safter
känna hur du skulle rida mig
hur du skulle ta av dig allt
hur du sätter dig på mig
smakar på dig o ditt venusberg
suger i mig hela ditt berg
smakar på dina saltstänkta bröst
suger på dina bröstvårtor

lugnet kommer

det är nåt i luften i kväll
ett stilla sorl av röster o fontäner
ljus som bryter mot den mörka himlen
påminner mig om lugnet
det kommer bara när man ger upp
påminner mig om jag och kvinnor jag möter

blöta kyssar o grävande fingrar

du som vill ha mig i din säng
träd fram nu
visa dig
blotta dig
visa att du finns
jag har ett löfte att ge dig
jag kommer kämpa mellan dina varma lår
du o jag
och mycket sex
puritant
väldigt mycket kön
kyssar överallt
varma o blöta fingrar
hungriga blickar
sön o stånk
ditt kön
min hemvvist
en bättre värld visar sig i sin fulla prakt

bakfylla

åh denna hetta i ansiktet
surdegar o vattnigt i magen
illaluktande o svettig
porer på spänn som en het båge
alltid en toalett inom synhåll
ont i fötterna
trötta ögon
en seg deklump i mig
lämnar långsamt
liksom stretar
tar en dusch o rakar mig
hoppas på underverk

bikinitjej på stranden

vacker tjej i svart bikini
hon är vacker
hon väntar
jag har inget att säga
jag har bara nåt jag vill
att säga näe
men hon väntar på att jag ska komma fram
hon vill ha en konversation
jag kommer bara känna mig klumpig
stapplande, osäker o lite lönnfet
mjuk på håll
hon har nåt jag väldigt gärna vill ha
jag skulle kunna ta av henne solglasögonen
jag skulle kunna kyssa henne
jag skulle kunna smeka henne
hon skulle kunna kyssa mig
hon skulle kunna smeka mig
vi
vi skulle kunna älska i natt
men jag skulle bara stappla
vika av utan att ha vågat
hon håller mig vaken i natt
med drömmar o starkt begär
nästan lite åtrå
men det var nära i alla fall

——–

vill ha dig

Känsla: Förälskad 

Publicerad: 2006-06-23 05:12

tveklöst
grått o blått
lite löst
lite litet

vänder på vinden
följer med lite
tar mig följsamt framåt
ramlar bakåt
famlar
mumlar på en soldränkt stol
kisar med ögonen
solen ljusnar

en vacker syn
så som på en vanlig dag
väljer att se o upptäcka
väljer att känna efter
längtar efter stranddyn

stärkt av sötma
sött
ljust
och kärleksfullt
tilllitsfullt
längtar

ser din gestalt
vacklar
färglägger dig så vacker o skön
inget grått eller blått

rött
gult
o ljust

hoppfullt är ditt namn
din famn är min längtan

hoppet: En fröken med penslar
Mottot: fortsätt vara ärlig o utlämnande

——

ligger i ditt knä

 

Publicerad: 2006-08-28 01:25

vill ligga i ditt knä o få kraften tillbaka
så att allt det onda försvinner
har ont
vill få din bot
bara ligga i ditt knä o må bra
så att jag förnimmar
din kärlek
så att värken försvinner
så att jag vinner
kom till mig
o låt mig må bra

——

monolog eller dialog

Känsla: Förälskad

Publicerad: 2006-07-29 04:36

Försöker lura mig själv. Ett självbedrägeri. Är inget. Vill vara något unikt. Ett unikutum eller liknande, konstruerat och kantstött. Vem orkar bry sig. Varför skulle jag göra det. Känner nattluften ta över. Den gör så ibland. Nattluften är stark och omtöcknande. Otäckt. Skönt och vällustigt. Ensam och vilse. Tror att jag vill. Men det räcker inte fram. Jag har ingen ork kvar. Jag är tömd. Jag är en tönt. Är allt det där som man kan komma på. Men mest god. Mest kärlekstörstande. Men mest bara vilja. Vart skulle man ta vägen utan viljan. Luften tunnas av viljan. Viljan är stark. Tankar och idéer kommer upp till ytan och får svart färg och nyromansk stil. Det var bättre förr utan tangenter. Man blev dold på riktigt utan illusioner. Illusioner är vackra och nödvändiga. Någon sa att rökning är 90tal. Så omodern och obsolet man ska få känna sig för att rättfärdiga andra. Rättfärdighet hur länge varar den och vilket håll styrs den för att bli rätt och riktig? Åt mitt håll, näe tänkte väl det. Så kan det ju inte vara. Det skulle ju vara en vacker tanke och den får inte plats idag. Lottsedeln som ska ta mig runt världen och hålla mig lycklig ligger okontrollerad på skrivbordet nära nätets svar. Svar som man vet men låter bli att tro på, man längtar och hoppas bara. Nu loggade hon in på MSN igen. Hon är onåbar och lite förbjuden. Men gud vilken möjlighet hon skulle skänka mig. Sånt som är lite förbjudet i verkligheten. Mest förbjudet i min skruvade rättfärdiga värld. En världsbild och moral som stöter på problem då den är lite för snäv för att vara sann i andras ögon. Hon skulle nog bli förvånad hur jag resonerade för jag tror inte det föreligger ett sånt obsolet hinder som jag skapar. Fantasifoster och konstruktioner. Lite för mycket av konstruktioner. Lite mera liv och leva skulle göra gott och ta mig framåt på denna bana. Banan som jag inte vet hur man spelar på. Vem satte upp mina regler. Vem begränsade mig så kraftigt? Söker skuld och rättfärdigande. Jag vet svaret. Jag hör svaret i mina monologer som smattras in av hungriga fingrar med tangenternas hjälp. Tangenter så 90tal men det är ett verktyg idag. Vad blir skavanker och skällsord. Tangenter är vackra och inget skällsord. Lite påbud och förbjud. Att inte få tangentera på offentlig plats, att inte få tangentera av verkligheten, att inte få tangentera på restauranger och så vidare. Men röka får man göra. Att älska är bara lite förbjudet. Att inte få säga sin kärlek är ett påbud från konstruktioner. Fasta och lösa i kanten, lite kantstötta. Lite ounikutum. Lite stress i min själ o tanke. Vill mera. Men borde lära mig och nöja mig med det jag har. Borde kalkylera drömmarna o snärja viljan och leva i stället. Leva genom luft, vatten, eld och jord. Att känna alla färger som omsluter mig. Att nöja mig med nyanser och inte söka kristallklara kontraster. Vill ha kontraster men dom gör inget gott. Dom snärjer livet o dränerar viljan o drömmen. Vad gör man utan musik. Kan man leva i tysthet. När inget annat än vinden får spela sitt lyckliga ovetande vindvarv runt ens ansikte. Omsluten av vinden och kärleken från tider och sanningar. Att fastna på en plats. Vackert att fastna på en plats. Som ens föräldrar sa att man måste slå ner och låta rötterna växa neråt. Växa neråt i stället för uppåt. När blir jag vuxen och trött på att växa uppåt. Att växa nedåt är så tryggare och vackrare. Man slår rot tillsammans medan uppåt så vajar man efter vindens nycker. En nyckfullhet som sakta och snabbt vänder blickar från det som är viktigt mot nya horisonter. Nya horisonter för nyckfullhet och fantasifoster som hälsar på i mina drömmar. Ett unikutum som inte finns. Inte i ord och inte i verkligheten. Allt är upplevt och testat, både goda och onda fantasier. Det är ingen mening att testa gränser eller längta efter andra horisonter. Horisonter som inte är nya. Dom är alltid upptäckta lite tidigare av någon som flydde dom. Tämja fantasierna och låta fötterna o armarna visa vägen. Lite mera Aristoteles i min kropp. Flyr för ofta mot Platon och hans idéer. Lite akademiskt men lite löjligt och rustning mot vänder, vind, ögon och munnar. Rustar mot er. Ni gör ont i min kropp men ömmar i mitt hjärta. Hjärnan vet varken in eller ut, den bara vill och styrs av synapser och kemikalier. Impulser. Impulsivt och ont. Beräknande och vackert och lättjefullt, näe det finns inte i min kropp. Det finns mest bara ont och sårat. Kantstött och lite för gammalt och erfaret för att leva efter Platons lagar. Jag vet ju att det är vackert att vattna en trädgård och söka sanningen i en kropp som ömmar för en. Att inte längta efter något vackrare. Det gör ont det. Det vet jag. Slår fast det med tangenter och nyromansk svärta. Fasta konturer och starka kontraster. Vill. Men bör inte. Det gör bara ont. Slår fast det, trummar ned och spikar det till ett mantra. Ett mantra om ensamhet och längtan. Ett slags curriculum vitae över fantasifoster och verklighet som aldrig blev av tillräckligt mycket. Fantasierna och drömmarna tar övertag och konkurrerar ut verkligheten. Mina monologer är ändlösa. Eller tar dom slut en dag. Vem kan svaret på såna frågor. Jag försöker göra mig till en figur. En figur som gråter som clownen men älskar ett skratt och en upptäckt. Att bli upptäckt och glömd det är clownens liv. Ett vackert och målat liv. Döljer den löjliga figuren som sticker fram ur bröstet. Sticker inåt och gör ont i stället. Behagligare så länge händer och fötter inte får leva och känna.

dagens längtan: bli rörd och kontaktad
morgondagens hopp: kontrakterad av en kärlekstörstande Fröken A

—————————————————–
ett litet tillägg för melankolikerna

Melankolikerna har julafton i min säng
dansar runt tangenternas stång
förbjuden mark på MSN
väntar på SMS
luften är tunn
och jag är glömd
skrota viljan och drömmarna
och lev med fötter, armar, ögon, mun o händer
så nåt händer

——-

poesielegi

 

Sången ”Yerushalaim” är en av de mest elegiska sånger jag känner till och när jag lyssnar till den så vill en del av mig bara gråta. Jag har precis läst lite poesi av Nelly Sachs och satte text till sången ”Yerushalaim”:

Yerushalaim
Glöm aldrig vårt land
Strö ut oss
Lämna aldrig oss
Hämnas vår fiende
Längta efter oss
Så som vi längtar efter dig
Glöm aldrig bort
Förlåt aldrig
Stråla med oss
Glöm aldrig
Längta hem
Lämna oss inte
Yerushalaim

———

Med anledning av alla flyktingar som dör på vägen till Europa och en bild som var så hemsk på Aftonbladet där ett barn drunknat och en man bar det lealösa barnet, usch och fy fan.

”Elegi över flyktingars öde och fattigdom som eroderar”

Åh min helige ande
Säg mig hur kan barn dö på väg till Europa
Hur kan fattigdom få bre ut sig
Åh min vind hur kan morgonkylan ta så många liv från de hemlösas hem
Åh min ängel hur kan människors drömmar krossas som vrakspillror i ett blått och slukande hav
Betongmark som trampas av små ben
Åh du
Vart tar allt hän
Så fucking djävla orättvist
Aska som minnesposter
Elegi från gårdagens dödsfacit
Vittnesmål som ifrågasätts
Flykt från döden
Tas emot av taggtråd och elektriska stängsel
Drunkningsolycka, vilken djävla olycka
Ren och skär död
Åh min helige ande
Sånt som krossas och dör
Någonstans ljuva läppar som berusar sig med champagne
Som en stenkross mitt i våra drömmar
Lealös och död
På mitt bort står en vas med Liljekonvaljer

———

”Träning och allt det där med hälsa och kropp”

Min kropp är mitt tempel
Till nästa vecka ska min puls vara bättre
Om två veckor så ska mitt blodtryck vara bättre
En massa flåsande ska ge bättre lungkapacitet
Jag ska vinna nästa års maratonlopp
Igår köpte jag en dyr cykel och cykelkläder
I år ska jag åka Wasaloppet så snön yr
Jag ska springa så bara utihelvetet mycket
Allt fläsk ska bort
Stjärten ska bli spänstig som en spänd bågsträng
Mina ben ska vara krutpaket
Jag ska simma kilometer efter kilometer till frukost
Jag ska vinna
På autogiro ska allt dras
På avbetalning ska allt betalas
Jag ska få en fin BMI

Korta meningar, ett par meningar, något lite mera och poesi.

 

Lite olika poster på Facebook:

——–

Ljuva läppars fina melodi
Jagexistentialisten
Facebookarkeologiska utforskningar
Lingondricka och bulldoftande folkhemsideal som skapats i efterhandskonstruktioner över hur det inte var
Besvärjelser över en tid som flytt
Flyktiga betraktelser
Fattigdomshatar och blundar
Ordrebeller och nyliberaler som dansar
Orättvisa strömmar och geopolitiska härdsmältor
Kognition i hemmets vrå som skaver
Avbildar en värld som inte kan ses
Läppar som smakar på formulerade Facebookstatusar
Ersättningsgap mellan VD och löntagare som käftar
Ljuva läppar som smakar på längtan
Och kanske flykten och en söndertrasad själ
Underklassen och prekariatet som betalar med blod, svett och tårar
På jagefterforskningar i längtan och flykten
Tiden har flytt från min förståelse
Smutsiga och eländiga fattigdom
Människor ja människor med restriktioner
Klassen är stenhård
En massa stress och flyktiga skymningar
Ljuva, vackra och fina du
Du som existerar i ditt erfarenhetsfält över att det är du

———-

Ord och bild är dömda till abstraktion, konstruktion, symbolik och ironi. Ord kan aldrig representera ett uttryck och ett mottagande utan abstraktion, konstruktion, symbolik och/eller ironi.

——–

Angående DN-artikeln om det övervakade samhället, att mobildata sparas och lagras så är det många oroande aspekter och vart är individens försvarare i riksdagen, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ni kan bättre.

Arkivet har mer information om din geografiska position än vad du själv vet. Genom arkivet så kan man då med mera bakgrundsfakta dra slutsatser om din geografiska framtida position och vad som kan härledas ur geografi och andra offentliga uppgifter som inkomst, jobb och insamlade uppgifter genom cookies och analysverktyg i olika program.

Är jagets kunskap om sig själv frånsprunget av spionprogram och insamling och lagring av data.

——-

Lite poesi i ett väntrum:

What the fuck is wrong with u
Kan du skandera mig
Bli lite friare
Rytmisk och så där taktisk
Skandera what the fuck
Is wrong
With u
Rytmisk och skenfri
Peace of mind
Please
Skandera
What the fuck
Is wrong with ur peace of mind

———

Varför är den ekonomiska journalistiken kring i synnerhet börsen, ränte- o valutamarknaden så ofta morbid och aggressiv? Det slaktas o går upp i rök och försvinner och utplånas huller om buller. Vad projiceras, vilken publik finns och vilka förväntningar finns nedbäddade i detta?

————

Om man läser artikeln så kan man fundera kring det där med att ekonomer kan priset på något men inte har någon kunskap om värdet. Att Apple-aktien förändrats i värde med 50 miljarder dollar den senaste veckan. Har den någonsin varit värd så mycket och kan de senaste händelserna ha förändrat värdet så mycket. Vi spekulerar i pris och inte i värdet på något. Det kan man tänka på när man köper aktier eller en bostad. Vi motiverar värdet på det vi köper genom att tro på priset och dess betydelse mot värdet. Vi gör nog ingen egentlig analys av värdet.

————

Språkets arkitektur formulerar beskrivningen och problematiken, det ska man alltid komma ihåg. Språket och världen/människan är autonoma. Hur är mänskligheten och världen beskaffad. Vilka berättelser, sagor eller teorier problematiserar kring sanningsinnehåll respektive sanningsanspråk. Politik vill alltid något och detsamma med ekonomisk politik och/ eller analys.

———-

Aesthenomics…. Economics and aesthetics. That is the concept one should study for economic decisionmaking.

———

Finns det tänkande utan sinnligt möte? Finns det sinnliga intryck utan tänkande?

———

När ska vi börja skilja på ekonomiska och politiska argument. Ekonomiska argument är ekonomiska och politiska är politiska argument. Ekonomi ingår i sfären politik men politik ingår inte i sfären ekonomi. Tänk om en läkare, socionom, fysiker eller annan yrkesgrupp skulle uttala sig om inkludering eller exkludering baserat på dess yrkeskunskap. Det skulle likna ett facistiskt samhälle tror jag. Varför reagerar vi inte starkare när vi läser en artikel av en ekonom som uttalar sig till exempel om Grekland eller någon annan politisk fråga när den berör beslut som framförallt är politiska, visst har besluten ekonomiska implikationer men det har implikationer för andra yrkesgrupper också inbillar jag mig. Man skulle nästan kunna dra slutsatsen att den ekonomiska kunskapen faktiskt är en kunskap om politik men med metoder som andra discipliner använder då det inte anses vara politik som man gör inom statsvetenskapen där lite andra metoder och förhållningssätt gentemot politiken används. Det är kanske dags att omvärdera den ekonomiska disciplinen och då framförallt nationalekonomin att få finna sin plats inom den statsvetenskapliga disciplinen och lära sig metod och förhållningssätt av den disciplinen för studie av politik och politiska beslut.